สัญญาข้อตกลงการใช้งานของ MARVEL Strike Force

มีผลในวันที่ 28 มีนาคม 2561

คำอธิบายของ FoxNext Services และการยอมรับข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ

ยินดีต้อนรับสู่แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ ("แอปฯ") ของ Marvel Strike Force ซึ่งดำเนินการโดย FoxNext Games LLC ("FoxNext" "เรา" หรือ "พวกเรา") บริการที่มอบโดย FoxNext เกี่ยวกับแอปฯ รวมถึงการเล่นเกม บริการส่งข้อความ บริการดนตรีและวิดีโอ บริการสำหรับผู้พัฒนา บริการทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ และคุณสมบัติ เนื้อหา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มอบเป็นระยะ ๆ โดย FoxNext เกี่ยวกับแอปฯ นี้ซึ่งเชื่อมโยงกับสัญญาข้อตกลงการใช้งานนี้ (รวมเรียกว่า "FoxNext Services") FoxNext ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และFoxNext Services มีแม่ข่ายอยู่ที่สหรัฐอเมริกา FoxNext เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการในสหรัฐอเมริกาของ Twenty-First Century Fox, Inc.

FoxNext เป็นผู้จัดหาแอปฯ และ FoxNext Services เพื่อความบันเทิงส่วนตัวของคุณ ในการเข้าใช้งานแอปฯ (ทั้งในกรณีที่คุณเป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกที่ลงทะเบียน) หรือ FoxNext Services คุณยอมรับและตกลงผูกพันตามสัญญานี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนใด ๆ ในอนาคต ("สัญญา") และยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ("กฎหมายที่เกี่ยวข้อง") กรุณาอ่านสัญญานี้อย่างถี่ถ้วน FoxNext อาจปรับเปลี่ยนสัญญานี้ได้ทุกเมื่อ ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งจะมีผลเมื่อประกาศ ด้วยเหตุนี้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปฯ ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ การปรับเปลี่ยนทางวัตถุทั้งหมดจะบังคับใช้ตามแผนการเท่านั้น การใช้งานแอปฯ หรือ FoxNext Services ต่อไปหลังจากการปรับเปลี่ยนใด ๆ ของสัญญานี้ ถือว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามสัญญาที่ปรับเปลี่ยนแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องอ่านทบทวนสัญญานี้เป็นประจำ หากคุณไม่เห็นชอบที่จะมีข้อผูกพันตามสัญญานี้และไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณต้องหยุดใช้งาน FoxNext Services โดยทันที

นอกเหนือจากสัญญานี้ ในการเข้าถึงและใช้บริการ FoxNext Services บางประการ คุณอาจต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับ FoxNext Services นั้น ๆ และอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือเนื้อหา (ตามที่กำหนดด้านล่าง) ในกรณีที่ข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าวขัดแย้งกับสัญญานี้ จะบังคับใช้ข้อตกลงเพิ่มเติมมากกว่าสัญญานี้

โปรดทราบว่าส่วน "สัญญาการอนุญาโตตุลาการ" ด้านล่าง ประกอบไปด้วยเงื่อนไขที่กำหนด (1) ด้วยข้อแม้ที่จำกัด ข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคุณและ FOXNEXT ภายใต้สัญญานี้ จะระงับโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งไม่ใช่ในชั้นศาล และ (2) คุณและ FOXNEXT สละสิทธิในการฟ้องหรือมีส่วนร่วมในคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว กรุณา คลิกที่นี่เพื่ออ่านทบทวนสัญญาการอนุญาโตตุลาการ ในการใช้แอปฯ และตกลงยอมรับสัญญานี้ ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงที่จะผูกพันตามสัญญาการอนุญาโตตุลาการ กรุณาอ่านอย่างถี่ถ้วน

การลงทะเบียนและความปลอดภัย

คุณรับผิดชอบการมีส่วนร่วมในแอปฯ นี้ของคุณทั้งหมด คุณอาจต้องลงทะเบียนในแอปฯ และ/หรือเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน อันเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการใช้คุณสมบัติบางประการ ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณใช้เพื่อการสร้างบัญชีต้องถูกต้องและปรับเป็นล่าสุดอยู่เสมอ การไม่ปฏิบัติเช่นนั้นจะถือเป็นการละเมิดสัญญานี้ ซึ่งอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกลบทันที คุณต้องไม่ (1) เลือกหรือใช้ชื่อผู้อื่นเป็นชื่อผู้ใช้โดยมีเจตนาที่จะปลอมเป็นผู้นั้น หรือ (2) ใช้ชื่อซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิของผู้อื่นเป็นชื่อผู้ใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตที่เหมาะสม FoxNext สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียน หรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ ตามดุลยพินิจของ FoxNext เพียงผู้เดียว ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลการติดต่อของคุณ

คุณมีความรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านของคุณให้เป็นความลับ และรับผิดชอบการใช้งานทั้งหมดในบัญชีของคุณ ดังนั้น ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่คุณต้องไม่แบ่งปันรหัสผ่านของคุณกับผู้อื่น คุณตกลงที่จะไม่ใช้บัญชี ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล หรือรหัสผ่านของผู้อื่นใด และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตาม บัญชีของคุณไม่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ FoxNext ทราบทันที หากคุณสงสัยว่ามีการใช้หรือเข้าถึงบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่รับอนุญาต FoxNext สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ ตามดุลยพินิจของ FoxNext เพียงผู้เดียว

