MARVEL Strike Force

Bruksvilkår

Trer i kraft 28. mars 2018:

Beskrivelse av FoxNexts tjenester og godkjenning av bruksvilkårene, inkludert tvisteløsning

Velkommen til mobilapplikasjonen Marvel Strike Force (heretter kalt «appen»), som drives av FoxNext Games LLC (heretter kalt «FoxNext», «vi» eller «oss»). Tjenestene FoxNext tilbyr i forbindelse med appen inkluderer spill, meldings-, musikk- og videotjenester, utviklertjenester, mobiltjenester og andre funksjoner, innhold eller annet innhold som tilbys fra tid til annen av FoxNext i forbindelse med appen som lenkes til denne bruksavtalen (samlet kalt «FoxNexts tjenester»). FoxNext har hovedkontor i USA, og FoxNexts tjenester er basert i USA. FoxNext er en del av de USA-baserte tjenestene til Twenty-First Century Fox, Inc.

FoxNext tilveiebringer appen og FoxNexts tjenester for din egen forlystelse. Ved å besøke appen (uavhengig av om du er registrert medlem) eller å bruke FoxNexts tjenester godtar du og samtykker i å være bundet av denne avtalen, inkludert eventuelle fremtidige endringer («avtalen») og i å overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter («gjeldende lov»). Les nøye gjennom denne avtalen. FoxNext kan til enhver tid endre denne avtalen, og, i den grad loven tillater det, vil enhver slik endring gjelde fra det øyeblikket den annonseres. Derfor må du også sikre at appen forblir oppdatert. Alle materielle endringer gjelder kun prospektivt. Hvis du fortsetter å bruke appen eller FoxNexts tjenester etter en eventuell endring av denne avtalen, anses det som at du godtar og samtykker i å bindes av avtalen med endringene. Derfor er det viktig at du regelmessig gjennomgår denne avtalen. Hvis du ikke samtykker i å bindes av denne avtalen og overholde alle gjeldende lover, må du umiddelbart slutte å bruke FoxNexts tjenester.

Tilgang til og bruk av visse FoxNext-tjenester kan kreve at du godtar ytterligere vilkår og tjenester som gjelder for slike FoxNext-tjenester, i tillegg til denne avtalen, og kan kreve at du laster ned programvare eller innhold (som definert under). Dersom det oppstår en konflikt mellom slike tilleggsvilkår og denne avtalen, vil tilleggsvilkårene gjelde.

MERK AT AVSNITTET «VOLDSGIFTAVTALE» NEDENFOR INNEHOLDER BESTEMMELSER SOM KREVER (i) AT ENHVER TVIST SOM OPPSTÅR MELLOM DEG OG FOXNEXT UNDER DENNE AVTALEN, MED BEGRENSEDE UNNTAK, LØSES I BINDENDE VOLDGIFT, OG (ii) AT DU OG FOXNEXT FRASIER DERE RETTEN TIL Å FREMSETTE ELLER DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL I FORBINDELSE MED EN SLIK TVIST. KLIKK HER FOR Å VISE VOLDSGIFTAVTALEN. VED Å BRUKE DENNE APPEN OG GODTA DENNE AVTALEN SAMTYKKER DU, I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, Å BINDES AV VOLDGIFTSAVTALEN. LES DEN NØYE.

Registrering og sikkerhet

Du tar fullt og helt ansvar for deltakelsen din i appen. Som vilkår for å kunne bruke visse funksjoner i appen, kan det hende du må registrere deg på appen og/eller velge et brukernavn og passord. All registreringsinformasjon du sender inn for å opprette en konto må være nøyaktig og holdes oppdatert. Dersom du ikke gjøre det, vil det utgjøre et brudd på avtalen, hvilket kan medføre at kontoen din umiddelbart avsluttes. Du kan ikke (i) velge eller bruke som brukernavn navnet på en annen person, med den hensikt å utgi deg for å være nevnte person; eller (ii) bruker som brukernavn et navn som er underlagt rettigheter som tilhører en annen person, uten riktige fullmakter. FoxNext forbeholder seg retten til å nekte å registrere eller avbryte et brukernavn, utelukkende etter eget forgodtbefinnende. Det er ditt ansvar å gjøre oss oppmerksomme på eventuelle endringer i nevnte informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, kontaktopplysningene dine.

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet ditt, og ansvarlig for enhver bruk av kontoen din. Derfor er det avgjørende at du ikke deler passordet ditt med andre. Du samtykker i at du ikke på noe tidspunkt vil bruke kontoen, brukernavnet, e-postadressen eller passordet til andre personer, og at du ikke vil la andre bruke kontoen din. Kontoen din kan ikke overføres. Du samtykker i å varsle FoxNext umiddelbart dersom du mistenker uautorisert bruk av eller tilgang til kontoen din eller passordet ditt. FoxNext forbeholder seg retten til å endre et brukernavn, helt etter eget forgodtbefinnende.

Tilgang

Appen er kun beregnet for personlig og ikke-kommersiell bruk. FoxNext kan når som helst endre, suspendere eller avbryte appen (eller funksjoner i denne). Fox kan også begrense bestemte tjenester og funksjoner som tilbys i forbindelse med appen eller som begrenser tilgangen din til appen, uten varsel eller ansvar. Du erkjenner at appen fra tid til annen kan være utilgjengelig eller ubrukelig av en eller annen årsak, inkludert, men ikke begrenset til: (i) utstyrsfeil; (ii) periodiske vedlikeholdsprosedyrer eller reparasjoner som FoxNext kan foreta fra tid til annen; eller (iii) årsaker som er utenfor FoxNexts kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses av FoxNext.

Opphør

Med mindre denne avtalen sies opp av FoxNext, etter selskapets eget forgodtbefinnende, skal avtalen forbli i full kraft og effekt, så lenge du bruker FoxNexts tjenester. Du kan når som helst avslutte kontoen din, uansett grunn, ved å sende en e-post til foxnextgames.tou@fox.com . Kontoen din avsluttes ikke ved at du sletter appen. FoxNext kan avslutte kontoen og/eller tilgangen din til FoxNext-tjenesten når som helst, uansett grunn, med eller uten forvarsel eller forklaring, og skal ikke på noen måte være ansvarlig overfor deg for en slik avslutning. Selv etter at brukerkontoen eller tilgangen din til FoxNext-tjenesten er avsluttet av deg selv eller FoxNext, vil avtalen fortsatt være i kraft når det gjelder tidligere eller fremtidige bruk av appen eller FoxNexts tjenester. Alle rettigheter til kontoen din opphører idet du dør.

Gebyrer

Du erkjenner at FoxNext forbeholder seg retten til å belaste deg for alle deler av FoxNexts tjenester. FoxNext vil gi deg forhåndsvarsel om slike gebyrer, inkludert eventuelle endringer i slike gebyrer. Hvis FoxNext suspenderer eller sier opp avtalen og/eller tilgangen din til FoxNexts tjenester fordi du har brutt avtalen eller en gjeldende lov, vil du ikke ha rett på tilbakebetaling av eventuelle ubrukte deler av slike avgifter eller andre innbetalinger.

Kjøp av app-tjenester eller produkter

I forbindelse med kjøp av en tjeneste eller et produkt gjennom eller i appen («app-produkt» vil det kunne kreves at du oppgir personinformasjon, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kredittkort og faktureringsinformasjon (samlet «personlige økonomiske opplysninger») til en uavhengig tredjepart som er valgt av, men ikke knyttet til, FoxNext («behandleren»). Der behandleren er ansvarlig for å innhente, overføre og/eller behandle de økonomiske opplysningene dine, og, i enkelte tilfeller, gjennomføre bestillingen din, skal alle betalingsforpliktelser for app-produkter være underlagt behandlerens brukervilkår for bruk/tjenester og retningslinjer for personvern. Hvis du foretar et kjøp i appen, garanterer du at du er autorisert til å foreta kjøpet, via behandlingsmåten du har tilveiebragt for behandleren. Du må være over myndighetsalderen i jurisdiksjonen der du bor for å kunne kjøpe et app-produkt.

