MARVEL Strike Force

Användningsavtal

Gäller från den 28 mars 2018:

Beskrivning av FoxNext-tjänsterna och godkännande av Användningsvillkoren inklusive Skiljedom vid Tvister.

Välkommen till Marvel Strike Forces mobilapplikation (”Appen”) som drivs av FoxNext Games LLC (”FoxNext”, ”vi” eller ”oss”). Tjänsterna som FoxNext tillhandahåller i samband med Appen innefattar spel, meddelandetjänster, musik- och videotjänster, utvecklartjänster, mobiltjänster och eventuella andra funktioner och annat innehåll som erbjuds av FoxNext vid olika tidpunkter i samband med Appen och som omfattas av detta Användningsavtal (gemensamt ”FoxNext-tjänsterna”). FoxNext är baserat i USA och FoxNext-tjänsterna är värdbaserade i USA. FoxNext är en del av Twenty-First Century Fox, Inc:s USA-baserade operativa verksamhet.

FoxNext tillhandahåller Appen och FoxNext-tjänsterna för ditt personliga nöje och din personliga underhållning. Genom att besöka Appen (oavsett om du är registrerad medlem eller inte) eller använda FoxNext-tjänsterna godkänner och samtycker du till att vara bunden till detta Avtal, inklusive eventuella framtida ändringar (”Avtal”) och att följa att tillämpliga lagar, regler och föreskrifter (”Gällande lagstiftning”). Läs igenom detta Avtal noggrant. FoxNext kan när som helst komma att ändra detta Avtal och, i den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning, träder sådana ändringar i kraft vid publiceringen. Av denna anledning ber vi dig säkerställa att Appen alltid är uppdaterad. Alla materiella ändringar tillämpas enbart framåtriktat. Din fortsatta användning av Appen eller FoxNext-tjänsterna efter ändringar i detta Avtal utgör ditt godkännande av och samtycke till att vara bunden till detta ändrade Avtal. Det är därför viktigt att du regelbundet granskar detta Avtal. Om du inte samtycker till att vara bunden till detta Avtal och att följa all Gällande lagstiftning måste du omedelbart sluta använda FoxNext-tjänsterna.

Din åtkomst till och användning av vissa FoxNext-tjänster kan kräva att du utöver detta Avtal godkänner ytterligare villkor som gäller för sådana FoxNext-tjänster och att du laddar ner programvara eller Innehåll (enligt definitionen nedan). I händelse av en konflikt mellan sådana tilläggsvillkor och detta Avtal ska tilläggsvillkoren ha företräde.

OBSERVERA ATT AVSNITTET ”SKILJEDOMSAVTAL” NEDAN INNEHÅLLER BESTÄMMELSER SOM KRÄVER ATT (i) ALLA TVISTER, MED BEGRÄNSADE UNDANTAG, SOM UPPSTÅR MELLAN DIG OCH FOXNEXT UNDER DETTA AVTAL SKA LÖSAS GENOM BINDANDE SKILJEDOM OCH INTE I DOMSTOL, SAMT ATT (ii) DU OCH FOXNEXT AVSTÅR FRÅN RÄTTEN ATT VÄCKA ELLER DELTA I GRUPPTALAN I SAMBAND MED SÅDANA TVISTER. KLICKA HÄR FÖR ATT GRANSKA SKILJEDOMSAVTALET. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA APP OCH GODKÄNNA DETTA AVTAL SAMTYCKER DU ATT I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING VARA BUNDEN TILL SKILJEDOMSAVTALET. LÄS AVTALET NOGGRANT.

Registrering och säkerhet

Du tar fullt ansvar för din användning av Appen. Som ett villkor för att använda vissa av Appens funktioner kan du behöva registrera dig på Appen och/eller välja ett användarnamn och lösenord. All registreringsinformation som du anger för att skapa ett konto måste vara korrekt och hållas uppdaterad. Din underlåtenhet att göra det utgör ett brott mot Avtalet, vilket kan resultera i omedelbart avslut av ditt konto. Du får inte (i) välja eller använda en annan persons användarnamn med avsikt att utge dig för att vara den personen eller (ii) som användarnamn använda ett namn som omfattas av en annan persons rättigheter utan lämpligt tillstånd. FoxNext förbehåller sig rätten att vägra registrera, eller avsluta, ett användarnamn efter eget gottfinnande. Det är ditt ansvar att meddela oss om ändringar i sådan information, inklusive men inte begränsat till din kontaktinformation.

Du är ansvarig för att upprätthålla ditt lösenords sekretess och för all användning av ditt konto. Det är därför mycket viktigt att du inte delar ditt lösenord med någon annan. Du samtycker till att inte vid något tillfälle använda någon annan persons konto, användarnamn, e-postadress eller lösenord och att inte tillåta att någon annan person använder ditt konto. Ditt konto är inte överförbart. Du samtycker till att omgående informera FoxNext om du misstänker obehörig användning av eller åtkomst till ditt konto eller lösenord. FoxNext förbehåller sig rätten att ändra ett användarnamn efter eget gottfinnande.

Åtkomst

Appen är endast avsedd för din personliga och icke-kommersiell användning. FoxNext kan när som helst komma att ändra, tills vidare upphäva eller avveckla Appen (eller någon av dess funktioner). FoxNext kan även komma att införa begränsningar för vissa funktioner eller tjänster som erbjuds i samband med Appen eller begränsa din åtkomst till delar av eller hela Appen utan förvarning eller förpliktelser. Du är införstådd med att Appen från tid till annan kan vara otillgänglig eller obrukbar av olika anledningar, inklusive men inte begränsat till: (i) funktionsstörning i utrustningen, (ii) periodiska underhållsprocedurer eller reparationer som FoxNext från tid till annan kan komma att utföra eller (iii) orsaker bortom FoxNexts kontroll eller som inte rimligen kan förutses av FoxNext.

Upphörande

Detta Avtal förblir giltigt och i kraft så länge du använder FoxNext-tjänsterna, såvida det inte sägs upp av FoxNext efter deras eget gottfinnande. Du har rätt att när som helst och av vilket skäl som helst avsluta ditt konto genom att skicka ett e-postmeddelande till foxnextgames.tou@fox.com . Borttagning av Appen avslutar inte kontot. FoxNext har rätt att när som helst och av vilket skäl som helst avsluta, med eller utan förvarning eller förklaring, ditt konto eller din åtkomst till FoxNext-tjänsterna och har inte några förpliktelser i samband med ett sådant avslut. Detta Avtal förblir giltigt med avseende på din tidigare och framtida användning av Appen eller FoxNext-tjänsterna även efter att ditt användarkonto på eller din åtkomst till FoxNext-tjänsterna avslutas av dig eller FoxNext. Alla rättigheter till ditt konto upphör vid din död.

Avgifter

Du är införstådd med att FoxNext förbehåller sig rätten att debitera avgifter för vilken del av FoxNext-tjänsterna som helst. FoxNext ger dig förhandsbesked om sådana avgifter, inklusive eventuella förändringar i avgiftsbeloppen. Om FoxNext stänger eller avslutar ditt konto på och/eller din åtkomst till FoxNext-tjänsterna för att du har brutit mot Avtalet eller Gällande lagstiftning har du inte rätt till återbetalning av någon eventuellt outnyttjad del av sådana avgifter eller andra betalningar.