การเข้าถึง

แอปฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ใด ๆ FoxNext อาจเปลี่ยน ยกเลิกชั่วคราว หรือยกเลิกแอปฯ (หรือคุณสมบัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ได้ทุกเมื่อ FoxNext อาจยังกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติและบริการเฉพาะบางประการซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปฯ หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งแอปฯ ของคุณโดยไม่แจ้งให้ทราบและรับผิดชอบสิ่งใด ๆ คุณรับทราบว่าอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานแอปฯ ได้เป็นครั้งคราว ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ (2) การดำเนินการรักษาสภาพหรือซ่อมแซมโดย FoxNext เป็นครั้งคราว หรือ (3) เนื่องด้วยเหตุผลที่ FoxNext ไม่สามารถควบคุมหรือไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างสมเหตุสมผล

การยกเลิก

นอกเหนือจากการยกเลิกโดย FoxNext ตามดุลยพินิจของ FoxNext เพียงผู้เดียว สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ตลอดทุกเมื่อที่คุณใช้ FoxNext Services คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยการส่งอีเมลไปที่ foxnextgames.tou@fox.com การลบแอปฯ จะไม่ยกเลิกบัญชี FoxNext อาจยกเลิกบัญชีและ/หรือการเขาถึง FoxNext Services ของคุณได้ทุกเมื่อ เนื่องด้วยเหตุผลใดหรือไม่ก็ตาม โดยมีหรือไม่มีการแจ้งหรืออธิบายให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ทังสิ้นสำหรับการยกเลิกดังกล่าว แม้ว่าบัญชีหรือการเข้าถึง FoxNext Services ของคุณจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือโดย FoxNext แล้วก็ตาม สัญญานี้จะยังมีผลบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปฯ หรือ FoxNext Services ของคุณในอดีตและอนาคต สิทธิใด ๆ ที่มีต่อบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกเมื่อคุณเสียชีวิต

ค่าธรรมเนียม

คุณรับทราบว่า FoxNext สงวนสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมสำหรับส่วนใดก็ตามของ FoxNext Services FoxNext จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในจำนวนของค่าธรรมเนียมดังกล่าว หาก FoxNext ยกเลิกชั่วคราวหรือยกเลิกบัญชีและ/หรือการเข้าถึง FoxNext Services ของคุณ เนื่องด้วยการละเมิดสัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยคุณ คุณจะไม่มีสิทธิ์รับคืนเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่ไม่ได้ใช้หรือการชำระเงินอื่น ๆ

การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์แอปฯ

ในการซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ผ่านหรือภายในแอปฯ (“ผลิตภัณฑ์แอปฯ”) คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล บัตรเครดิต และรายละเอียดในการเรียกเก็บเงิน (รวมเรียกว่า "ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล”) กับบุคคลภายนอกที่เลือกโดย แต่ไม่ได้อยู่ในเครือของ FoxNext (“ผู้ดำเนินการ”) เมื่อผู้ดำเนินการมีความรับผิดชอบในการรวบรวม ถ่ายทอด และ/หรือดำเนินการข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ และในบางกรณีดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ ความรับผิดชอบด้านการชำระเงินทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์แอปฯ จะอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงการใช้งาน/บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ของผู้ดำเนินการ หากคุณทำการซื้อภายในแอปฯ คุณยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตในการใช้วิธีการชำระเงินที่คุณให้ไว้กับผู้ดำเนินการในการซื้อ คุณต้องมีอายุที่บรรลุนิติภาวะตามเขตอำนาจตามกฎหมายของที่อยู่อาศัยของคุณเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์แอปฯ ใด ๆ

FoxNext ไม่รับประกัน และไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย สำหรับการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นซึ่งเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แอปฯ กับผู้ดำเนินการ FoxNext จะไม่ทำการคืนเงิน ไม่มอบการรับประกัน และไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย เกี่ยวกับการซื้อของคุณภายในแอปฯ คุณเพียงผู้เดียวมีความรับผิดชอบสำหรับธุรกรรมใด ๆ ทั้งหมดที่ใช้ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งหมด ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย คุณรับทราบและตกลงว่าในกรณีที่ผู้ดำเนินการประสบเหตุการขโมยข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผลต่อข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ FoxNext จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับการขโมยดังกล่าว

FoxNext จะไม่ทำการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่ทำผ่าน FoxNext Services ดังนั้น คุณควรเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดของคุณ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ หรือเชื่อว่าเกิดข้อผิดพลาด หรือมีการทำธุรกรรมหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ใช้ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องติดต่อผู้ดำเนินการ