FoxNext gir ingen garanti, og i den grad loven tillater det, påtar seg intet ansvar, for eventuelle tap eller skader knyttet til eller i forbindelse med at du legger inn en bestilling på et app-produkt hos behandleren. FoxNext gir ingen refusjon for, ei heller noen garanti for, og i den grad loven tillater det, påtar seg intet ansvar for kjøp du foretar i appen. Du er ene og alene ansvarlig for alle transaksjoner som bruker personopplysningene dine, inkludert, men ikke begrenset til, alle og eventuelle kostnader. I den grad loven tillater det, erkjenner og godtar du at dersom behandleren opplever et databrudd som påvirker de personlige økonomiske opplysningene, vil FoxNext ikke på noen måte være ansvarlig overfor deg for nevnte brudd.

FoxNext vil ikke lagre eller arkivere personlige økonomiske opplysninger knyttet til kjøp eller andre transaksjoner du foretar gjennom FoxNexts tjenester. Derfor bør du opprettholde oversikten over alle transaksjonene. Hvis du har spørsmål om transaksjonene dine, eller hvis du mener at det har oppstått en feil eller en uautorisert transaksjon eller aktivitet i forbindelse med transaksjoner eller bruken av de personlige økonomiske opplysningene dine, må du kontakte behandleren.

Virtuell valuta og virtuelle app-produkter

Du samtykker i at FoxNexts tjenester kan inneholde en komponent med fiktiv kreditt eller valuta (samlet, «virtuell valuta»). Den virtuelle valutaen kan kun brukes i appen, for å få tilgang til – og visse begrensede rettigheter til bruk av – virtuelle elementer som kan brukes utelukkende i forbindelse med appen («virtuelle app-produkter»). Uavhengig av hvilken terminologi som brukes, representerer virtuell valuta en begrenset lisensrett, som styres utelukkende av denne avtalen, og kan ikke løses inn for penger, uansett sum eller monetær verdi, fra FoxNext eller andre personer eller enheter, når som helst. Den virtuelle valutaen som tilveiebringes av FoxNext inkluderer bare en begrenset lisensrettighet til bruk av slik virtuell valuta i forbindelse med de virtuelle app-produktene. Annet enn en begrenset, personlig, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke viderelisensierbar lisens for bruk av virtuell valuta i forbindelse med FoxNexts tjenester, inkludert i eller for spill, applikasjoner og andre tjenester som leveres eller tilbys på eller gjennom appen og/eller tredjeparters plattformer, og du samtykker i at du ikke skal ha noen som helst rettighet, tittel eller eierskap i eller til noen slik virtuell valuta. Hvis du kjøper eller bruker Facebook-kreditt, godtar du Facebooks vilkår for bruk, inkludert uten begrensning alle betalingsbetingelser og personvernregler, og FoxNext er ikke en part i slike transaksjoner. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT VIRTUELL VALUTA OG VIRTUELLE APP-PRODUKTER IKKE HAR NOEN MONETÆR VERDI OG AT VERKEN FOXNEXT ELLER ANDRE PERSONER ELLER ENHETER ER FORPLIKTET TIL Å VEKSLE DEN VIRTUELLE VALUTAEN ELLER VIRTUELLE ARTIKLER I VERDIER AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EKTE VALUTA, OG AT, HVIS KONTOEN DIN AVSLUTTES, SUSPENDERES ELLER PÅ ANDRE MÅTER ENDRES FOR, SKAL DEN VIRTUELLE VALUTAEN, DE VIRTUELLE APP-PRODUKTENE OG KONTOEN DIN IKKE HA NOEN SOM HELST VERDI.

FoxNext forbeholder seg retten til å kreve avgifter for rettigheten til å få tilgang til eller bruke den virtuelle valutaen eller de virtuelle app-produktene, som beskrevet i avsnittet «Kjøp av app-tjenester eller produkter» over, og/eller kan distribuere virtuell valuta eller virtuelle app-produkter uten vederlag, utelukkende etter eget forgodtbefinnende. For eksempel kan FoxNext, som et ledd i en konkurranse eller kampanje, gi enkeltpersoner en viss mengde virtuell valuta eller et bestemt virtuelt app-produkt. Virtuell valuta og virtuelle app-produkter utløper ikke og vil ikke medføre gebyrer for manglende bruk, med mindre det spesifiseres på kjøpstidspunktet.

Begrenset innholdslisens

FoxNexts tjenester tilbys kun til personlig bruk og må ikke benyttes til kommersielle formål. FoxNexts tjenester inneholder informasjon, tekst, filer, bilder, videoer, lyder, musikaler verker, forfattede verker, programvare, applikasjoner, produktnavn, firmanavn, logoer, designer og annet materiale eller innhold (samlet «innhold») som tilhører FoxNext, deres lisensgivere og oppdragsgivere («FoxNext-innhold»), samt innhold som tilveiebringes av brukere eller andre tredjeparter. Innholdet i FoxNexts tjenester er beskyttet av opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter og andre lover, og, mellom deg og FoxNext eier FoxNext, deres lisensgivere eller oppdragsgivere, alle rettigheter til FoxNext-innholdet. FoxNext gir deg herved en begrenset, gjenkallelig og ikke viderelisensierbar lisens for tilgang til og visning eller utføring av FoxNext-innholdet (unntatt eventuelle programvarekoder), utelukkende for personlig, ikke-kommersielle bruk i forbindelse med bruk av FoxNexts tjenester. Unntatt som tillatt etter denne avtalen, eller uttrykkelig tillatt iht. FoxNexts tjenester, kan du ikke kopiere, laste ned, strømme, fange, reprodusere, duplisere, arkivere, laste opp, modifisere, oversette, publisere, kringkaste, sende, forme eller dyplenke til, gjøre tilgjengelig eller på annen måte bruke innholdet i FoxNexts tjenester.

Unntatt der det uttrykkelig og eksplisitt tillates av FoxNext eller den begrensede lisensen angitt over, forbys du absolutt å opprette verker eller materialer (inkludert, men ikke begrenset til, skrifttyper, ikoner, lenkeknapper, bakgrunnsbilder, skrivebordstemaer, postkort og ikke-lisensierte varer) som er avledet fra eller basert på FoxNext-innholdet. Dette forbudet gjelder uansett om slike avledede verk eller materialer selges, byttes eller gis bort. I tillegg kan du ikke, direkte eller gjennom bruk av en hvilken som helst enhet, programvare, nettsted, nettbasert tjeneste eller på andre måter, fjerne, endre, forbigå, unngå eller forstyrre opphavsrettigheter, varemerker eller andre varsler om eiendomsrett merket i innholdet som finnes i FoxNexts tjenester eller andre administrasjonsmekanismer for digitale rettigheter, enheter eller annen innholdsbeskyttelse, kopikontroll eller tilgangskontroll knyttet til innholdet i FoxNexts tjenester, inkludert geofiltreringsmekanismer. Unntatt i den grad det er nødvendig for å henvise til FoxNext, deres produkter og tjenester i en strengt beskrivende kapasitet, er det uttrykkelig forbudt for deg å bruke FoxNext-innhold på noen som helst måte.

Du kan ikke, uten skriftlig tillatelse fra FoxNext, «speile» hele eller deler av innholdet i appen eller andre servere. Du kan ikke bruke appen til formål som er ulovlige eller forbudt i henhold til avtalen. Du kan ikke bruke appen på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe appen, eller som kan forstyrre andre parters bruk av og nytte av appen. Du kan ikke forsøke å få uautorisert tilgang til appen gjennom hacking, passordutvinning eller på andre måter. FoxNext forbeholder seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å avslutte din adgang til appen, eller deler av denne, når som helst og uansett eller uten grunn, uten forvarsel eller noe som helst varsel.