Inköp av App-tjänster eller -produkter

I samband med inköp av tjänster eller produkter via eller inom Appen (”App-produkt”) kan du komma att uppmanas att tillhandahålla personuppgifter, inklusive ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, din kreditkorts- och faktureringsinformation (gemensamt ”Personlig ekonomisk information”) till oberoende tredje parter utvalda av, men inte anknutna till, FoxNext (”Behandlare”). I de fall där Behandlaren är ansvarig för insamling, överföring och/eller behandling av din Personliga ekonomiska information och, i vissa fall, för genomförande av din beställning, ska alla betalningsförpliktelser för App-produkter regleras av Behandlarens användnings/tjänstevillkor och sekretess- och integritetspolicy(er). Om du gör ett inköp inom Appen bekräftar du att du har behörighet att utföra köpet med det betalningsmedel som du tillhandahåller Behandlaren. Du måste vara myndig på din bosättnings- eller vistelseort för att köpa en App-produkt.

FoxNext gör inga utfästelser om och, i den utsträckning som lagen föreskriver, tar inget som helst ansvar för eventuella förluster eller skador som rör eller har ett samband med din beställning av en App-produkt från Behandlaren. FoxNext tillhandahåller inga återbetalningar av, gör inga utfästelser om och, i den utsträckning som lagen föreskriver, tar inget ansvar för inköp som gjorts i en App. Du är ensamt ansvarig för alla transaktioner som använder din Personliga ekonomiska information, inklusive men inte begränsat till, alla avgifter. Om Behandlaren utsätts för personuppgiftsbrott som påverkar din Personliga ekonomiska information är du införstådd med och godkänner att FoxNext inte på något sätt kommer att vara ansvarigt eller förpliktigat gentemot dig för ett sådant brott, i den utsträckning som tillåts enligt lag.

FoxNext kommer inte att lagra någon Personlig ekonomisk information relaterad till inköp eller andra transaktioner som du utför via FoxNext-tjänsterna. Du bör därför föra register av alla dina transaktioner. Om du har frågor om dina transaktioner eller anser att ett fel eller en obehörig transaktion eller aktivitet förknippad med transaktioner som använder din Personliga ekonomiska information föreligger måste du kontakta Behandlaren.

Virtuell valuta och virtuella App-produkter

Du är införstådd med att FoxNext-tjänsterna kan innefatta en komponent av fiktiva krediter eller fiktiv valuta (gemensamt ”Virtuell valuta”). Den Virtuella valutan får endast användas inom Appen för att få tillträde till – och vissa begränsade rättigheter att använda – virtuella föremål för användning uteslutande i samband med Appen (”Virtuella App-produkter”). Oavsett vilken terminologi som används utgör Virtuell valuta en begränsad licensrätt som enbart regleras av detta Avtal och inte vid någon tidpunkt kan inlösas för en summa pengar eller ett penningvärde från FoxNext eller någon annan person eller enhet. Virtuell valuta som tillhandahålls av FoxNext innefattar endast en begränsad licensrätt att använda sådan Virtuell valuta i samband med de Virtuella App-produkterna. Du godkänner att du inte har någon rätt till eller innehar något ägande i någon sådan Virtuell valuta utöver begränsad, personlig, återkallelig, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar licens att använda Virtuell valuta i samband med FoxNext-tjänsterna, inklusive i eller för spel, program eller andra tjänster som tillhandahålls eller erbjuds på eller via Appen och/eller Tredjepartsplattformar. Om du köper eller använder Facebook-krediter godkänner du Facebooks tjänstevillkor, inklusive men inte begränsat till betalningsvillkor och sekretess- och integritetspolicyer, och FoxNext är inte är part i sådana transaktioner. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT VIRTUELL VALUTA OCH VIRTUELLA APP-PRODUKTER INTE HAR NÅGOT KONTANTVÄRDE OCH ATT VARKEN FoxNext ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET HAR NÅGON SKYLDIGHET ATT VÄXLA IN DIN VIRTUELLA VALUTA ELLER DINA VIRTUELLA FÖREMÅL MOT NÅGOT AV VÄRDE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VERKLIG VALUTA, OCH ATT DE VIRTUELLA APP-PRODUKTERNA OCH DITT KONTO INTE SKA HA NÅGOT VÄRDE OM DITT KONTO AVSLUTAS, STÄNGS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄNDRAS ELLER OM DIN RÄTT TILL ÅTKOMST TILL FOXNEXT-TJÄNSTERNA UPPHÄVS.

FoxNext förbehåller sig rätten att debitera avgifter för rätten till åtkomst till eller användning av Virtuell valuta eller Virtuella App-produkter enligt beskrivningen i avsnittet ”Inköp av App-tjänster eller App-produkter” ovan och/eller kan komma att distribuera Virtuell valuta eller Virtuella App-produkter utan kostnad enligt eget gottfinnande. Till exempel kan FoxNext, som en del av en utlottning eller kampanj, komma att tillhandahålla enskilda personer med en viss mängd Virtuell valuta eller en viss Virtuell App-produkt. Virtuell valuta och Virtuella App-produkter löper inte ut och medför inga avgifter för icke-användning om detta inte särskilt anges vid inköpstillfället.

Begränsad innehållslicens

FoxNext-tjänsterna erbjuds enbart för din personliga användning och får inte användas för kommersiella ändamål. FoxNext-tjänsterna innehåller information, text, filer, bilder, videor, ljud, musikaliska verk, författarverk, programvara, applikationsprogram, produktnamn, företagsnamn, handelsnamn, logotyper, mönster och annat material och innehåll (gemensamt ”Innehåll”) som tillhör FoxNext, dess licensgivare eller uppdragsgivare (”FoxNexts Innehåll”), samt Innehåll som tillhandahålls av användare eller andra tredje parter. Innehåll som finns på FoxNext-tjänsterna skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent, affärshemligheter och andra lagar och (som mellan dig och FoxNext) FoxNext, dess licensgivare eller dess uppdragsgivare äger och behåller alla rättigheter till FoxNexts Innehåll. FoxNext beviljar dig härmed en begränsad, återkallelig, icke-underlicensierbar licens för åtkomst till och visning eller användning av FoxNexts Innehåll (exklusive eventuell programkod) uteslutande för din personliga, icke-kommersiella användning i samband med användningen av FoxNext-tjänsterna. Med undantag för vad som föreskrivs i detta Avtal eller uttryckligen tillåts på FoxNext-tjänsterna får du inte kopiera, ladda ner, strömma, spela in, reproducera, duplicera, arkivera, ladda upp, ändra, översätta, publicera, sända, överföra, vidarebefordra, distribuera, framföra, visa, sälja, inrama eller djuplänka, tillgängliggöra eller på annat sätt använda Innehåll som finns på FoxNext-tjänsterna.

Med undantag för vad som uttryckligen tillåts av FoxNext eller genom den begränsade licensen som anges ovan är det strängt förbjudet att skapa verk eller material (inklusive men inte begränsat till teckensnitt, ikoner, länkknappar, bakgrundsbilder, bildskärmsteman, webbaserade vykort, montage, mashups och liknande videor, gratulationskort och icke-licensierade varor) som härrör från eller baseras på FoxNexts Innehåll. Detta förbud gäller oavsett om sådana härledda verk eller material säljs, byts eller ges bort. Du får inte heller direkt eller genom användning av någon enhet, programvara, webbplats, webbaserad tjänst eller på annat sätt ta bort, ändra, undvika, inkräkta på eller kringgå upphovsrätt, varumärkesrätt eller annat äganderättsmeddelande som finns märkt på Innehållet på FoxNext-tjänsterna eller digitala rättighetshanteringsmekanismer, enheter eller andra åtgärder för innehållsskydd, kopieringskontroll eller åtkomstkontroll som är förknippade med Innehållet på FoxNext-tjänsterna, inklusive geofiltreringsmekanismer. Med undantag för vad som krävs för att referera till FoxNext, dess produkter och tjänster i rent beskrivande ordalag är du uttryckligen förbjuden att använda något av FoxNexts Innehåll på något sätt.