เงินเสมือนและผลิตภัณฑ์แอปฯ เสมือน

คุณรับทราบว่า FoxNext Services อาจรวมส่วนประกอบของสินเชื่อหรือเงินเสมือน (รวมเรียกว่า "เงินเสมือน") เงินเสมือนจะสามารถใช้ได้เฉพาะภายในแอปฯ เพื่อการเข้าถึง และรับสิทธิในการใช้ที่จำกัดเฉพาะซึ่งสิ่งของเสมือนสำหรับการใช้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแอปฯ เท่านั้น ("ผลิตภัณฑ์แอปฯ เสมือน") ไม่ว่าจะมีการใช้คำศัพท์เฉพาะทางใด ๆ ก็ตาม เงินเสมือน ทำหน้าที่เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบจำกัดซึ่งมีผลใช้ภายใต้บังคับสัญญานี้เท่านั้น และไม่สามารถแลกเป็นเงินหรือสิ่งที่มีค่าเป็นเงินจาก FoxNext หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม เงินเสมือนที่มอบโดย FoxNext รวมการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบจำกัดสำหรับการใช้เงินเสมือนดังกล่าวในทางที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอปฯ เสมือนเท่านั้น นอกเหนือจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบจำกัด เป็นส่วนบุคคล เพิกถอนได้ ไม่สามารถโอนถ่าย ไม่สามารถให้ช่วง เพื่อการใช้เงินเสมือนในทางที่เกี่ยวกับ FoxNext Services รวมถึงในเกม แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่น ๆ ที่มอบหรือเสนอในหรือผ่านแอปฯ และ/หรือแพลตฟอร์มภายนอกใด ๆ และคุณตกลงว่าคุณไม่มีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือความเป็นเจ้าของใด ๆ ในหรือต่อเงินเสมือนดังกล่าว หากคุณซื้อหรือใช้ Facebook Credits คุณตกลงตามข้อตกลงการใช้บริการของ Facebook ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงการชำระเงินและนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ และ FoxNext ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใด ๆ ดังกล่าว คุณรับทราบและตกลงว่าเงินเสมือนและผลิตภัณฑ์แอปฯ เสมือนต่าง ๆ ไม่มีค่าเป็นเงินสด และทั้ง FoxNext บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นใด ๆ ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ ที่จะแลกเปลี่ยนเงินเสมือนหรือสิ่งของเสมือนของคุณเป็นสิ่งมีค่าใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินจริง และว่าหากมีการยกเลิก ยกเลิกชั่วคราว หรือปรับเปลี่ยนบัญชีของคุณ หรือสิทธิในการเข้าถึง FOXNEXT SERVICES ของคุณถูกยกเลิก เงินเสมือน ผลิตภัณฑ์แอปฯ เสมือน และบัญชีของคุณจะไม่มีค่าใด ๆ

FoxNext สงวนสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้เงินเสมือนหรือผลิตภัณฑ์แอปฯ เสมือน ตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วน “การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์แอปฯ” ด้านบน และ/หรืออาจแจกจ่ายเงินเสมือนหรือผลิตภัณฑ์แอปฯ เสมือนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมตามดุลยพินิจของ FoxNext เพียงผู้เดียว เช่น FoxNext อาจมอบเงินเสมือนจำนวนหนึ่งใดหรือผลิตภัณฑ์แอปฯ เสมือนหนึ่งใดให้กับบุคคลต่าง ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของการชิงโชคหรือข้อเสนอ เงินเสมือนและผลิตภัณฑ์แอปฯ เสมือนจะไม่มีวันหมดอายุ และจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการไม่ใช้งาน นอกจากจะกำหนดเฉพาะในเวลาที่ทำการซื้อ

ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิด้านเนื้อหาแบบจำกัด

FoxNext Services มอบเพื่อการใช้ส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการพาณิชย์ FoxNext Services ประกอบด้วยข้อมูล ข้อความ ไฟล์ รูปภาพ วิดีโอ เสียง ผลงานด้านดนตรี ผลงานด้านการเขียน ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า โลโก้ แบบ และวัตถุหรือเนื้อหาอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ของ FoxNext ผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้โอนสิทธิ์ของ FoxNext (“FoxNext Content”) รวมถึงเนื้อหาที่จัดหาให้โดยผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ เนื้อหาที่มีอยู่ใน FoxNext Services ได้รับการปกป้องโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร กฎหมายความลับด้านการค้าและกฎหมายอื่น ๆ และระหว่างคุณและ FoxNext ผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้โอนสิทธิ์ของ FoxNext เป็นเจ้าของและยึดถือสิทธิทั้งหมดใน FoxNext Content FoxNext มอบใบอนุญาตให้สิทธิแบบจำกัด เพิกถอนได้ ไม่สามารถให้ช่วง ให้คุณ ณ ที่นี้ เพื่อการเข้าถึงและแสดงหรือปฏิบัติต่อ FoxNext Content (ไม่รวมรหัสซอฟต์แวร์ใด ๆ) เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ในทางที่ไม่เกี่ยวกับการพาณิชย์ในด้านการใช้ FoxNext Services ของคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถทำสำเนา ดาวน์โหลด สตรีม จับภาพ นำไปผลิตใหม่ ทำซ้ำ จัดเก็บถาวร อัปโหลด ปรับเปลี่ยน แปล เผยแพร่ ออกอากาศ ส่งต่อ ส่งต่อซํ้า แจกจ่าย ปฏิบัติ แสดง ขาย ทำกรอบหรือฝังลิงก์ ทำให้ใช้ได้ หรือใช้ในทางอื่น ๆ ซึ่งเนื้อหาใด ๆ ที่มีใน FoxNext Services ยกเว้นตามที่ได้กล่าวในสัญญานี้หรือให้อนุญาตอย่างชัดเจนใน FoxNext Services