Begrensinger på bruk av FoxNexts tjenester

Du forstår at du er ansvarlig for alt innhold du legger ut, laster opp, overfører, sender via e-post eller på andre måter gjør tilgjengelig på appen eller på, gjennom eller i forbindelse med FoxNexts tjenester (samlet «brukerinnhold»). I tillegg erkjenner du at du ikke har noen forventninger om personvern eller konfidensialitet i forbindelse med brukerinnholdet ditt. Derfor må du velge brukerinnhold nøye.

Du samtykker i å ikke (og ikke hjelpe andre til å) bruke FoxNext-tjenesten til å:

 1. legge ut, laste opp eller på andre måter overføre eller lenke til innhold som er: ulovlig, truende, fornærmende, obskønt, vulgært, seksuelt eksplisitt, pornografisk eller som inneholder nakenhet, støtende, overdrevet, voldelig, som krenker andres personvern, reklame, kontakter eller andre rettigheter, skadevoldende, falskt eller villedende, ærekrenkende, injurierende, hatefullt eller diskriminerende;
 2. krenke andres rettigheter, herunder patent-, varemerke-, forretningshemmelighets-, opphavs-, personvern-, publisitets- eller andre eiendomsrettigheter;
 3. sjikanere eller skade en annen person;
 4. utnytte eller sette i fare en mindreårig;
 5. utgi deg for å være, eller prøve å utgi deg for å være, en annen person eller enhet;
 6. introdusere eller engasjere deg i aktiviteter som innebærer bruk av virus, roboter, selvkopierende programmer eller annen datakode, filer eller programmer som forstyrrer, ødelegger eller begrenser funksjonaliteten i dataprogramvare eller -maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr, eller på andre måter tillater uautorisert bruk av eller tilgang til en datamaskin eller et datanettverk;
 7. forsøker å dechiffrere, dekompilere, demontere eller utføre omvendt utvikling av programvare som omfatter appen eller FoxNexts tjenester;
 8. forstyrre, skade, deaktivere, svekke, opprette en uønsket byrde for eller få uautorisert tilgang til FoxNexts tjenester, herunder FoxNexts servere, nettverk og konti;
 9. dekke, fjerne, deaktivere, blokkere eller skjule annonser eller andre deler av FoxNexts tjenester;
 10. slette eller revidere informasjon gitt av eller knyttet til en annen bruker av FoxNexts tjenester;
 11. bruke teknologi eller automatiserte systemer, som f.eks. skript, «edderkopper», offline-lesere eller roboter for å innhente eller formidle brukernavn, passord, e-postadresser eller andre data fra FoxNexts tjenester, eller omgå eller modifisere sikkerhetsteknologi eller programvare som utgjør en del av FoxNexts tjenester;
 12. sende eller føre til at det sendes (direkte eller indirekte) uønsket bulkkommunikasjon av noe slag gjennom FoxNexts tjenester. Hvis du gjør det, erkjenner du at du vil ha voldt betydelig skade på FoxNext, men at skadeomfanget vil være ekstremt vanskelig å måle. I den grad gjeldende lov tillater det, som en rimelig estimering av slik skade og som likvidert skade, ikke som straff, samtykker du i å betale FoxNext 50 dollar for hver faktiske eller tiltenkte mottaker av slik kommunikasjon;
 13. be om, innhente eller etterspørre personopplysninger for kommersielle eller ulovlige formål;
 14. legge ut, laste opp eller på andre måter overføre et bilde eller en video av en annen person uten at personen samtykker i det;
 15. delta i kommersiell aktivitet (inkludert, men ikke begrenset til, reklame eller oppfordring til virksomhet, salg, konkurranser, loddtrekninger, opprettelse, gjenskaping eller distribuering av eller reklamering for en indeks av en betydelig del av FoxNext-innholdet eller opprettelse av en virksomhet som bruke FoxNext-innholdet) uten FoxNexts skriftlige forhåndsgodkjennelse;
 16. bruke teknologi eller andre metoder for å få tilgang til, indeksere, ramme, skrape eller lenke til appen (inkludert innholdet) som ikke er autorisert av appen (inkludert ved å fjerne deaktivering eller omgåelse av innholdsbeskyttelse eller bruk av kontrollmekanismer som er ment å forhindre uautorisert nedlasting, opptak av strømming, lenking, innramming, reproduksjon, tilgang til eller distribusjon av FoxNext-innhold);
 17. få tilgang til appen (inkludert innholdet) gjennom automatiserte metoder, inkludert «roboter», «edderkopper» eller «offline-lesere» (annet enn gjennom individuelt utførte søk på offentlig tilgjengelige søkemotorer, utelukkende for å, og utelukkende i den grad det er nødvendig for å, opprette offentlig tilgjengelige søkeindekser – men ikke hurtigbuffere eller arkiver – av appen, og ikke inkludert søkemotorer og indekser som er vert for, promoterer eller hovedsakelig lenker til krenkende eller uautorisert innhold);
 18. bruke FoxNexts tjenester til å annonsere for eller promotere konkurrerende tjenester;
 19. bruke FoxNexts tjenester på en måte som ikke er i samsvar med alle gjeldende lover;
 20. prøve, tilrettelegge, bistå eller oppmuntre andre til å gjøre noe av det ovenstående.

FoxNext forbeholder seg retten til, men frasier seg ethvert ansvar eller forpliktelse for, å fjerne brukerinnhold som bryter med denne avtalen, bestemt av FoxNext, uansett grunn, etter FoxNexts eget forgodtbefinnende og uten å varsle deg. Du erkjenner at FoxNext forbeholder seg retten til å etterforske og ta passende rettslige skritt mot alle som, etter FoxNexts skjønn, bryter denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, ved å si opp deres brukerkonti og/eller rapportere slikt brukerinnhold, oppførsel eller aktivitet til politimyndighetene.

Du erkjenner, samtykker og godtar at FoxNext kan få tilgang til, bevare eller utlevere informasjon du oppgir i appen, inkludert brukerinnhold og kontoregistreringsinformasjon, inkludert når FoxNext i god tro mener at en slik tilgang, bevaring eller utlevering er nødvendig for å: (i) beskytte, håndheve eller forsvare de juridiske rettighetene, personvernet, sikkerheten eller eiendommen til FoxNext eller moderselskapene, datterselskapene eller de tilknyttede selskapene våre (samlet kalt «FoxNexts tilknyttede selskaper») eller deres ansatte, agenter og entreprenører (inkludert håndhevelse av denne avtalen eller andre avtaler); (ii) beskytte sikkerhet, personvern og sikkerhet for brukere av FoxNexts tjenester eller andre personer, inkludert under presserende omstendigheter; (iii) beskytte mot svindel eller for risikostyringsformål (iv) overholde loven eller rettslige prosesser; eller (v) svare på forespørsler fra offentligheten og offentlige myndigheter. Dersom FoxNext selger alt av eller deler av virksomheten eller selger eller overfører eiendelene sine eller ellers er involvert i en fusjon eller overføring av hele eller en vesentlig del av virksomheten, kan FoxNext overføre opplysningene dine til parten eller partene som er involvert som en del av transaksjonen.

FoxNext forbeholder seg retten til å begrense lagringskapasiteten for brukerinnhold. Du påtar deg fullt ansvar for å opprettholde sikkerhetskopier av brukerinnholdet ditt, og FoxNext påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av brukerinnhold som følge av at det fjernes av FoxNext, uansett årsak.