Du får inte utan FoxNexts skriftliga tillstånd ”spegla” något Innehåll som finns i Appen eller på någon annan server. Du får inte använda Appen för något ändamål som enligt Avtalet är olagligt eller förbjudet. Du får inte använda Appen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Appen eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av Appen. Du får inte genom hackning, lösenordsbrytning eller på annat sätt försöka bereda dig obehörig åtkomst till Appen. FoxNext förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande när som helst, av vilken anledning som helst, eller utan anledning, avbryta din åtkomst till Appen, eller någon del av den, utan förvarning eller något som helst tillkännagivande.

Begränsningar för användning av FoxNext-tjänsterna

Du är införstådd med att du är ansvarig för allt Innehåll som du lägger upp, laddar upp, överför, skickar som e-post eller på annat sätt tillgängliggör i Appen eller på, genom eller i samband med FoxNext-tjänsterna (gemensamt ”Användarinnehåll”). Du bekräftar vidare att du inte har några förväntningar på integritet eller sekretess avseende ditt Användarinnehåll. I enlighet därmed ber vi dig att välja ditt Användarinnehåll noga.

Du samtycker till att inte (och att inte hjälpa andra att) använda FoxNext-tjänsterna för att:

 1. lägga upp eller på annat sätt överföra eller länka innehåll som: är olagligt, hotfullt, kränkande, obscent, vulgärt, sexuellt underförstått, pornografiskt eller omfattar nakenhet, stötande, överdrivet våldsamt, kränker någon annans integritet, publicitet, avtal eller andra rättigheter, skadegörande, felaktigt eller vilseledande, ärekränkande, förolämpande, hatfyllt eller diskriminerande
 2. kränka andra personers rättigheter, inklusive patent, varumärkesrätt, affärshemligheter, upphovsrätt, integritet, publicitet eller andra äganderättigheter
 3. trakassera eller skada en annan person
 4. utnyttja eller utsätta en minderårig person för fara
 5. utge dig eller försöka utge dig för att vara en annan person eller enhet
 6. introducera eller engagera dig i verksamhet som innefattar användning av virus, bottar, maskar eller någon annan datorkod filer eller andra program som orsakar avbrott i, förstör eller begränsar programvara, maskinvara eller telekommunikationsutrustning eller på annat sätt möjliggör obehörig användning av eller obehörig åtkomst till en dator eller ett datornätverk
 7. försöka dechiffrera, dekompilera, demontera eller baklängeskonstruera någon av de programvaror som utgör Appen eller FoxNext-tjänsterna
 8. inkräkta på, skada, inaktivera, störa, försämra, belasta eller bereda dig icke-behörig åtkomst till FoxNext-tjänsterna, inklusive FoxNexts servrar, nätverk och konton
 9. täcka över, ta bort, inaktivera, blockera eller dölja annonser eller andra delar av FoxNext-tjänsterna
 10. radera eller revidera information som tillhandahålls av eller hänför sig till en annan användare av FoxNext-tjänsterna
 11. använda teknik eller andra automatiserade system, såsom skriptspråk, spindlar, offline-läsare eller bottar i syfte att samla in eller sprida användarnamn, lösenord, e-postadresser eller andra uppgifter från FoxNext-tjänsterna, eller för att kringgå eller modifiera säkerhetsteknik eller -program som är en del av FoxNext-tjänsterna
 12. skicka eller orsaka sändning av (direkt eller indirekt) oönskade massmeddelanden eller andra oönskade massutskick av något slag via FoxNext-tjänsterna. Om du gör det är du införstådd med du att du kommer att ha orsakat FoxNext väsentlig skada, men att skadan skulle vara extremt svår att mäta. I den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning och som en skälig uppskattning av sådan skada och i form av avtalsviten och inte som en bötespåföljd samtycker du till att betala FoxNext 50 USD för varje faktisk eller avsedd mottagare av ett sådant meddelande
 13. efterfråga, samla in eller begära någon personlig information i kommersiellt eller olagligt syfte
 14. lägga upp, ladda upp eller på annat sätt överföra en bild eller video av en annan person utan den personens medgivande
 15. bedriva kommersiell verksamhet (inklusive men inte begränsat till reklam eller affärskampanjer, försäljning, tävlingar, utlottningar, skapande, återskapande, distribution eller annonsering av ett index över någon betydande del av FoxNexts Innehåll, eller bygga upp en verksamhet med FoxNexts Innehåll) utan föregående skriftligt medgivande från FoxNext
 16. använda teknik eller andra metoder för att komma åt, indexera, inrama, skrapa eller länka till Appen (inklusive Innehållet) som inte har godkänts av Appen (inklusive genom att ta bort, inaktivera, undvika eller kringgå något innehållsskydd eller några åtkomstkontrollmekanismer som är avsedda att förhindra obehörig nedladdning, inspelning, strömning, länkning, inramning, reproduktion, tillgång till eller distribution av FoxNexts Innehåll)
 17. få åtkomst till Appen (inklusive Innehållet) på automatiserad väg, inklusive ”robotar”, ”spindlar” eller ”offline-läsare” (utöver enskilt utförda sökningar på allmänt tillgängliga sökmotorer enbart i syfte att, och endast i den utsträckning som det är nödvändigt, skapa allmänt tillgängliga sökindex – men inte cachar eller arkiv – till Appen, och exklusive de sökmotorer eller index som huvudsakligen tillhandahåller, främjar eller länkar till kränkande eller obehörigt innehåll)
 18. använda FoxNext-tjänsterna för att göra reklam för eller främja konkurrerande tjänster
 19. använda FoxNext-tjänsterna på ett sätt som strider mot all Gällande lagstiftning
 20. försöka få, underlätta för, locka, hjälpa och bistå eller uppmuntra andra att göra något av ovanstående.

FoxNext förbehåller sig rätten, men frånsäger sig alla förpliktelser eller allt ansvar för, att ta bort Användarinnehåll som bryter mot detta Avtal, vilket fastställs av FoxNext, eller av något annat skäl, efter FoxNexts eget gottfinnande och utan att underrätta dig. Du är införstådd med att FoxNext förbehåller sig rätten att utreda och vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som bryter mot detta Avtal, efter FoxNexts eget gottfinnande, inklusive men inte begränsat till uppsägning av deras användarkonton och/eller anmälan av sådant Användarinnehåll, beteende eller sådan aktivitet till brottsbekämpande myndigheter.

Du är införstådd med, godkänner och samtycker till att FoxNext kan få åtkomst till, bevara eller lämna ut information som du förser Appen med, inklusive Användarinnehåll och din kontoregistreringsinformation, inklusive när FoxNext i god tro anser att sådan åtkomst, sådant bevarande eller sådant utlämnande är nödvändigt för att: (i) skydda, göra gällande eller försvara de juridiska rättigheterna, integriteten, säkerheten eller egendomen för FoxNext eller våra moderbolag, dotterbolag eller anknutna företag (gemensamt ”FoxNexts anknutna företag”), eller deras anställda, ombud och underleverantörer (inklusive efterlevnad av detta Avtal eller våra andra avtal), (ii) skydda säkerheten och integriteten för användare av FoxNext-tjänsterna eller allmänheten, inklusive under brådskande omständigheter, (iii) skydda mot bedrägerier eller för riskhanteringsändamål, (iv) följa lagen eller rättsliga förfaranden eller (v) besvara förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter. Om FoxNext säljer hela eller en del av sin verksamhet eller genomför en försäljning eller gör en överlåtelse av sina tillgångar eller på annat sätt är inblandat i en fusion eller överlåtelse av hela eller en väsentlig del av sin verksamhet kan FoxNext komma att överlåta din information till den part eller de parter som är inblandade i transaktionen som en del av den transaktionen.