คุณต้องห้ามสร้างผลงานหรือวัตถุ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงฟอนต์ ไอคอน ปุ่มลิงก์ วอลล์เปเปอร์ ชุดรูปแบบเดสก์ท็อป โปสการ์ดออนไลน์ ภาพตัดต่อ ภาพตัดปะและวิดีโอที่คล้ายคลึงกัน บัตรอวยพร และสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์) ที่ได้มาจากหรือทำมาจาก FoxNext Content อย่างเคร่งครัด ยกเว้นตามที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนและอนุญาตอย่างเปิดเผยโดย FoxNext หรือโดยใบอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบจำกัดข้างต้น ข้อต้องห้ามนี้มีผลบังคับใช้ไม่ว่าผลงานหรือวัตถุดังกล่าวจะนำไปขาย เจรจาต่อรอง หรือมอบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตาม นอกจากนี้ คุณต้องห้าม โดยตรงหรือผ่านการใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ บริการผ่านเว็บ หรือด้วยวิธีอื่น ๆ ลบ ปรับเปลี่ยน บ่ายเบี่ยง เลี่ยง ขัดการใช้งาน หรือหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ลงตราไว้บนเนื้อหาที่มีอยู่ใน FoxNext Services หรือกลไกการบริหารสิทธิดิจิทัล อุปกรณ์ หรือมาตรการปกป้องเนื้อหา ควบคุมการทำสำเนา หรือควบคุมการเข้าถึงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มีอยู่ใน FoxNext Services รวมถึงกลไกการกรองด้านภูมิศาสตร์ คุณต้องไม่ใช้ FoxNext Content ใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นตามที่จำเป็นเพื่อการอ้างถึง FoxNext ผลิตภัณฑ์และบริการของ FoxNext ในทางการอธิบายเท่านั้น

คุณต้องไม่ “สะท้อน” เนื้อหาใด ๆ ในแอปฯ หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FoxNext คุณต้องไม่ใช้แอปฯ เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือต้องหามโดยสัญญานี้ คุณต้องไม่ใช้แอปฯ ในทางที่อาจสร้างความเสียหาย ปิด สร้างภาระที่หนักเกินควร หรือก่อให้เกิดความบกพร่องต่อแอปฯ หรือขัดต่อการใช้งานของบุคคลอื่น คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงแอปฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านการเจาะข้อมูล การขุดรหัสผ่าน หรือด้วยวิธีอื่น ๆ FoxNext สงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ FoxNext เพียงผู้เดียว ที่จะยกเลิกการเข้าถึงแอปฯ หรือส่วนใด ๆ ของแอปฯ ของคุณ ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือโดยไม่มีเหตุผลใดทั้งสิ้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือโดยไม่ทำการแจ้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อจำกัดในการใช้งานของ FoxNext Services

คุณเข้าใจว่าคุณมีความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณประกาศ อัปโหลด ถ่ายทอด ส่งทางอีเมล หรือลงในแอปฯ หรือใน ผ่าน หรือในทางที่เชื่อมโยงกับ FoxNext Services (รวมเรียกว่า “เนื้อหาผู้ใช้งาน”) นอกจากนี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่มีความคาดหวังใด ๆ ด้านความเป็นส่วนตัวใน หรือการรักษาความลับด้านเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ ดังนั้น กรุณาเลือกเนื้อหาผู้ใช้งานอย่างรอบคอบ