Brukerinnhold på meldingstavler og fora

Appen gir brukerne mulighet til å legge ut meldinger på meldingstavler og fora (samlet «fora»), som kan være åpne for allmennheten, til alle medlemmer av appen, eller til en bestemt gruppe medlemmer av en spesifikk forum-gruppe. Du erkjenner at alt innhold som legges ut på forumene er brukerinnhold, og ved å legge ut innhold på formene, samtykker du i å overholde alle regler og begrensninger på brukerinnhold som angis ovenfor og eventuelle andre regler som gjelder spesifikt for slike fora. FoxNext forbeholder seg retten til, men frasier seg enhver forpliktelse og ethvert ansvar for, å hindre deg i å legge ut brukerinnhold på et forum og til å begrense eller fjerne ditt brukerinnhold fra et forum, eller nekte å ta brukerinnholdet ditt med i et forum, uansett årsak og når som helst, utelukkende etter FoxNexts forgodtbefinnende og uten forvarsel til deg.

Du erkjenner at meldinger som legges ut på slike fora er offentlige, og FoxNext garanterer ikke sikkerheten til informasjon du deler gjennom et forum; du deles slik informasjon på egen risiko. FoxNext er ikke ansvarlig for innholdet eller nøyaktigheten til informasjon lagt ut på et forum og skal ikke være ansvarlig for beslutninger som er basert på slik informasjon.

Eiendomsrettighetene til og lisensen for brukerinnholdet ditt

FoxNext hevder ikke eierskapsrettigheter til brukerinnholdet du legger ut, laster opp, sender på e-post, overfører eller på andre måter gjør tilgjengelig (samlet «overfører») på, gjennom eller i forbindelse med FoxNexts tjenester, unntatt når det gjelder uoppfordrede innleveringer fra deg, som beskrevet under «uoppfordrede innleveringer» under; imidlertid forutsatt at brukerinnholdet ikke inneholder FoxNext-innhold eller innhold som eies av et selskap tilknyttet FoxNext. Ved å legge ut eller overføre brukerinnhold på, gjennom eller i forbindelse med FoxNexts tjenester gir du herved FoxNext og våre FoxNext-tilknyttede selskaper, lisenstakere, fullmektige og autoriserte parter en verdensomspennende, evig, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, fullt betalt, royalty-fri, fritt underlisensierbar og overførbar (i sin helhet) rett (inkludert frafall av eventuelle moralske rettigheter du kan ha) og lisens til å bruke, modifisere, ta utdrag fra, tilpasse, publisere, oversette, utarbeide avledede verker, offentlig vise, gjengi og distribuere slikt brukerinnhold, inkludert ditt navn, stemme, bilde (inkludert, men ikke begrenset til, fotografier og avatarer) og andre personlig identifiserbare opplysninger i den grad det holdes i brukerinnholdet, hvor som helst, uansett form og på eller gjennom alle medieformater som nå er kjent eller heretter utvikles, uansett formål, inkludert, men ikke begrenset til, promotering, markedsføring, handel eller ikke-kommersielle eller kommersielle formål. I tillegg står FoxNext fritt til å bruke alle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som finnes i slikt brukerinnhold til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon, markedsføring og levering av kommersielle produkter og tjenester, inkludert FoxNexts tjenester. FoxNexts bruk av slikt brukerinnhold skal ikke kreve ytterligere varsel eller tillatelser fra deg, og slik bruk skal skje uten krav om tillatelse fra eller betaling til deg eller andre personer eller enheter. Du gir herved FoxNext fullmakt til å effektuere ethvert dokument eller foreta enhver handling som FoxNext finner hensiktsmessig for å bekrefte rettighetene som du gir FoxNext etter denne avtalen.

Du representerer og garanterer at: (i) du eier brukerinnholdet som du overfører på, gjennom eller i forbindelse med FoxNexts tjenester, eller på annen måte har rett til å gi lisensen angitt i denne seksjonen, og (ii) overføring av brukerinnhold fra deg på, gjennom eller i forbindelse med FoxNexts tjenester og tredjepartstjenester, bryter ikke med personverns-, reklamasjons-, opphavs-, eller kontraktsrettigheter, eller andre rettigheter til noen person eller enhet. Du samtykker i å betale for alle royalties, gebyrer og eventuelle andre penger som skyldes til en person eller enhet som følge av brukerinnhold som er overført av deg på eller gjennom FoxNexts tjenester eller tredjepartstjenester.

Hvis du sletter brukerinnholdet ditt fra appen, vil FoxNexts lisens til nevnte brukerinnhold avsluttes etter en rimelig tidsperiode, som nødvendig for at slettingen skal ha full effekt. Brukerinnholdet kan imidlertid beholdes i FoxNexts sikkerhetskopier av appen, som ikke er offentlig tilgjengelige. Sletting av kontoen fører ikke til at chattehistorikken slettes. Videre, i den grad FoxNext har benyttes seg av ditt brukerinnhold før du slettet det, skal FoxNext beholde retten til å utøve slik eksisterende bruk, selv etter at brukerinnholdet ditt er slettet. Du erkjenner at (i) sletting av ditt brukerinnhold fra appen ikke vil medføre, og FoxNext påtar seg intet ansvar for, sletting av brukerinnholdet fra tredjeparter som ble gitt eller hadde tilgang til nevnte brukerinnhold før du slettet det fra appen og (ii) oppsigelse av kontoen din eller opphør av bruk av FoxNexts tjenester ikke vil medføre umiddelbar eller automatisk sletting av brukerinnholdet ditt, i samsvar med denne avtalen.

Fjerning av materiale som bryter opphavsretten

FoxNext respekterer andres immaterielle rettigheter, og krever at brukerne våre gjør det samme. FoxNext har en policy som muliggjør oppsigelse under passende omstendigheter, av gjentatt krenkende abonnenter og kontoinnehavere av FoxNexts tjenester. FoxNext forbeholder seg også retten til å fjerne eller deaktivere tilgang til overføring av innhold som krenker opphavsretten til enhver person i henhold til lovene i USA ved mottak av et varsel som vesentlig oppfyller kravene i 17 U.S.C. (United States Code) § 512(c)(3), som angitt ovenfor.

Hvis du mener at materiale på FoxNexts tjenester krenker opphavsretten din.

Hvis du mener at materiale som befinner seg i eller er koblet til FoxNexts tjenester, krenker opphavsretten din, må du sende FoxNexts representant for opphavsrettigheter en skriftlig melding om påstått brudd som inneholder alle følgende opplysninger: (a) identifisering av det opphavsrettsbeskyttede verket som hevdes å være krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede verker dekkes av et enkelt varsel, en representativ liste med disse verkene; (b) identifisering av det påståtte krenkende materialet og informasjon om med rimelighet kan anses som tilstrekkelig for at vi skal kunne finne materialet på FoxNexts tjenester (f.eks. URL(er) til det påståtte krenkende innholdet); (c) informasjon som med rimelighet kan anses som tilstrekkelig for å la oss kontakte deg, f.eks. adresse, telefonnummer og en e-postadresse; (d) en erklæring fra deg der det fremgår at du i god tro mener at den bestridte bruken ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, dennes representant eller loven; (e) en erklæring fra deg der det fremgår at de ovennevnte opplysningene i varselet ditt er nøyaktige, og en erklæring fra deg, avlagt under ed, der det fremgår at du er eier av en eksklusiv rettighet som er påstått krenket eller er autorisert til å handle på eierens vegne, og (f) den fysiske eller elektroniske signaturen din.in fysiske eller elektroniske signatur. FoxNexts representant for opphavsrettigheter for varsel om påståtte brudd kan nås på:

Copyright Agent
E-post: CopyrightAgent_FoxNextGames@fox.com
Emne: Marvel Strike Force DMCA Notice
Adresse: 2121 Avenue of the Stars, 7th floor

Los Angeles, CA 90067

Telefon: +1(310) 369-2005
Faks: +1(310) 969-1311

Hvis du har lagt ut materiale til FoxNext-tjenesten som ble fjernet på grunn av et varsel fra en rettighetshaver.