FoxNext förbehåller sig rätten att begränsa lagringskapaciteten för Användarinnehåll. Du tar fullt ansvar för att bevara säkerhetskopior av ditt Användarinnehåll och FoxNext tar inget ansvar för eventuell förlust av ditt Användarinnehåll på grund av att det tas bort av FoxNext eller av något annat skäl.

Användarinnehåll på anslagstavlor och forum

Appen ger användare möjligheten att lägga upp meddelanden på anslagstavlor och forum (gemensamt ”Forum”) som kan vara öppna för allmänheten, alla App-medlemmar eller ett urval av medlemmar i en specifik forumgrupp. Du är införstådd med att allt Innehåll som läggs upp på olika Forum är Användarinnehåll och att du genom att göra inlägg på Forum samtycker till att följa såväl reglerna och begränsningarna för Användarinnehåll som anges ovan samt eventuella andra regler som är särskilt tillämpliga på sådana Forum. FoxNext förbehåller sig rätten, men frånsäger sig alla förpliktelser eller allt ansvar för, att hindra dig från att lägga upp Användarinnehåll på olika Forum och begränsa eller ta bort dit Användarinnehåll från ett Forum eller vägra inkludera ditt Användarinnehåll på ett Forum, av vilket skäl som helst och när som helst, efter FoxNexts eget gottfinnande och utan att underrätta dig.

Du är införstådd med att meddelanden som läggs upp på sådana Forum är offentliga och FoxNext kan inte garantera säkerheten för information som du lämnar ut via olika Forum; du gör sådana utlämnanden på egen risk. FoxNext ansvarar inte för innehållet eller riktigheten i information som läggs upp på ett Forum och inte heller för beslut som fattas utifrån sådan information.

Din äganderätt och licens till ditt Användarinnehåll

FoxNext hävdar inte någon äganderätt till Användarinnehållet som du lägger upp, laddar upp, skickar via e-post, överför eller tillgängliggör på annat sätt (gemensamt ”Överför”) på, genom eller i samband med FoxNext-tjänsterna, med undantag för dina icke begärda inlägg, enligt beskrivningen under ”Icke begärda inlägg” nedan, förutsatt att Användarinnehåll inte innefattar något FoxNext-innehåll eller innehåll som ägs av ett FoxNext anknutet företag. Genom att lägga upp eller överföra Användarinnehåll på, genom eller i samband med FoxNext-tjänsterna, ger du härmed FoxNext och våra FoxNext anknutna företag, licenstagare, befullmäktigade och behöriga användare världsomspännande, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, fullt betald och royaltyfri, fritt underlicensierbar, överlåtbar (helt eller delvis) rätt (inklusive upphävande av eventuella moraliska rättigheter som du kan ha) och tillstånd att använda, modifiera, göra utdrag ur, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk och sammanställningar baserade på, offentligt framställa, återskapa, underlicensiera och distribuera sådant Användarinnehåll, inklusive ditt namn, din röst, din avbild (inklusive men inte begränsat till fotografier och avatarer) och annan personligt identifierbar information i den utsträckning sådan förekommer i Användarinnehåll var som helst, i alla former och via alla medieformat som för närvarande är kända eller som utarbetas härefter, för alla ändamål, inklusive men inte begränsat till reklam, marknadsföring, handel eller icke-kommersiella eller kommersiella ändamål. FoxNext har även rätt att använda idéer, koncept, sakkunskap eller teknik som förekommer i sådant Användarinnehåll för alla ändamål, inklusive med inte begränsat till utveckling, tillverkning, marknadsföring och tillhandahållande av kommersiella produkter och tjänster, inklusive FoxNext-tjänsterna. FoxNexts användning av sådant Användarinnehåll kommer inte att erfordra ytterligare besked eller tillskrivning till dig och sådan användning ska inte omfattas av något tillstånd från eller någon betalning till dig eller någon annan person eller enhet. Du utser härmed FoxNext till ditt ombud med full behörighet att verkställa alla dokument eller vidta alla åtgärder som FoxNext kan komma att anse lämpliga för att bekräfta de rättigheter du har beviljat FoxNext i detta Avtal.

Du anför och garanterar att (i) du äger det Användarinnehåll som överförs av dig på, genom eller i samband med FoxNext-tjänsterna eller har rätten att bevilja licensen som anges i detta Avsnitt, och att (ii) överföringen av Användarinnehåll som överförs av dig på, genom eller i samband med FoxNext-tjänsterna och Tredjepartstjänster inte bryter mot någon annan persons eller sammanslutnings integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrättigheter, avtalsrättigheter eller andra rättigheter. Du samtycker till att betala alla royalties, avgifter och andra eventuella skulder som är hänförliga till någon annan person eller enhet på grund av användning av det Användarinnehåll som överförts av dig på eller genom FoxNext-tjänsterna eller Tredjepartstjänster.

Om du raderar ditt Användarinnehåll på Appen kommer FoxNexts licens för sådant Användarinnehåll att upphöra efter en sådan rimlig tidsperiod som krävs för att raderingen ska träda i kraft. Användarinnehållet kan dock komma att behållas i FoxNexts säkerhetskopior av Appen, vilka inte är tillgängliga för allmänheten. Kontoradering innefattar inte radering av chatthistorik. I den utsträckning FoxNext utnyttjade ditt Användarinnehåll innan du raderade det behåller FoxNext rätten att utnyttja sådan befintlig användning även efter att ditt Användarinnehåll har raderats. Du är införstådd med att (i) radering av ditt Användarinnehåll från Appen inte kommer att resultera i, och FoxNext tar inget ansvar för, radering av sådant Användarinnehåll av någon tredje part som tillhandahölls eller hade åtkomst till sådant Användarinnehåll innan du raderade det från Appen och (ii) att avslut av ditt konto eller din användning av FoxNext-tjänsterna inte kommer att resultera i omedelbar eller automatisk radering av ditt Användarinnehåll, i enlighet med detta Avtal.

Borttagning av material som bryter mot upphovsrätten

FoxNext respekterar andras immateriella rättigheter och kräver att våra användare gör detsamma. FoxNext har en policy som möjliggör uppsägning under lämpliga omständigheter av abonnenter och kontoinnehavare av FoxNext-tjänsterna som begår upprepade överträdelser. FoxNext förbehåller sig även rätten att ta bort eller inaktivera åtkomst till Innehållsöverföring som bryter mot en annan persons upphovsrätt enligt USA:s lagar efter mottagande av ett meddelande som i huvudsak uppfyller kraven i 17 U.S.C. (United States Code) § 512 (c) (3) enligt ovan.

Om du anser att material på FoxNext-tjänsterna bryter mot din upphovsrätt.

Om du anser att något material som finns på eller är kopplat till FoxNext-tjänsterna bryter mot din upphovsrätt måste du skicka en skriftlig anmälan till FoxNexts för ändamålet utsedda Upphovsrättsombud om hävdad överträdelse som väsentligen innehåller all denna information: (a) identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som omfattas av överträdelsen eller, om flera upphovsrättsskyddade omfattas av en enda anmälan, en uttömmande lista över sådana verk, (b) identifiering av det hävdade överträdelsematerialet och information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet på FoxNext-tjänsterna (såsom det hävdade överträdelsematerialets URL), (c) information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna kontakta dig, såsom en adress, ett telefonnummer och en e-postadress, (d) ett uttalande från dig att du i god tro anser att denna omtvistade användning inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen, (e) ett uttalande från dig att ovanstående information i din anmälan är korrekt och ett uttalande från dig, gjort på heder och samvete, att du är innehavaren av en ensamrätt som hävdas vara föremål för brott mot upphovsrätten eller att du är behörig att agera på ägarens vägnar och (f) din fysiska eller elektroniska underskrift. FoxNexts upphovsrättsombud för anmälan om hävdad överträdelse kan nås på:

Upphovsrättsombud
E-post: CopyrightAgent_FoxNextGames@fox.com
Ämnesrad: Marvel Strike Force DMCA Notice
Adress: 2121 Avenue of the Stars, 7th floor

Los Angeles, CA 90067

Telefon: +1 (310) 369 20 05
Fax: +1 (310) 969 13 11

Om du har lagt upp material på FoxNext-tjänster som tagits bort på grund av en anmälan från en upphovsrättsinnehavare.