คุณตกลงที่จะไม่ (และไม่ช่วยผู้อื่นในการ) ใช้งาน FoxNext Services เพื่อ

 1. ประกาศ อัปโหลด หรือถ่ายทอด หรือเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาซึ่งผิดกฎหมาย คุกคาม เป็นอันตราย น่ารังเกียจ หยาบคาย เป็นเนื้อหาทางเพศ ลามกหรือมีการเปลือยกาย ก้าวร้าว รุนแรงอย่างมาก เป็นการรุกรานสิทธิความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ สัญญา หรือสิทธิอื่น ๆ ของผู้อื่น ละเมิดสิทธิ ไม่ถูกต้องหรือหลอกลวง หมิ่นประมาท ใส่ร้าย มีเจตนาร้าย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ
 2. ฝ่าฝืนสิทธิของผู้อื่น รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับด้านการค้า ลิขสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเผยแพร่หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ
 3. ข่มขู่หรือทำร้ายผู้อื่น
 4. เอาเปรียบหรือทำให้ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตกอยู่ในอันตราย
 5. ปลอมเป็นหรือพยายามปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด
 6. แนะนำหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไวรัส บอต เวิร์ม หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ไฟล์หรือโปรแกรมซึ่งขัดการใช้งาน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร หรืออนุญาตการใช้งานหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตของคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 7. พยายามถอดรหัส แปลกลับ รื้อ หรือวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยแอปฯ หรือ FoxNext Services
 8. เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ทำลาย ปิด ขัด ทำให้บกพร่อง สร้างภาระที่เลยเถิดต่อ หรือรับการเข้าถึง FoxNext Services ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของ FoxNext เครือข่าย หรือบัญชีต่าง ๆ
 9. คลุม ลบ ปิด ขวางกั้น หรือปิดบังโฆษณาหรือส่วนอื่น ๆ ของ FoxNext Services
 10. ลบหรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่ให้โดยหรือเกี่ยวข้องกับผู้ใช้อื่นใดของ FoxNext Services
 11. ใช้เทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติ อย่างเช่น สคริปต์ สไปเดอร์ ออฟไลน์รีเดอร์ หรือบอต เพื่อรวบรวมหรือเผยแพร่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่น ๆ จาก FoxNext Services หรือเพื่อหลีกเลี่ยงหรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ป้องกันความปลอดภัยใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ FoxNext Services
 12. ส่งหรือก่อให้เกิดการส่ง (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ข้อความที่ไม่ได้ร้องขอในปริมาณมาก หรือการสื่อสารที่ไม่ได้ร้องขอปริมาณมากใด ๆ ผ่าน FoxNext Services หากคุณทำเช่นนั้น คุณรับทราบว่าคุณจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสำคัญต่อ FoxNext แต่การวัดปริมาณของความเสียหายนั้นอาจเป็นเรื่องที่ยากมาก ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย เพื่อเป็นการประมาณที่สมเหตุสมผลสำหรับความเสียหายดังกล่าว คุณตกลงจ่าย FoxNext 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับแต่ละผู้รับจริง หรือแต่ละผู้รับที่คุณตั้งใจส่งการสื่อสารดังกล่าวถึง
 13. เรียกร้อง รวบรวม หรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ สำหรับการใช้ในทางพาณิชย์หรือสำหรับจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
 14. ประกาศ อัปโหลด หรือถ่ายทอดรูปภาพหรือวิดีโอของบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ
 15. มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการพาณิชย์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโฆษณาหรือการเรียกร้องเพื่อธุรกิจ การขาย การแข่งขัน การชิงโชค การสร้าง การนำไปสร้างใหม่ หรือการเผยแพร่หรือโฆษณาส่วนใด ๆ ของ FoxNext Content หรือการสร้างธุรกิจโดยการใช้ FoxNext Content) โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FoxNext ล่วงหน้า
 16. ใช้เทคโนโลยีหรือวิธีอื่น ๆ เพื่อเข้าถึง บันทึก เฟรม ขูด หรือเชื่อมไปยังแอปฯ (รวมถึงเนื้อหา) ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยแอปฯ (รวมถึงโดยการลบ ปิด เลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงกลไกป้องกันเนื้อหาหรือควบคุมการเข้าถึงใด ๆ ที่มีไว้เพื่อปกป้องการดาวน์โหลด การสตรีม การจับภาพ การเชื่อมโยง การทำกรอบ การนำไปผลิตใหม่ การเข้าถึง หรือการเผยแพร่ FoxNext Content โดยไม่ได้รับอนุญาต)
 17. เข้าถึงแอปฯ (รวมถึงเนื้อหา) ผ่านวิธีการอัตโนมัติใด ๆ รวมถึง "หุ่นยนต์" "สไปเดอร์" หรือ "ออฟไลน์รีเดอร์" (นอกเหนือจากการค้นหาที่ทำเป็นครั้ง ๆ โดยการใช้ระบบค้นหาที่สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไปเพื่อจุดประสงค์ด้าน และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น สร้างดัชนีการค้นหาที่เข้าถึงได้โดยทั่วไปเท่านั้น - แต่ไม่รวมแคชหรืออาร์ไคฟ์ - ของแอปฯ และไม่รวมระบบการค้นหาที่มี หรือสนับสนุน หรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือถือเป็นการฝ่าฝืนลิขสิทธิ์เป็นหลัก)
 18. ใช้ FoxNext Services เพื่อการโฆษณาหรือสนับสนุนบริการการแข่งขันต่าง ๆ
 19. ใช้ FoxNext Services ในทางที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 20. พยายาม อำนวยความสะดวก ชักชวน ช่วยเหลือและให้กำลังใจ หรือส่งเสริมให้ผู้อื่นทำสิ่งใด ๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

FoxNext สงวนสิทธิ์ แต่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือหน้าที่ใด ๆ ในการลบเนื้อหาผู้ใช้งานที่ละเมิดสัญญานี้ ตามการตัดสินใจของ FoxNext หรือเนื่องด้วยเหตุผลอื่นใด ตามดุลพินิจของ FoxNext เพียงผู้เดียว และโดยไม่ทำการแจ้งให้คุณทราบ คุณรับทราบว่า FoxNext สงวนสิทธิ์ในการสืบสวนและดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลใด ตามดุลพินิจของ FoxNext เพียงผู้เดียว ที่ละเมิดสัญญานี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของบุคคลนั้น ๆ และ/หรือรายงานเนื้อหาผู้ใช้ ความประพฤติ หรือกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย

คุณรับทราบ ให้ความยินยอม และตกลงว่า FoxNext อาจเข้าถึง เก็บรักษา หรือเปิดเผยข้อมูลที่คุณให้ไว้ในแอปฯ รวมถึงเนื้อหาผู้ใช้ และข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ รวมถึงเมื่อ FoxNext เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการ เข้าถึง รักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นเพื่อ (1) ปกป้อง บังคับใช้ หรือป้องกันสิทธิทางกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของ FoxNext หรือของบริษัทแม่ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “FoxNext Affiliates”) หรือพนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้างของบริษัทในเครือ (รวมถึงการบังคับใช้สัญญานี้หรือสัญญาอื่น ๆ ของเรา) (2) ปกป้องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความมั่นคงของผู้ใช้ FoxNext Services หรือบุคคลทั่วไปรวมถึงในสถานการณ์ฉุกเฉิน (3) ป้องกันการทุจริตหรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจัดการความเสี่ยง (4) สอดคล้องกับกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือ (5) ตอบรับคำขอจากหน่วยงานสาธารณะและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หาก FoxNext ขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน หรือขายหรือโอนทรัพย์สิน หรือมีส่วนในการรวมหรือโอนธุรกิจทั้งหมดหรือส่วนวัตถุ FoxNext อาจโอนข้อมูลของคุณไปยังหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมในฐานะส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น