Hvis du har lagt ut materiale på FoxNexts tjenester som FoxNext har fjernet på grunn av et varsel om påstått brudd fra en opphavsrettseier, vil FoxNext umiddelbart ta rimelige skritt for å varsle deg om at materialet er fjernet eller deaktivert. Dette varselet kan være i form av et generelt varsel i appen, eller gjennom skriftlig eller elektronisk kommunikasjon til adressen(e) du har gitt FoxNext, hvis noen. Du kan sende et motvarsel som svar på et slikt varsel, i en skriftlig melding som vesentlig inneholder følgende: (i) identifisering av materialet som ble fjernet eller som tilgang er deaktivert for og stedet der materialet fantes før det ble fjernet eller tilgangen ble deaktivert; (ii) en erklæring fra deg, under ed, på at du i god tro mener at materialet ble fjernet eller deaktivert som følge av en feiltakelse eller feilidentifikasjon av materialet som skal fjernes eller deaktiveres; (iii) ditt navn, adresse, telefonnummer og en erklæring der det fremgår at du samtykker i jurisdiksjonen til den føderale distriktsretten der adressen din hører til, eller hvis du har adresse utenfor USA, for ethvert juridisk distrikt der FoxNext finnes, og at du vil godta forkynnelse av rettsdokumenter fra personen som leverte varselet der det bes om fjerning eller deaktivering av tilgang til materialet, eller denne personens representant; og (iv) den fysiske eller elektroniske signaturen din.

Merk at i henhold til 17 U.S.C. (United States Code) §512(f) kan enhver person som bevisst gir vesentlige feilopplysninger i et varsel om påstått brudd eller et motvarsel være ansvarlig for eventuelle skader.

Din eksponering overfor andres brukerinnhold

Du forstår at FoxNext ikke kontrollerer brukerinnholdet som brukere legger ut via FoxNexts tjenester, og dermed forstår du at du kan utsettes for støtende, uriktig eller på andre måter upassende brukerinnhold. FoxNext påtar seg intet ansvar for denne typen innhold. Hvis du blir kjent med misbruk av FoxNexts tjenester, inkludert eventuelle brudd på «begrensninger på bruk av FoxNexts tjenester», må du umiddelbart rapportere det til FoxNext ved å sende en e-post til FoxNext på foxnextgames.tou@fox.com . FoxNext påtar seg intet ansvar for å overvåke FoxNexts tjenester for upassende brukerinnhold eller brukeroppførsel. Hvis FoxNext, når som helst og etter eget forgodtbefinnende, velger å overvåke FoxNexts tjenester, skal FoxNext likevel ikke ha noe ansvar for innhold utover FoxNext-innhold, ei heller noen forpliktelse til å modifisere eller fjerne upassende innhold eller ansvar for brukeres oppførsel.

Tredjeparters lenker og tjenester

FoxNexts tjenester kan tilveiebringe, eller tredjeparter kan tilveiebringe, lenker til andre nettsteder, applikasjoner, annonser, ressurser eller andre tjenester opprettet av tredjeparter («tredjepartstjenester»). Når du er i kontakt med en leverandør av en tredjepartstjeneste, samhandler du med en tredjepart, ikke med FoxNext. Hvis du velger å bruke en tredjepartstjeneste og dele informasjon med tredjeparten, kan leverandøren av tredjepartstjenesten bruke og dele dataene dine i samsvar med personvernpolitikken sin og personverninnstillingene dine på den nevnte tredjepartstjenesten. FoxNext oppfordrer deg til å unnlate å gi personlig identifiserbare opplysninger til eller gjennom tredjepartstjenester, med mindre du kjenner og er komfortabel med parten du samhandler med. I tillegg kan leverandøren av tredjepartstjenesten bruker andre parter til å levere deler av applikasjonen eller tjenesten til deg, f.eks. teknologi-, utviklings- eller betalingstjenester. FoxNext er ikke ansvarlig for, og gir ingen garantier for, verken uttrykte eller underforståtte, tredjepartstjenestene eller leverandørene av slike tredjepartstjenester (inkludert, men ikke begrenset til, nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon som leveres av slike tredjepartstjenester eller personvernpraksisen til disse). Inkludering av en tredjepartstjeneste, eller en lenke til en slik, på FoxNexts tjenester skal ikke bety noen godkjenning av eller støtte til tredjepartstjenesten. FoxNext er ikke ansvarlig for innhold eller praksiser på nettsteder eller applikasjoner annet enn appen, selv om nettstedet eller applikasjonen tilveiebringer en lenke til appen, og selv om den drives ev et selskap tilknyttet FoxNext eller en forretningspartner eller annet selskap som på andre måter er tilknyttet appen. Ved å bruke FoxNexts tjenester bekrefter og aksepterer du at FoxNext ikke er ansvarlig overfor deg for innhold eller andre materialer som ligger på severen til et nettsted eller en applikasjon annet enn appen. Når du benytter deg av tredjepartstjenester, skjer det på egen risiko.

Medlemskonflikter

Du er ene og alene ansvarlig for samhandlingene dine med andre brukere av appen og FoxNexts tjenester, leverandører av tredjepartstjenester og andre parter du samhandler med på, gjennom eller i forbindelse med FoxNexts tjenester. FoxNext forbeholder seg retten til, men er på ingen måte forpliktet til, å involvere seg på hvilken som helst måte i eventuelle tvister mellom deg og slike parter.

Personvern (oppdatert)

Bruk av FoxNexs tjenester styres også av vår oppdaterte personvernerklæringen vår, som er innlemmet i og er en del av denne avtalen.

Ansvarsfraskrivelser

FOXNET-TJENESTENE LEVERES «SOM DE ER» OG «NÅR TILGJENGELIGE», OG FOXNET VERKEN GARANTERER ELLER LOVER NOEN SPESIFIKKE RESULTATER FRA BRUK AV ELLER KONTINUERLIG TILGJENGELIGHET AV FOXNET-TJENESTENE. I DEN GRAD GJELDENDE LOVE TILLATER DET, FRASKRIVER FOXNET SEG UTTRYKKELIG ENHVER GARANTI OG BETINGELSE, BÅDE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISERTE SALGBARHETSGARANTIER, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE AV OPPHAVSRETT, OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR YTELSE ELLER FORHANDLING. UTEN Å BEGRENSE DET GENERELLE I DET OVENSTÅENDE GIR FOXNEXT INGEN GARANTI FOR AT BRUKEN DIN AV FOXNEXTS TJENESTER VIL VÆRE UAVBRUTT, BETIMELIG, SIKKER ELLER FEILFRI, AT DEFEKTER I FOXNEXTS TJENESTER VIL RETTES OPP ELLER AT FOXNEXTS TJENESTER OG SERVERNE DE ER TILGJENGELIGE FRA VIL VÆRE FRI FOR VIRUS OG ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT INFORMASJON INNHENTET AV DEG PÅ, GJENNOM ELLER I FORBINDELSE MED FOXNEXTS TJENESTER ELLER TREDJEPARTERS TJENESTER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GJENNOM BRUKERINNHOLD ELLER ANNONSER FRA TREDJEPARTER) VIL VÆRE RIKTIG, PÅLITELIG, BETIMELIG ELLER FULLSTENDIG. I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, VIL FOXNEXT IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV DATA, SKADE PÅ EIENDOM, PERSONSKADE ELLER DØD) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV FOXNEXTS TJENESTER, PROBLEMER ELLER TEKNISKE FEIL I FORBINDELSE MED BRUK AV FOXNEXTS TJENESTER, DELTAKELSE PÅ EN FOXNEXT-BEGIVENHET, MATERIALE SOM ER LASTET NED ELLER PÅ ANDRE MÅTER ANSKAFFET I FORBINDELSE MED FOXNEXTS TJENESTER, BRUKERINNHOLD, TREDJEPARTERS ANNONSER ELLER TREDJEPARTERS TJENESTER SOM OVERFØRES PÅ, GJENNOM ELLER I FORBINDELSE MED FOXNEXTS TJENESTER, ELLER OPPFØRSELEN TIL BRUKERE AV FOXNEXTS TJENESTER, VERKEN PÅ NETT ELLER ELLERS. BRUK AV BRUKERINNHOLD, TREDJEPARTERS ANNONSER, TREDJEPARTSTJENESTER OG VARER OG TJENESTER SOM LEVERES AV EN TREDJEPART SKJER UTELUKKENDE PÅ DITT ANSVAR OG FOR DIN EGEN RISIKO.