Om du har lagt upp material på FoxNext-tjänster som FoxNext har tagit bort på grund av en anmälan om hävdad överträdelse från en upphovsrättsinnehavare kommer FoxNext omgående att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig att materialet har tagits bort eller inaktiverats. Detta besked kan ges via ett allmänt meddelande i Appen eller genom skriftlig eller elektronisk information till de(n) adress(er) som du har tillhandahållit FoxNext, om någon. Du har rätt att göra en motanmälan som svar på en sådan anmälan i ett skriftligt meddelande som väsentligen innefattar allt detta: (i) identifiering av materialet som har tagits bort eller till vilket åtkomst har inaktiverats och platsen som materialet visades innan det togs bort eller åtkomsten inaktiverades, (ii) ett uttalande från dig, på heder och samvete, att du i god tro anser att materialet tagits bort eller inaktiverats till följd av ett misstag eller en felidentifiering av materialet som tagits bort eller inaktiverats, (iii) ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och ett uttalande där du godkänner den federala tingsrättens jurisdiktion för det domstolsområde där din adress är belägen eller, om din adress är belägen utanför USA, för ett domstolsområde där FoxNext är verksamt, och att du accepterar delgivning från den person som inkommit med den anmälan som kräver borttagning eller inaktivering av åtkomsten till materialet eller en sådan persons ombud, och (iv) din fysiska eller elektroniska underskrift.

Observera att i enlighet med 17 U.S.C. (United States Code) §512(f) kan någon som medvetet lämnar en väsentligen felaktig beskrivning av de faktiska omständigheterna i en anmälan om hävdad överträdelse eller en motanmälan göras skadeståndsansvarig.

Din exponering för andra personers Användarinnehåll

Du är införstådd med att FoxNext inte kontrollerar Användarinnehållet som läggs upp av användare via FoxNext-tjänsterna och därmed är införstådd med att du kan komma att exponeras för stötande, felaktigt eller på annat sätt obehagligt Användarinnehåll. FoxNext tar inget ansvar för denna typ av Innehåll. Om du får kännedom om missbruk av FoxNext-tjänsterna, inklusive i strid med eventuella ”Begränsningar för användning av FoxNext-tjänsterna” ber vi dig att omedelbart meddela FoxNext foxnextgames.tou@fox.com . FoxNext tar inget ansvar för övervakning av FoxNext-tjänsterna med avseende på olämpligt Användarinnehåll eller användarbeteende. Om FoxNext vid något tillfälle och efter eget gottfinnande väljer att övervaka FoxNext-tjänsterna, tar FoxNext ändå inget ansvar för annat Innehåll än FoxNexts Innehåll, har ingen skyldighet att ändra eller ta bort olämplig Innehåll och tar inget ansvar för någon användares beteende.

Tredjepartslänkar och -tjänster

FoxNext-tjänsterna kan komma att tillhandahålla, eller tredje parter kan komma att tillhandahålla, länkar till andra webbplatser, applikationsprogram, annonser, resurser eller andra tjänster som skapas av tredje parter (”Tredjepartstjänster”). När du samverkar med en leverantör av en Tredjepartstjänst interagerar du med den tredje parten, inte med FoxNext. Om du väljer att använda en Tredjepartstjänst och dela information med den, har leverantören av Tredjepartstjänsten rätt att använda och dela dina uppgifter i enlighet med dess sekretess- och integritetspolicy och dina sekretessinställningar på den Tredjepartstjänsten. FoxNext rekommenderar att du inte lämnar ut någon personligt identifierbar information till eller genom någon Tredjepartstjänst, såvida du inte känner till och känner dig bekväm med parten som du interagerar med. Leverantören av Tredjepartstjänsten kan även komma att använda sig av andra parter för att tillhandahålla dig delar av applikationsprogrammet eller tjänsten, såsom teknik-, utvecklings- eller betalningstjänster. FoxNext ansvarar inte för och gör inga utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, om Tredjepartstjänsterna eller leverantörerna av sådana Tredjepartstjänster (inklusive, men inte begränsat till, riktigheten eller fullständigheten av den information som tillhandahålls av en sådan Tredjepartstjänst eller dess sekretess- och integritetsrutiner). Inkludering av en Tredjepartstjänst eller länkar till den på FoxNext-tjänsterna innebär inte något godkännande eller något stöd för Tredjepartstjänsten. FoxNext ansvarar inte för innehållet på eller rutinerna för andra webbplatser eller applikationsprogram än Appen, även om webbplatsen eller applikationsprogrammet tillhandahåller en länk till Appen och även om den/det drivs av ett FoxNext anknutet företag, en affärspartner eller ett annat företag som på något sätt har en koppling till Appen. Genom att använda FoxNext-tjänsterna bekräftar och godkänner du att FoxNext inte har något ansvar gentemot dig avseende Innehåll eller annat material vars värd är eller server finns på en annan webbplats eller ett annat applikationsprogram än Appen. När du använder dig av Tredjepartstjänster gör du det på egen risk.

Tvister mellan medlemmar

Du är ensamt ansvarig för din interaktion med andra användare av Appen och FoxNext-tjänsterna, leverantörer av Tredjepartstjänster eller andra parter med vilka du interagerar på, genom eller i samband med FoxNext-tjänsterna. FoxNext förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att på vilket sätt som helst engagera sig i tvister mellan dig och sådana parter.

Sekretess (uppdaterad)

Användningen av FoxNext-tjänster regleras också av vår UPPDATERADE integritetspolicy som ingår i och ingår i detta avtal genom denna referens.

Ansvarsfriskrivning

FOXNEXT-TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” OCH FOXNEXT VARKEN GARANTERAR ELLER UTLOVAR NÅGRA SPECIFIKA RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER DEN LÖPANDE TILLGÅNGEN TILL FOXNEXT-TJÄNSTERNA. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING FRÅNSÄGER SIG FOXNEXT UTTRYCKLIGEN ALLA TYPER AV GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE, OCH GARANTIER SOM ÄR UNDERFÖRSTÅDDA FÖR ETT GENOMFÖRANDE ELLER EN BEHANDLING. UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNGILTIGHETEN AV OVANSTÅENDE, GARANTERAR FoxNext INTE ATT DIN ANVÄNDNING AV FOXNEXT-TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, PUNKTLIG, SÄKER ELLER FELFRI, ATT FEL I FOXNEXT-TJÄNSTERNA KOMMER ATT KORRIGERAS, ATT FOXNEXT-TJÄNSTERNA ELLER SERVRARNA PÅ VILKA DE FINNS TILLGÄNGLIGA KOMMER ATT VARA FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, ELLER ATT INFORMATION SOM INHÄMTAS AV DIG PÅ, GENOM ELLER I SAMBAND MED FOXNEXT-TJÄNSTERNA ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VIA ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER TREDJEPARTSANNONSER) KOMMER ATT VARA KORREKT, TILLFÖRLITLIG, PUNKTLIG ELLER FULLSTÄNDIG. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING KOMMER FOXNEXT INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, EGENDOMSSKADOR, PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV FOXNEXT-TJÄNSTERNA, PROBLEM ELLER TEKNISKA FUNKTIONSSTÖRNINGAR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV FOXNEXT-TJÄNSTERNA, DELTAGANDE I ETT FOXNEXT-EVENEMANG, MATERIAL SOM LADDATS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖRVÄRVATS I SAMBAND MED FOXNEXT-TJÄNSTERNA, ANVÄNDARINNEHÅLL, TREDJEPARTSANNONSER ELLER EN TREDJEPARTSTJÄNST SOM ÖVERFÖRTS PÅ, GENOM ELLER I SAMBAND MED FOXNEXT-TJÄNSTERNA, ELLER SÄTTET PÅ VILKET ANVÄNDARE AV FOXNEXT-TJÄNSTERNA BETER SIG, PÅ NÄTET ELLER OFFLINE. DIN ANVÄNDNING AV ANVÄNDARINNEHÅLL, TREDJEPARTSANNONSER, TREDJEPARTSTJÄNSTER OCH VARORNA ELLER TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PARTER ÄR DITT EGET ANSVAR OCH SKER PÅ EGEN RISK.