FoxNext สงวนสิทธิ์ในการจำกัดพื้นที่จัดเก็บสำหรับเนื้อหาผู้ใช้งาน คุณยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดในการสำรองสำเนาเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ และ FoxNext ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการสูญหายของเนื้อหาผู้ใช้ของคุณเนื่องด้วยเนื้อหาถูกลบโดย FoxNext หรือด้วยเหตุผลอื่นใด

เนื้อหาผู้ใช้ในฟอรัมหรือกระดานข้อความ

ผู้ใช้สามารถประกาศข้อความลงในฟอรัมหรือกระดานข้อความผ่านแอปฯ (รวมเรียกว่า “ฟอรัม”) ซึ่งอาจเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป สมาชิกทั้งหมดของแอปฯ หรือกลุ่มสมาชิกเฉพาะสำหรับกลุ่มฟอรัมเฉพาะ คุณรับทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ประกาศในฟอรัมเป็นเนื้อหาผู้ใช้ และในการประกาศลงในฟอรัม คุณตกลงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับด้านเนื้อหาผู้ใช้ซึ่งกล่าวไว้ข้างต้น และกฎเกณฑ์อื่นใดที่บังคับใช้กับฟอรัมดังกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง FoxNext สงวนสิทธิ์ แต่ปฏิเสธหน้าที่หรือความรับผิดชอบใด ๆ ในการป้องกันไม่ให้คุณประกาศเนื้อหาผู้ใช้ลงในฟอรัมใด ๆ และในการจำกัดหรือลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณจากฟอรัมหนึ่งใด หรือปฏิเสธที่จะรวมเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในฟอรัมหนึ่งใดด้วยเหตุใดก็ตาม ในเวลาใดก็ตาม ตามดุลพินิจของ FoxNext เพียงผู้เดียวและโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ

คุณรับทราบว่าข้อความที่ประกาศในฟอรัมดังกล่าวเป็นข้อมูลสาธารณะ และ FoxNext ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยผ่านฟอรัมใด ๆ คุณทำการเผยแพร่ดังกล่าวทั้งหมดโดยเป็นความเสี่ยงของคุณเอง FoxNext ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ประกาศลงในฟอรัม และจะไม่รับผิดชอบการตัดสินใจใด ๆ ที่ทำเนื่องด้วยข้อมูลดังกล่าว

กรรมสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ

FoxNext ไม่เรียกร้องกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณประกาศ อัปโหลด อีเมล ถ่ายทอด หรือที่คุณลงด้วยวิธีอื่นใด (รวมเรียกว่า “ถ่ายทอด”) ใน ผ่าน หรือในทางที่เชื่อมโยงกับ FoxNext Services ยกเว้นในด้านเนื้อหาที่คุณส่งโดยไม่ได้ร้องขอ อย่างที่ได้อธิบายไว้ในส่วน “เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอ” ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม เนื้อหาผู้ใช้ต้องไม่รวม FoxNext Content ใด ๆ หรือเนื้อหาที่ FoxNext Affiliate หนึ่งใดเป็นเจ้าของ โดยการประกาศหรือถ่ายทอดเนื้อหาผู้ใช้ใน ผ่าน หรือในทางที่เชื่อมโยงกับ FoxNext Services คุณยินยอม ณ ที่นี้ ให้ FoxNext และ FoxNext Affiliates ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ์ และผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของเรา ได้รับการอนุญาตทั่วโลก อย่างต่อเนื่อง แบบไม่สามารถเพิกถอน ไม่จำกัดแต่ผู้เดียว อย่างชำระเงินครบทั้งหมดแล้วและปราศจากค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ สามารถให้ช่วงสิทธิตามชอบ โอนถ่ายได้ (ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน) ให้ใช้สิทธิ (รวมถึงการสละสิทธิทางศีลธรรมใด ๆ ที่คุณอาจมี) และอนุญาตให้ใช้ ปรับเปลี่ยน ตัดตอน ดัดแปลง จัดพิมพ์ แปล สร้างผลงานและการรวบรวมที่มาจากเนื้อหา ปฏิบัติในที่สาธารณะ แสดงในที่สาธารณะ นำไปผลิตใหม่ ให้ช่วงสิทธิการใช้ และเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว รวมถึงชื่อ เสียง รูปลักษณ์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปภาพและตัวตนจำลอง) และข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณ ตามที่มีอยู่ในเนื้อหาผู้ใช้ ในที่ใดก็ได้ ในรูปแบบใดก็ได้ และในและผ่านสื่อทุกประเภทที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรืออาจสร้างขึ้นมาหลักจากนี้ เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ทั้งหมดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งเสริมการขาย การตลาด การค้าขายหรือจุดประสงค์ที่เป็นหรือไม่เป็นจุดประสงค์ทางการพาณิชย์ใด ๆ นอกจากนี้ FoxNext สามารถใช้ไอเดีย ความคิด วิธีการ หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวได้ตามชอบ เพื่อจุดประสงค์ใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต การตลาด และการมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการพาณิชย์ รวมถึง FoxNext Services ในการใช้งานเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว FoxNext ไม่จำเป็นต้องทำการแจ้งหรืออ้างอิงใด ๆ ถึงคุณ และการใช้งานดังกล่าวจะทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการขออนุญาตจาก หรือชำระเงินให้กับคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด คุณได้ทำการมอบหมายอำนาจทั้งหมดในการดำเนินการเอกสารใด ๆ หรือกระทำสิ่งใด ๆ ที่ FoxNext ถือว่าเหมาะสมเพื่อการยืนยันสิทธิที่คุณยินยอมให้กับ FoxNext ในสัญญานี้ ให้กับ FoxNext ณ ที่นี้