DU BEKREFTER OG SAMTYKKER I AT BRUK AV FOXNEXTS TJENESTER, OG ALL INFORMASJON SOM OVERFØRES ELLER MOTTAS I FORBINDELSE MED DISSE, KAN VÆRE USIKKERT OG KAN FANGES OPP AV UAUTORISERTE PARTER. I DEN GRAD GJELDENDE LOVE TILLATER DET, PÅTAR DU DEG ANSVAR FOR ALLE KOSTNADER KNYTTET TIL VEDLIKEHOLD, REPARASJON ELLER KORRIGERINGER PÅ DATASYSTEMET DITT ELLER ANNEN EIENDOM, ELLER GJENOPPRETTING ELLER REKONSTRUKSJON AV TAPTE DATA SOM BLIR NØDVENDIG SOM FØLGE AV BRUK AV FOXNEXTS TJENESTER.

Ansvarsbegrensning

TIL DEN GRAD SOM GJELDER VED LOVGIVNING, ER FOXNEXT OG MARVEL ENTERTAINMENT, LLC OG DETS PARTNERE IKKE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR EVENTUELLE INDIREKTE, FØLGENDE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER STRAFFBARE SKADER, HERUNDER UTEN BEGRENSNING, TAPT FORTJENESTE SOM KOMMER FRA DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE FOXNEXTS TJENESTER. UAVHENGIG AV EVENTUELLE MOTSTRIDENDE OPPLYSNINGER HERI, I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL FOXNEXTS ANSVAR OVERFOR DEG, UANSETT ÅRSAK OG UAVHENGIG AV SAKSFORM, TIL ENHVER TID VÆRE BEGRENSET TIL BELØPET, HVIS AKTUELT, SOM BLE BETALT AV DEG TIL FOXNEXT FOR FOXNEXT-TJENESTENE UNDER DIN TID SOM BRUKER AV FOXNEXT-TJENESTENE.

DU GODKJENNER OG SAMTYKKER I AT EVENTUELLE SKADER DU PÅFØRES SOM FØLGE AV FOXNEXTS HANDLINGER ELLER UNNLATELSER, ELLER GJENNOM DIN BRUK AV APPEN ELLER FOXNEXT-TJENESTENE, IKKE ER UOPPRETTELIGE OG IKKE ER TILSTREKKELIGE TIL Å GI DEG RETT TIL NOE MIDLERTIDIG RETTSMIDDEL ELLER ANDRE TILSVARENDE ERSTATNINGER SOM BEGRENSER TILGJENGELIGHETEN TIL ELLER ANDRE PERSONERS MULIGHET TIL Å BRUKE HELE ELLER DELER AV APPEN ELLER FOXNET-TJENESTENE.

BEGRENSNINGENE I DETTE AVSNITTET GJELDER UAVHENGIG AV OM DET PÅSTÅTTE ANSVARET ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, FORSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, OG SELV OM FOXNET HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Jurisdiksjon i USA

FoxNext leverer FoxNexts tjenester i USA. FoxNext garanterer ikke at FoxNext-innholdet eller FoxNexts tjenester er passende (eller, i noen tilfeller, tilgjengelige) for bruk andre steder. Hvis du bruker appen eller FoxNexts tjenester fra en jurisdiksjon utenfor USA, samtykker du i at du gjør det på eget initiativ, og du er ansvarlig for å overholde lokale lover der de gjelder for bruk av appen eller FoxNexts tjenester.

Ikke alle app-produkter, inkludert virtuelle app-produkter, er tilgjengelige over hele verden eller i hele landet, og FoxNext gir ingen garanti om at du vil kunne hente app-produkter eller virtuelle app-produkter, i en bestemt jurisdiksjon, verken i eller utenfor USA.

Amerikanske eksportkontroller

Programvaren som er tilgjengelig i forbindelse med FoxNexts tjenester er videre gjenstand for amerikansk eksportkontroll. Slik programvare kan ikke lastes ned fra FoxNexts tjenester eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres i strid med amerikanske eksportlover. Nedlasting og bruk av slik programvare skjer utelukkende for din egen risiko.

Voldgiftsavtale

(1) I den grad gjeldende lov tillater det, vil FoxNext, inkludert FoxNexts tilknyttede selskaper, representanter, ansatte, interesseforgjengere, -etterfølgere og utnevnte parter og du være enige om at enhver tvist (som definert heri) mellom deg og FoxNext om et hvilket som helst aspekt ved ditt forhold til FoxNext skal løses i en bindende, konfidensiell, enkeltstående og rettferdig voldgiftsprosess, ikke i retten. Både du og FoxNext er enige om å frasi dere retten til å saksøke i retten. Uttrykket (tvist) skal gis den videst mulige håndhevbare betydningen og skal omfatte enhver tvist, krav, tiltalepunkt, saksgrunnlag eller kontrovers mellom deg og FoxNext, uavhengig av om den er basert på kontrakt, vedtekter, forskrifter, forordninger, culpa-ansvar (inkludert, men ikke begrenset til, svindel, feilaktig fremstilling, bedragersk motiv, uaktsomhet eller annen internasjonal forvoldt skade) eller andre juridiske eller tilsvarende teorier. Uttrykket «tvist» inkluderer spesifikt, men er ikke begrenset til, alle krav mellom deg og FoxNext som på noen måte er knyttet til eller omfatter denne voldgiftsavtalen, ethvert annet aspekt ved denne brukeravtalen (inkludert deres anvendelighet og samsvar med gjeldende lov), produkter og tjenester som leveres av FoxNext, faktureringstvister og tvister knyttet til kommunikasjon via telefon, tekstmelding eller annen kommunikasjon fra en av oss og mottatt av den andre parten. De eneste unntakene for denne voldgiftsavtalen er at (i) både du og FoxNext beholder retten til å saksøke i småkravsaker og (ii) både du og FoxNext kan saksøke den endre i retten for å søke oppreisning for brudd på eller annet misbruk av immaterielle rettigheter. Tvister om hvorvidt disse unntakene gjelder, skal avgjøres av retten der rettsprosessen er fremmet, og enhver annen tvist over muligheten for mekling skal løses av voldgiftsmannen. Både du og FoxNext samtykker også i å frasi dere muligheten til å representere, i et gruppesøksmål eller på annen måte, andre enn deg selv og FoxNext (se avsnitt 9 under). Det er ingen dommer eller jury i en voldgiftssak, og rettsvurderingen av erstatning tildelt ved voldgift er begrenset. Voldgiftsdommeren må følge denne avtalen. Voldgiftsmannen kan imidlertid tildele, på individuell basis, samme erstatning og oppreisning som en domstol (inkludert rettspåbud og fastsettelsesdom, eller lovbestemt erstatning).

(2) Denne avtalen viser en transaksjon i handel på tvers av delstatsgrenser, og det er derfor Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. (United States Code) §§ 1-16, som styrer tolkningen og håndhevelsen av denne voldgiftsavtalen. Denne voldgiftsavtalen skal overleve oppsigelse av denne avtalen.