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV FOXNEXT-TJÄNSTERNA OCH ALL INFORMATION SOM ÖVERFÖRS ELLER MOTTAS I SAMBAND DÄRMED KANSKE INTE ÄR SÄKER OCH KAN UPPFÅNGAS AV OBEHÖRIGA PARTER. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING TAR DU ANSVAR FÖR HELA KOSTNADEN FÖR UNDERHÅLL, REPARATION ELLER KORRIGERING AV DITT DATASYSTEM ELLER ANNAN EGENDOM ELLER ANNAT ÅTERSTÄLLANDE ELLER REKONSTRUKTION AV FÖRLORADE DATA SOM ERFORDRAS FÖR DIN ANVÄNDNING AV FOXNEXT-TJÄNSTERNA.

Ansvarsbegränsning

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING KOMMER FoxNext OCH Marvel Entertainment, LLC och deras anknutna företag INTE ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR INDIREKTA, PÅFÖLJANDE, EXEMPELGIVANDE, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA ELLER BESTRAFFANDE SKADESTÅND, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADESTÅND FÖR UTEBLIVEN VINST SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA FoxNext-TJÄNSTERNA. OAVSETT VAD SOM I ÖVRIGT ANGES HÄRI, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, KOMMER FoxNexts ANSVAR GENTEMOT DIG, AV VILKET SKÄL SOM HELST OCH OAVSETT ÅTGÄRDSFORM, ALLTID ATT BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM BETALATS, OM NÅGOT, AV DIG TILL FOXNEXT FÖR FOXNEXT-TJÄNSTERNA UNDER DEN TIDSPERIOD DU ANVÄNDER FOXNEXT-TJÄNSTERNA.

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT EVENTUELLA SKADOR DU ÅDRAR DIG TILL FÖLJD AV FOXNEXTS HANDLINGAR ELLER FÖRSUMMELSER ELLER DIN ANVÄNDNING AV APPEN ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA INTE ÄR IRREPARABLA OCH ÄR OTILLRÄCKLIGA FÖR ATT BERÄTTIGA DIG TILL ETT FÖRBUDSFÖRELÄGGANDE ELLER ANNAT FÖRELÄGGANDE SOM BEGRÄNSAR TILLGÄNGLIGHETEN AV ELLER NÅGON PERSONS MÖJLIGHET TILL ÅTKOMST TILL NÅGON DEL AV APPEN ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA.

BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT GÄLLER OAVSETT OM DEN PÅSTÅDDA ANSVARSSKYLDIGHETEN GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, SKADESTÅND, FÖRSUMMELSE, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGOT ANNAT, ÄVEN OM FOXNEXT HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPKOMMA.

USA:s jurisdiktion

FoxNext tillhandahåller FoxNext-tjänsterna i USA. FoxNext framhåller inte att FoxNexts Innehåll eller FoxNext-tjänsterna är lämpliga (eller, i vissa fall, tillgängliga) för användning på andra platser. Om du använder Appen eller FoxNext-tjänsterna i en annan jurisdiktion än USA:s jurisdiktion godkänner du att du gör det på eget initiativ och du är ansvarig för att följa de lokala lagar som är tillämpliga på din användning av Appen eller FoxNext-tjänsterna.

Alla App-produkter, inklusive Virtuella App-produkter är inte tillgängliga i hela världen eller hela landet och FoxNext framhåller inte att du kommer att kunna förvärva någon App-produkt eller Virtuell App-produkt i någon särskild jurisdiktion, varken inom eller utanför USA.

USA:s exportkontroll

Programvara som finns tillgänglig i samband med FoxNext-tjänsterna omfattas vidare av USA:s exportkontrollföreskrifter. Ingen sådan programvara får laddas ner från FoxNext-tjänsterna eller på annat sätt exporteras i strid med USA:s exportlagar. Nedladdning eller användning av sådan programvara sker på egen risk.

Skiljedomsavtal

(1) I den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning är FoxNext, inklusive dess anknutna företag, ombud, anställda, föregångare, efterträdare och rättsinnehavare, och du överens om att alla Tvister (enligt definitionen häri) mellan dig och FoxNext, avseende någon aspekt av din relation till FoxNext, kommer att avgöras med ett bindande, konfidentiellt, individuellt och rättvist skiljedomsförfarande och inte i domstol. Var och en av er och FoxNext samtycker till att avstå från rätten att väcka talan i domstol. Termen ”Tvist” ska ges bredaste möjliga betydelse som kommer att genomdrivas och ska innefatta alla tvister, anspråk, krav, anklagelsepunkter, grunder för talan eller dispyter mellan dig och FoxNext, oavsett om det grundar sig i avtal, stadga, föreskrift, förordning, förseelse (inklusive men inte begränsat till bedrägeri, förvrängning, uppmuntran till bedrägeri, försummelse eller annan avsiktlig förseelse) eller någon annan laglig eller rättvis grund. Termen ”Tvist” innefattar specifikt, men är inte begränsad till, alla anspråk mellan dig och FoxNext som på något sätt är förknippade med eller rör detta Skiljedomsavtal, alla andra aspekter av detta Användningsavtal (inklusive deras tillämplighet och överensstämmelse med Gällande lagstiftning), produkter och tjänster som tillhandahålls av FoxNext, faktureringstvister och tvister som rör telefonmeddelanden, textmeddelanden eller annan kommunikation som någon av parterna mottagit från den andra parten. De enda undantagen i detta Skiljedomsavtal är att (i) var och en av er och FoxNext behåller rätten att väcka talan i en domstol för småmålsförfarande och att (ii) var och en av er och FoxNext har rätt att väcka talan mot motparten för att förelägga överträdelser eller annat missbruk av immateriella rättigheter. Tvister om huruvida dessa undantag ska gälla ska avgöras av den domstol i vilken en sådan talan har väckts. Alla andra skiljedomstvister skall avgöras av skiljedomaren. Var och en av er och FoxNext samtycker även till att avstå från möjligheten att försöka företräda, i en grupptalan eller annat, någon annan är var och en av er eller FoxNext (se paragraf 9 nedan). Det förekommer ingen domare eller jury i skiljedomsförfaranden och domstolens uppföljning av en lagakraftvunnen skiljedom är begränsad. En skiljedomare måste följa detta Avtal. Skiljedomaren kan dock, på individuell grund, tillerkänna samma skadestånd och föreläggande som en domstol (inklusive förbuds-/informationsföreläggande, fastställande eller lagstadgat skadestånd)

(2) Detta Avtal visar en transaktion inom mellanstatlig handel och därmed reglerar Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. (United States Code) §§ 1–16, tolkningen och tillämpningen av detta Skiljedomsavtal. Detta Skiljedomsavtal ska fortsätta äga giltighet även efter upphörandet av detta Avtal.