คุณรับรองว่า (1) คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณถ่ายทอดใน ผ่าน หรือในทางที่เชื่อมโยงกับ FoxNext Services หรือมีสิทธิในทางอื่นที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ และ (2) การถ่ายทอดเนื้อหาผู้ใช้โดยคุณใน ผ่าน หรือในทางที่เชื่อมโยงกับ FoxNext Services และบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ สิทธิตามสัญญา หรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด คุณตกลงที่จะชำระค่าลิขสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม และจำนวนเงินอื่นใดที่ค้างชำระให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เนื่องด้วยการใช้งานเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่ถ่ายทอดโดยคุณ ใน หรือผ่าน FoxNext Services หรือบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ

เมื่อคุณลบเนื้อหาผู้ใช้จากแอปฯ การอนุญาตให้ใช้สิทธิของ FoxNext สำหรับเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงหลังจากช่วงระยะเวลาที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลสำหรับการทำการลบอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาผู้ใช้อาจถูกเก็บรักษาไว้ในสำเนาแอปฯ ที่สำรองไว้โดย FoxNext ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป การลบบัญชีจะไม่ลบประวัติการสนทนา นอกเหนือจากนี้ ตามขอบเขตที่ FoxNext ได้ใช้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณก่อนที่คุณทำการลบเนื้อหา FoxNext จะยังคงสงวนสิทธิที่จะทำการใช้ที่ทำไปแล้วแม้ว่าหลังจากที่คุณลบเนื้อหาผู้ใช้แล้วก็ตาม คุณรับทราบว่า (1) การลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในแอปฯ จะไม่ลบ และ FoxNext ไม่ยอมรับความริบผิดชอบใด ๆ สำหรับการลบเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวจากบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ได้รับมอบหรือสามารถเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวก่อนที่คุณจะลบเนื้อหาออกจากแอปฯ และ (2) การยกเลิกบัญชีหรือการใช้งาน FoxNext Services ของคุณ จะไม่ส่งผลให้เกิดการลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติหรือทันที อย่างสอดคล้องกับสัญญานี้

การลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์

FoxNext เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและกำหนดให้ผู้ใช้ของเราประพฤติเช่นเดียวกัน FoxNext นโยบายซึ่งอนุญาตให้ทำการยกเลิก ในสถานการณ์ที่เหมาะสม ผู้สมัครหรือผู้มีบัญชีของ FoxNext Services ซึ่งทำการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำ FoxNext สงวนสิทธิ์ในการลบหรือปิดกันการเข้าถึงการถ่ายทอดของเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลใด ๆ ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา หลังจากได้รับการแจ้งตามข้อกำหนดของ 17 U.S.C. § 512(c)(3) อย่างที่ได้อธิบายไว้ขางต้น

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใน FoxNext Services ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือเชื่อมโยงมาจาก FoxNext Services ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณต้องแจ้งตัวแทนลิขสิทธิ์ที่กำหนดโดย FoxNext เป็นลายลักษณ์อักษรถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวโดยมีข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมดโดยละเอียดในการแจ้ง (ก) การระบุผลงานที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ หากอ้างถึงผลงานมีลิขสิทธิ์มากกว่าหนึ่งผลงานในการแจ้งเดียว ต้องมีรายการระบุผลงานดังกล่าวทั้งหมด (ข) การระบุผลงานที่อ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อมูลที่ละเอียดมากพออย่างสมเหตุสมผลที่จะช่วยเราให้สามารถหาเนื้อหานี้ใน FoxNext Services (อย่างเช่นลิงก์ URL ของเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์) (ค) ข้อมูลที่ละเอียดมากพออย่างสมเหตุสมผลที่จะช่วยให้เราสามารถติดต่อคุณ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (ง) คำแถลงจากคุณว่าคุณเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าการละเมิดดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย (ฉ) คำแถลงจากคุณว่าข้อมูลในการแจ้งข้างต้นถูกต้อง และคำแถลงจากคุณซึ่งแถลงภายใต้โทษในการให้การเป็นพยานเท็จ ว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิดเพียงผู้เดียว หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของ และ (จ) ลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ตัวแทนลิขสิทธิ์ของ FoxNext สำหรับการแจ้งถึงการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถติดต่อได้ที่

ตัวแทนลิขสิทธิ์
อีเมล: CopyrightAgent_FoxNextGames@fox.com
หัวข้อ: Marvel Strike Force DMCA Notice
ที่อยู่: 2121 Avenue of the Stars, 7th floor