(3) En eventuell voldgiftsprosess mellom deg og FoxNext skal utføres av Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. («JAMS»), i samsvar med JAMS Streamlined Arbitration Rules & Procedures som gjelder fra og med 1. juli 2014 («JAMS-reglene»), med endringer i denne avtalen, for mekling. Meklingen skal utføres av en enkelt, nøytral voldgiftsmann, og hvis du og FoxNext ikke kan bli enige om hvem den ene voldgiftsmannen skal være, vil han eller hun utnevnes i samsvar med JAMS-reglene, med deltakelse og involvering fra FoxNext og deg, i samsvar med JAMS-regel nr. 12. JAMS-reglene finner du på nettstedet http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/ . Consumer Arbitration Minimum Standards finner du på https://www.jamsadr.com/consumer-minimum-standards/ . Voldgiftsmannen er bundet av vilkårene i denne avtalen.

(4) Hvis enten du eller FoxNext ønsker å mekle om et krav, må du eller FoxNext først sende en e-post til den andre parten med et skriftlig varsel om tvist («varsel») som angir navnet, adressen og kontaktopplysningene til parten som varsler, de spesifikke fakta som er årsaken til tvisten, FoxNext-tjenesten som varselet gjelder for og ønsket oppreisning. Varselet ditt til FoxNext skal sendes på e-post til Arbitration Notice of Dispute, 2121 Avenue of the Stars, 7th Floor, Los Angeles, California, 90067, USA. FoxNext vil sende alle varsler til deg på kontaktinformasjonen vi har om deg eller som du tilveiebringer. Det er senderens ansvar å sørge for at mottakerne mottar varselet. I løpet av de første 45 dagene etter at du eller vi har sendt et varsel til den andre, kan du eller vi prøve å finne en løsning på tvisten.

Hvis du og vi ikke løser tvisten innen 45 dager, vil enten du eller vi kunne starte voldgiftsprosess, i samsvar med JAMS-reglene. Du finner ytterligere informasjon om hvordan du leverer et krav om voldgift på http://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMS_Arbitration_Demand.pdf . I tillegg til å sende inn dette kravet om voldgift med JAMS, i samsvar med reglene og prosedyrene, må du sende en kopi av det ferdig utfylte kravet om voldgift til FoxNext, på adressen som angis over, som du sendte varselet om tvisten til.

(5) Du og FoxNext erkjenner og aksepterer å overholde følgende regler for tvisteløsning: (a) DU OG FOXNEXT KAN FREMME KRAV MOT DEN ANDRE PARTEN BARE I DIN ELLER DERES INDIVIDUELLE KAPASITET, IKKE SOM SAKSØKER ELLER GURPPEMEDLEM I EN PÅSTÅTT GRUPPE, REPRESENTANTATIV ELLER FLERKRAVSPROSEDYRE, OG MEKLEREN SKAL IKKE HA MYNDIGHET TIL Å TILDELE ERSTATNING TIL HELE GRUPPER; (b) FoxNext vil betale meklingskostnadene der det kreves av JAMS Consumer Arbitration Minimum Standards og i samsvar med paragraf 6 under; (c) mekleren kan tildele alle individuelle erstatninger eller individuell oppreisning som tillates av gjeldende lov; og (d) hver av partene betaler sine egne advokatutgifter, unntatt der annet tillates i paragraf 8 under.

(6) JAMS krever gebyr for arkivering og andre gebyrer for utføring av mekling. Vanligvis må saksøkeren betale arkiveringsavgiften for å igangsette voldgiften, men hvis du ønsker å påbegynne voldgift mot FoxNext, samtykker og godtar du å overholde følgende:

 1. Hvis du søker å få tilbake mindre enn 10 000 dollar (inkludert advokatutgifter), vil FoxNext betale arkiveringsavgiften på dine vegne, eller betale deg tilbake for denne.
 2. Hvis du søker å få tilbake 10 000 dollar eller mer, må du betale arkiveringsavgiften som kreves av JAMS, men FoxNext vil betale deg tilbake arkiveringsavgiften his du vinner frem med alle krav som bestemmes av voldgiftsmannen.
 3. FoxNext og du samtykker i at, dersom kravene det skal mekles om totalt utgjør under 10 000 dollar (inkludert advokatutgifter), vil kravet vanligvis bestemmes utelukkende basert på skriftlig kommunikasjon, uten høring telefonisk eller med personlig oppmøte. FoxNext vil ikke kreve en høring for krav på under 10 000 dollar. Denne bestemmelsen skal ikke forstås av voldgiftsmannen slik at den fratar deg eventuelle rettigheter til høring over telefon eller ved personlig oppmøte i hjembyområdet ditt, i samsvar med JAMS-reglene.
 4. FoxNext og du samtykker i at hvis kravene voldgiftsprosessen gjelder utgjør 10 000 dollar eller mer, skal voldgiftprosessen utføres på en måte og et sted som er i samsvar med JAMS-reglene.

(7) Uavhengig av hvordan voldgiftsprosessen skjer, skal både du og FoxNext samarbeide i god tro med å utveksle ikke-privilegerte dokumenter og opplysninger etter behov, i samsvar med JAMS-reglene, og voldgiftsdommeren skal utstede en begrunnet og skriftlig avgjørelse som i tilstrekkelig grad forklarer voldgiftsmannens funn og konklusjoner.

(8) Under voldgiftsprosessen kan det påløpe advokathonorarer for både deg og FoxNext. Hver av partene samtykker i å betale for sine egne eller sine egne advokaters salærer, med mindre det omtvistede kravet tillater at den vinnende parten skal betales for sine advokatsalærer, og i så fall skal de tildelte honorarene bestemmes av gjeldende lov(er). I tillegg til de rettigheter du eventuelt har til å få tilbakebetalt advokathonorarer etter gjeldende lov, hvis du vinner frem i voldgiftssaken og hvis FoxNext ikke har tilbudt et forlik til deg før voldgiftsprosessen, eller hvis beløpet du vinner er minst 25 % større enn FoxNexts høyeste forlikstilbud, vil FoxNext betale advokathonorarene dine, innen rimelighetens grenser, i tillegg til erstatningsbeløpet tildelt av voldgiftsmannen. Hvis FoxNext vinner voldgiftssaken, vil du være ansvarlig for dine egne advokathonorarer. Hvis voldgiftsmannen på forespørsel fra den vinnende parten finner at den tapende parten har fremført et krav eller forsvar som utgjør uberettiget tiltale, skal voldgiftsmannen i tillegg beordre den tapende part om å betale voldgiftsutgifter for begge parter, og kan beordre den tapende part om å betale rimelige advokathonorarer for den vinnende part, med mindre slik tildeling ikke er tillatt etter gjeldende lover.

(9) Voldgiftsmannen kan tildele deklaratorisk eller gi påbud om oppreisning bare i favør av parten som søker oppreisning, og kun i den grad det er nødvendig for å sikre den oppreisningen som er berettiget av partens individuelle krav. Voldgiftsmannen kan ikke pålegge FoxNext å betale penger eller foreta andre handlingen med hensyn til andre personer enn deg selv, med mindre FoxNext uttrykkelig går med på dette på forhånd, etter at en voldgiftsmann er valgt, for å tillate voldgiftsmannen å komme med et slikt pålegg. Med mindre FoxNext uttrykkelig godtar det, kan voldgiftsmannen heller ikke konsolidere andre personers krav med ditt, og kan heller ikke på andre måter presidere over noen som helst form for representativt gruppesøksmål med flere skadelidende parter.