(3) Eventuellt skiljedomsförfarande mellan dig och FoxNext kommer att anföras av Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (”JAMS”) i enlighet med JAMS rationaliserade skiljedomsregler och -förfaranden som gäller från den 1 juli 2014 (”JAMS-reglerna”). Skiljedomsförfarandet ska anföras av en enda, neutral skiljedomare och om du och FoxNext inte kan komma överens om vem den skiljedomaren ska vara kommer skiljedomaren att utses i enlighet med JAMS-reglerna, med ditt och FoxNexts deltagande och engagemang enligt JAMS-regel 12. JAMS-reglerna finns tillgängliga på dess webbplats: http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/ . Miniminormerna för konsumenttvister finns tillgängliga på https://www.jamsadr.com/consumer-minimum-standards/ . Skiljedomaren är bunden av villkoren i detta Avtal.

(4) Om du eller FoxNext vill väcka en skiljedomstalan måste du eller FoxNext först skicka, via post till motparten, ett skriftligt Meddelande om tvist (”Meddelande”) som innehåller den meddelande partens namn, adress och kontaktinformation, de specifika fakta som gett upphov till Tvisten, FoxNext-tjänsten som Meddelandet avser och det föreläggande som begärs. Ditt Meddelande till FoxNext måste skickas via post till Arbitration Notice of Dispute, 2121 Avenue of the Stars, 7th Floor, Los Angeles, California, 90067. FoxNext kommer att skicka alla Meddelanden till dig enligt den kontaktinformation vi har för dig eller som du tillhandahåller. Det är avsändarens ansvar att säkerställa att mottagaren mottar Meddelandet. Under de första 45 dagarna efter att du eller vi har skickat ett Meddelande till motparten har du och vi rätt att försöka nå en lösning på Tvisten.

Om du och vi inte avgör Tvisten inom 45 dagar har du och vi rätt att inleda skiljedomsförfarande i enlighet med JAMS-reglerna. Ytterligare instruktioner för hur man inkommer med en Begäran om skiljedom finns på http://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMS_Arbitration_Demand.pdf . Förutom att inkomma med denna Begäran om skiljedom med JAMS i enlighet med dess regler och förfaranden måste du skicka en kopia av denna fullföljda Begäran om skiljedom till FoxNext på adressen som anges ovan, till vilken du skickade ditt Meddelande om tvist.

(5) Du och FoxNext är införstådda med och samtycker till att följa följande skiljedomsregler: (a) DU OCH FOXNEXT HAR RÄTT ATT VÄCKA TALAN MOT MOTPARTEN I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA KAPACITET OCH INTE SOM KÄRANDE I ELLER MEDLEM AV NÅGOT PÅSTÅTT GRUPPFÖRFARANDE, REPRESENTANTFÖRFARANDE ELLER FÖRFARANDE MED FLERA KÄRANDE, OCH SKILJEDOMAREN SKA INTE HA NÅGON MAKT ATT TILLERKÄNNA NÅGOT GRUPPOMFATTANDE FÖRELÄGGANDE, (b) FoxNext kommer att betala skiljedomskostnader enligt vad som krävs av JAMS Miniminormer för konsumenttvister och i överensstämmelse med paragraf 6 nedan, (c) skiljedomaren har rätt att tillerkänna individuellt föreläggande eller individuella åtgärder som tillåts enligt Gällande lagstiftning och (d) varje sida betalar sina egna advokatkostnader, förutom i de fall som föreskrivs i paragraf 8 nedan.

JAMS debiterar en registreringsavgift och andra avgifter för genomförande av skiljedomsförfarandet. Normalt måste käranden betala registreringsavgiften för att inleda skiljedomsförfarandet, men dom du vill väcka en skiljedomstalan mot FoxNext är du och FoxNext införstådda med och samtycker till att rätta er efter följande:

 1. Om du avser att återkräva mindre än 10 000 USD (inklusive advokatkostnader) betalar FoxNext registreringsavgiften åt dig eller ersätter dig för din betalning av den.
 2. Om du avser att återkräva 10 000 USD eller mer måste du betala registreringsavgiften som debiteras av JAMS, men FoxNext ersätter registreringsavgiften om du får rätt i de fordringar som du gjort gällande och som skiljedomaren har avgjort.
 3. FoxNext och du är överens om att om fordringarna som är föremål för skiljedomsförfarandet uppgår till mindre än 10 000 USD (inklusive advokatkostnader) ska fordringen normalt beslutas om utifrån skriftliga inlägg enbart, utan förhör via telefon eller ansikte-mot-ansikte. FoxNext kommer inte att begära något förhör för fordringar som uppgår till mindre än 10 000 USD. Denna bestämmelse ska inte tolkas av skiljedomaren på så sätt att den berövar dig den rätt du kan ha till ett förhör via telefon eller ansikte-mot-ansikte i ditt hemstadsområde i enlighet med JAMS- reglerna.
 4. FoxNext och du är överens om att om fordringarna som är föremål för skiljedomsförfarandet uppgår till mer än 10 000 USD kommer skiljedomsförfarandet att ske på ett sätt och en plats som överensstämmer med JAMS-reglerna.

(7) Oavsett hur skiljedomsförfarandet fortskrider ska var och en av er och FoxNext samverka i god tro vid utbyte av icke-sekretessbelagd(a) dokument och information i den mån det är nödvändigt och i enlighet med JAMS-reglerna, och skiljedomaren ska utfärda ett välmotiverat skriftligt beslut som är tillräckligt för att underbygga hans eller hennes iakttagelser och slutsatser.

(8) Var och en av er och FoxNext kan komma att ådra er advokatkostnader under skiljedomsförfarandet. Varje sida samtycker till att betala sina advokatkostnader såvida inte de(n) aktuella fordring(ar) gör det möjligt för den vinnande parten att få sina advokatkostnader betalda, och under sådana omständigheter ska avgifterna som utdöms fastställas av Gällande lagstiftning. Utöver de rättigheter du kan ha att återkräva dina advokatkostnader enligt Gällande lagstiftning om du vinner skiljedomsmålet, och om FoxNext underlåtit att ge dig ett förlikningserbjudande före skiljedomsförfarandet eller beloppet som du tillerkänns är minst 25 % större än FoxNexts högsta förlikningsbelopp kommer FoxNext att betala dina skäliga advokatkostnader i tillägg till det belopp som skiljedomaren utdömt. Om FoxNext vinner skiljedomsmålet är du ansvarig för dina egna advokatkostnader. Om skiljedomaren, på begäran av den vinnande parten, finner att den förlorande parten väckt talan eller gått i svaromål på ett lättvindigt sätt eller för ett olämpligt ändamål, måste skiljedomaren, oavsett beloppet som tvisten gäller, beordra den förlorande parten att betala båda sidors skiljedomskostnader och kan komma att beordra den förlorande parten att betala den vinnande partens skäliga advokatkostnader, såvida inte sådant utdömande av avgifter är förbjudet enligt Gällande lagstiftning.

(9) Skiljedomaren har rätt att utdöma informations-/förbudsföreläggande eller fastställelse enbart till förmån för den enskilda part som söker upprättelse och endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla det föreläggande som motiveras av den partens individuella anspråk. Skiljedomaren får inte beordra FoxNext att betala pengar till eller vidta några åtgärder mot andra personer än dig, såvida inte FoxNext uttryckligen och på förhand, när en skiljedomare har valts, tillåter att skiljedomaren inkommer med ett sådant påbud. Vidare, om inte FoxNext uttryckligen samtycker till det får skiljedomaren inte konsolidera andra personers anspråk med dina och får heller inte leda någon form av representantförfarande, förfarande med flera kärande eller grupptalan.