(10) Du og FoxNext samtykker i å opprettholde voldgiftsprosedyrens konfidensielle karakter og vil ikke avsløre faktaene fra voldgiftsprosessen, dokumenter utvekslet som en del av en eventuell mekling, prosedyrene i voldgiftsprosessen, voldgiftsmannens beslutning eller eksistensen eller størrelsen på en eventuell erstatning, unntatt i den grad det er nødvendig for å forberede eller gjennomføre voldgiftsprosessen (og i så fall skal alle som gjøres kjent med de konfidensielle opplysningene samtykke i å bevare konfidensialiteten), eller unntatt i den grad det kan bli nødvendig i forbindelse med en rettssøknad om foreløpige rettsmidler, en juridisk innsigelse mot en tildeling eller håndhevelse av denne, eller med mindre det på andre måter kreves etter loven eller rettsordre.

(11) Med unntak av underpunkt (a) i paragraf (5) (dvs. fraskrivelse av anledningen til å fortsette på vegne av flere skadelidende eller en påstått gruppe), hvis en eller flere deler av denne voldgiftsavtalen finnes å være ugyldig, ikke håndhevbar eller ulovlig, skal resten av denne voldgiftsavtalen fortsatt ha virkning og forstås i samsvar med vilkårene, som om den ugyldige, ikke håndhevbare eller ulovlige bestemmelsen ikke fantes. Hvis, derimot, underpunkt (a) i paragraf (5) finnes å være ugyldig, ikke håndhevbart eller ugyldig, skal hele denne voldgiftsavtalen erklæres død og maktesløs, men resten av denne avtalen, herunder bestemmelsene som styrer hvor sak kan reises mot FoxNext, valg av gjeldende lov og vår gjensidige fraskrivelse av rett til juryrettssak, forbli gyldig og gjelde for alle krav som, av denne eller andre årsaker, tas til retten istedenfor til en voldgiftsprosess.

Gjeldende lov

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal avtalen reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i staten New York, uten hensyn til statens lovbestemmelser.

Unntatt i forbindelse med tvister som skal løses gjennom en voldgiftsprosess i samsvar med voldgiftsavtalen ovenfor, og i den grad styrende lov tillater det, samtykker du og FoxNext i å la retten i New York, New York ha eksklusiv jurisdiksjon til å løse enhver tvist som oppstår som følge av avtalen eller FoxNexts tjenester. DU FRASIER DEG HERVED BEVISST, FRIVILLIG OG MED HENSIKT, ENHVER RETT DU KAN HA TIL EN JURYRETTSSAK I FORBINDELSE MED RETTSTVISTER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE KRAV, MOTKRAV ELLER KRAV FRA TREDJEPARTER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED, DENNE AVTALEN.

DU SAMTYKKER I AT ETHVERT SAKSGRUNNLAG DU KAN HA SOM FØLGE AV ELLER KNYTTET TIL DENNE AVTALEN, APPEN ELLER FOXNEXTS TJENESTER, MÅ TILTA INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT SAKSGRUNNLAGET OPPSTO. ETTER DEN TID SKAL SLIKE SØKSMÅL HINDRES PERMANENT.

Skadesløshet

Du samtykker i å holde skadesløs Marvel Entertainment LLC og deres tilknyttede selskaper, FoxNext, FoxNexts tilknyttede selskaper, underleverandører og deres respektive ledere, partnere, ansatte og ansatte skadesløse med hensyn til eventuelle tap, ansvar eller krav, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatutgifter, som fremføres av en tredjepart på grunn av eller i forbindelse med din feilbruk av appen eller FoxNexts tjenester (inkludert, uten begrensning, enhver bruk av din konto, uavhengig av om den er autorisert av deg), ditt brudd på denne avtalen, ditt eventuelle brudd på andres rettigheter eller innhold som du overfører gjennom FoxNexts tjenester.

Uoppfordrede innleveringer

FoxNext tar ikke bevisst imot, verken via FoxNexts tjenester eller på andre måter, uoppfordrede innleveringer, inkludert, men ikke begrenset til, innleveringer fra deg med bloggideer, artikler, manuskripter, historieutkast, fan fiction, figurer, tegninger, informasjon, forslag, ideer eller konsepter. FoxNext ber om at du ikke kommer med uoppfordrede innleveringer. Enhver likhet mellom en uoppfordret innlevering og elementer i FoxNexts eller FoxNexts tilknyttede selskapers kreative verker, inkludert, men ikke begrenset til, en film, serie, historie, tittel eller et konsept, vil være rent tilfeldig. Hvis du sender uoppfordrede innleveringer til FoxNext gjennom FoxNexts tjenester (inkludert, men ikke begrenset til, gjennom fora), godtar du imidlertid at (i) uoppfordrede innleveringer fra Deg ikke leveres fortrolig eller med tillit, og at hvis du foretar slike innleveringer, vil ingen kontraktmessige eller betrodde forhold opprettes mellom deg og FoxNext; (ii) enhver slik uoppfordret innlevering og tilhørende opphavsrett vil tilhøre og eies av FoxNext (og utgjør ikke brukerinnhold lisensiert av deg til FoxNext under «rettighetene til og lisensen for brukerinnholdet ditt»), og vil kunne brukes, kopieres, underlisensieres, tilpasses, overføres, distribueres, offentlig fremføres, publiseres, vises eller slettes etter FoxNexts eget forgodtbefinnende; (iii) du vil ikke ha rett til noen som helst godtgjørelse, anerkjennelse, eller varsel i forbindelse med slike innleveringer; (iv) du frasier deg all rett til å fremme krav mot FoxNext eller FoxNexts tilknyttede selskaper i forbindelse med uoppfordrede innlegg fra deg, inkludert, men ikke begrenset til, urettferdig konkurranse, brudd på impliserte kontrakter eller konfidensialitetsbrudd; og (v) du frasier deg enhver moralsk rett som kan finnes i forbindelse med uoppfordrede innleveringer (inkludert rett til tilskrivning, retten til å ikke bli uriktig tilskrevet og retten til integritet).

Annet

FoxNexts unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse under denne avtalen, vil ikke fungere som et frafall av rettigheten eller bestemmelsen. Avsnittstitlene i denne avtalen er kun for enkelhets skyld og har ingen juridisk eller kontraktsmessig virkning. Denne avtalen gjelder i den grad loven tillater det. Bortsett fra der noe annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen, hvis en eller flere bestemmelser i denne avtalen er ulovlige, ugyldige eller ikke håndhevbare, skal bestemmelsen skilles fra avtalen og ikke påvirke de gjenværende bestemmelsenes gyldighet og tvangskraft.

Du samtykker i at eventuelle varsler som FoxNext under gjeldende lov kan være pålagt å sende deg er utført idet FoxNext sender en e-postmelding til e-postadressen du har registrert hos FoxNext, eller idet slike varsler publiseres på appens informasjonsside(r).

Du samtykker i at det ikke eksisterer noe prosjektsamarbeid, partnerskapsforhold, ansettelsesforhold eller byråforhold mellom deg og FoxNext som følge av denne avtalen eller bruken din av FoxNexts tjenester. En trykt versjon av denne avtalen og eventuelle varsler knyttet til avtalen skal kunne godtas under rettslige eller administrative prosesser basert på eller i forbindelse med denne avtalen, i samme grad som andre forretningsdokumenter og dokumentasjon som opprinnelig ble generert og opprettholdt i trykket form.

Ingenting i denne avtalen skal begrense FoxNexts rett til å etterkomme anmodninger fra myndigheter, rettshåndhevelser eller krav knyttet til bruken din av FoxNexts tjenester eller informasjon gitt til, eller samlet av, oss i forbindelse med slik bruk.

Kontakt oss på foxnextgames.tou@fox.com dersom du har spørsmål om denne avtalen.

JEG HAR LEST DENNE AVTALEN OM BRUKERVILKÅR OG GODTAR ALLE BESTEMMELSENE SOM ER ANGITT OVENFOR.