(10) Du och FoxNext är överens om att bibehålla skiljedomsförfarandets konfidentiella karaktär och ska inte röja skiljedomsmålets sakförhållande, de dokument som utbyts som en del av något medlingsförfarande, skiljedomsförfarandet, skiljedomarens beslut och förekomsten av eller beloppet för ett tilldömt skadestånd, förutom i den utsträckning det krävs för att förbereda eller genomföra skiljedomsmålet (i sådant fall måste den person som får kännedom om konfidentiell information förbinda sig att bevara sekretessen) eller förutom i den utsträckning det krävs i samband med en domstolstalan som ett preliminärt rättsmedel, ett rättsligt ifrågasättande av ett tillerkännande och verkställandet av detta tillerkännande, eller om inte annat krävs enligt lag eller ett domstolsbeslut.

(11) Med undantag av kapitel (a) i paragraf (5) (dvs. upphävandet av möjligheten att föra talan för flera kärandes eller en påstådd grupps räkning), om någon del av detta Skiljedomsavtal anses vara ogiltig, ogenomförbar eller olaglig, ska behållningen av detta Skiljedomsavtal fortsätta gälla och tolkas i enlighet med dess villkor som om den ogiltiga, ogenomförbara eller olagliga delen inte fanns med. Om kapitel (a) i paragraf (5) anses vara ogiltigt, ogenomförbart eller olagligt ska detta Skiljedomsavtal i sin helhet vara utan verkan, men resten av detta Avtal, inklusive bestämmelserna som reglerar var talan mot FoxNext måste väckas, valet av styrande lag och vårt ömsesidiga upphävande av rätten till juryrättegång, förbli i kraft och vara tillämpligt på alla anspråk som, av detta eller annat skäl, genomförs i domstol snarare än genom skiljedomsförfarande.

Tillämplig lag

I den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning regleras Avtalet av och tolkas i enlighet med lagarna i staten New York, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Med undantag för Tvister som ska avgöras genom ett skiljedomsförfarande i enlighet med Skiljedomsavtalet och i den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning, samtycker du och FoxNext till att underkasta er New Yorks domstolars exklusiva behörighet för att avgöra eventuella Tvister som uppstår till följd av Avtalet eller FoxNext-tjänsterna. DU AVSTÅR HÄRMED MEDVETET, FRIVILLIGT OCH AVSIKTLIGT FRÅN ALLA RÄTTIGHETER DU KAN HA TILL EN JURYRÄTTEGÅNG AVSEENDE EVENTUELLA RÄTTSTVISTER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, YRKANDEN, GENKÄROMÅL, GENFORDRINGAR ELLER TREDJEPARTSANSPRÅK) SOM UPPSTÅR FRÅN, ENLIGT ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL.

DU SAMTYCKER TILL ATT ALL GRUND FÖR TALAN SOM DU KAN HA TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL, APPEN, ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA MÅSTE ANHÄNGIGGÖRAS INOM ETT (1) ÅR EFTER SÅDAN GRUND FÖR TALAN UPPSTOD. EFTER EN SÅDAN PERIOD SKA EN SÅDAN GRUND FÖR TALAN PRESKRIBERAS PERMANENT.

Skadestånd

Du samtycker till att gottgöra och hålla Marvel Entertainment, LLC och dess anknutna företag, FoxNext, FoxNexts anknutna företag, underleverantörer och andra partner, och deras respektive tjänstemän, ombud, partner och anställda skadeslösa från förlust, ansvarsskyldighet, anspråk eller krav, inklusive men inte begränsat till skäliga advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller till följd av eller i samband med ditt missbruk/din felaktiga/obehöriga användning av Appen eller FoxNext-tjänsterna (inklusive, utan begränsning, all användning av ditt konto, oavsett om du har godkänt det eller inte), din överträdelse av detta avtal, ditt brott mot någon annans rättigheter eller något Innehåll som du Överför via FoxNext-tjänsterna.

Icke begärda inlagor

FoxNext accepterar inte medvetet, via FoxNext-tjänsterna eller på annat sätt, icke begärda inlagor, inklusive och utan begränsning, inlagor från dig med bloggidéer, artiklar, manus, handlingsförlopp, fan-fiction, karaktärer, ritningar, information, förslag, uppslag, idéer eller koncept. FoxNext anmodar dig att inte göra några icke begärda inlagor. Någon eventuell likhet mellan en icke begärd inlaga och aspekter av någon av FoxNexts eller FoxNexts anknutna företags kreativa verk, inklusive och utan begränsning, en film, en serie, en berättelse, en titel eller ett koncept skulle vara en ren tillfällighet. Om du skickar inlagor till FoxNext via FoxNext-tjänsterna som inte har begärts (inklusive men inte begränsat till olika Forum) godkänner du dock att (i) dina icke begärda inlagor inte har gjorts i förtroende eller med tillit och att inget avtals- eller förmyndarförhållande skapas mellan dig och FoxNext i och med sådana inlagor, (ii) sådana icke begärda inlagor och upphovsrätt blir FoxNexts egendom och kommer att ägas av FoxNext (och inte Användarinnehållslicensieras av dig till FoxNext enligt ”Din äganderätt till och licens till Ditt Användarinnehåll”) och får användas, kopieras, underlicensieras, anpassas, överföras, distribueras, framföras offentligt, publiceras, visas eller raderas på de sätt som FoxNext anser är lämpligt; (iii) du inte har rätt till någon som helst ersättning, kredit eller information i samband med sådana inlagor och (iv) du genom att göra icke begärda inlagor avstår från rätten att framställa fordringar mot FoxNext eller FoxNexts anknutna företag i relation till sådana icke begärda inlagor från dig, inklusive och utan begränsning, orättvis konkurrens, brott mot underförstått avtal eller sekretessbrott.

Övrigt

FoxNexts underlåtenhet att utöva eller göra gällande en rättighet eller bestämmelse i detta Avtal utgör inte ett upphävande av en sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittstitlarna i detta Avtal förekommer av praktiska skäl enbart och har ingen rätts- eller avtalsverkan. Detta Avtal verkar i den utsträckning som tillåts enligt lag. Med undantag för det som uttryckligen föreskrivs häri: om någon bestämmelse i detta Avtal är olaglig, ogiltig eller ogenomförbar anses den bestämmelsen vara avskiljbar från detta Avtal och påverkar inte återstående bestämmelsers giltighet eller genomförbarhet.

Du samtycker till att meddelanden som FoxNext kan behöva skicka till dig enligt Gällande lagstiftning kommer att träda i kraft när FoxNext har skickat ett e-postmeddelande till den e-postadress som finns registrerad hos FoxNext eller publicerat ett sådant meddelande på Appens informationssida/-sidor.

Du godkänner att det inte föreligger något gemensamt företags-, partnerskaps-, anställnings- eller ombudsförhållande mellan dig och FoxNext som en följd av detta Avtal och din användning av FoxNext-tjänsterna. En tryckt version av detta Avtal och av meddelanden som är förknippade med det ska tillåtas i rättsliga eller administrativa förfaranden som grundar sig i eller rör detta Avtal i samma utsträckning som andra affärsdokument och uppgifter som ursprungligen skapats och bibehållits i tryckt form.

Inget av innehållet i detta Avtal begränsar FoxNexts rätt att följa statliga, domstolars och brottsbekämpande myndigheters uppmaningar eller krav som rör din användning av FoxNext-tjänsterna eller information som tillhandahålls oss eller insamlas av oss i samband med sådan användning.

Kontakta oss på: foxnextgames.tou@fox.com om du har frågor om detta Avtal.

JAG HAR LÄST DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH GODKÄNNER ALLA BESTÄMMELSER SOM ANGES OVAN.