Los Angeles, CA 90067

โทรศัพท์: (310) 369-2005
โทรสาร: (310) 969-1311

หากคุณประกาศเนื้อหาใน FoxNext Service ซึ่งถูกลบเนื่องด้วยการแจ้งจากผู้ถือลิขสิทธิ์

หากคุณประกาศเนื้อหาใน FoxNext Service ซึ่ง FoxNext ลบเนื่องด้วยการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์จากผู้ถือลิขสิทธิ์ FoxNext จะรับผิดชอบในการแจ้งให้คุณทราบอย่างทันท่วงทีว่าเนื้อหานั้นถูกลบหรือถูกปิดกั้น การแจ้งนี้อาจทำผ่านประกาศทั่วไปในแอปฯ หรือการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ (ต่าง ๆ) ที่คุณให้ไว้กับ FoxNext (ถ้ามี) คุณสามารถทำการแจ้งแย้งการแจ้งดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมดโดยละเอียด (1) การระบุเนื้อหาที่ถูกลบหรือที่ถูกปิดกั้นการเข้าถึง และที่ตั้งของเนื้อหาดังกล่าวก่อนที่จะถูกลบหรือปิดกั้นการเข้าถึง (2) คำแถลงจากคุณ ภายใต้โทษในการให้การเป็นพยานเท็จ ว่าคุณเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าเนื้อหาดังกล่าวถูกลบหรือปิดกั้นการเข้าถึงเนื่องจากความผิดพลาดหรือการระบุผิดเนื้อหาที่ต้องลบหรือปิดกั้น (3) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และคำแถลงว่าคุณให้ความยินยอมแก่อำนาจศาลสหรัฐฯ สำหรับเขตอำนาจ ตามที่อยู่ของคุณ หรือหากที่อยู่ของคุณอยู่นอกสหรัฐฯ แก่เขตอำนาจใดก็ได้ที่ FoxNext อาจมีที่ตั้งอยู่ และว่าคุณจะยอมรับกระบวนการส่งหมายศาลจากผู้ที่ทำการแจ้งเพื่อขอร้องให้ลบหรือปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหา หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว และ (4) ลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

โปรดทราบว่า ภายใต้ 17 U.S.C. §512(f) บุคคลใดที่แถลงข้อความเป็นเท็จโดยเจตนา ในการแจ้งด้านการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการแจ้งแย้งใด ๆ อาจต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ตามกฎหมาย

การเปิดเผยเนื้อหาผู้ใช้ของผู้ใช้อื่นให้กับคุณ

คุณเข้าใจว่า FoxNext ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาผู้ใช้ที่ประกาศโดยผู้ใช้ผ่าน FoxNext Services และ ดังนั้น คุณเข้าใจว่าอาจมีการเปิดเผยเนื้อหาผู้ใช้ที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ถูกต้อง หรือไม่น่าพอใจในทางอื่นกับคุณ FoxNext ไม่ยอมรับความริบผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ สำหรับเนื้อหาประเภทนี้ หากคุณรับรู้ถึงการใช้ FoxNext Services ในทางที่ผิด รวมถึงการละเมิด “ข้อจำกัดในการใช้ของ FoxNext Services” กรุณาแจ้ง FoxNext ให้ทราบทันทีที่ foxnextgames.tou@fox.com FoxNext ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ ในการเฝ้าตรวจ FoxNext Services สำหรับเนื้อหาหรือการปฏิบัติของผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม หากในเวลาใดก็ตาม FoxNext เลือกที่จะเฝ้าตรวจ FoxNext Services ตามดุลพินิจของ FoxNext เพียงผู้เดียว ถึงอย่างไรก็ตาม FoxNext ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาอื่น ๆ นอกจาก FoxNext Content ไม่มีหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนหรือลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใด ๆ และไม่มีความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติของผู้ใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น

ลิงก์และบริการของบุคคลภายนอก

FoxNext Services อาจจัดหา หรือบุคคลภายนอกอาจจัดหา ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โฆษณา แหล่งข้อมูล หรือบริการอื่น ๆ ที่สร้างโดยบุคคลภายนอก (“บริการของบุคคลภายนอก”) เมื่อคุณติดต่อกับผู้จัดหาบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ ถือว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ไม่ใช่กับ FoxNext หากคุณเลือกที่จะใช้บริการของบุคคลภายนอกและแบ่งปันข้อมูลกับบริการนั้น ผู้จัดหาบริการของบุคคลภายนอกนั้นอาจใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นตัวของตนและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณในบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว FoxNext ส่งเสริมให้คุณไม่มอบข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนกับหรือผ่านบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ นอกเหนือจากคุณรู้จักและรู้สึกสบายใจกับบุคคลนั้น ๆ นอกเหนือจากนี้ ผู้จัดหาบริการของบุคคลภายนอกอาจใช้บริการของบุคคลอื่นในการให้บริการแอปฯ หรือบริการบางส่วนแก่คุณ อย่างเช่นบริการด้านเทคโนโลยี การพัฒนา หรือการชำระเงินต่าง ๆ FoxNext ไม่มีความรับผิดชอบสำหรับ และไม่รับประกันใด ๆ อย่างชัดเจนหรือโดยปริยาย ด้านบริการของบุคคลภายนอก หรือด้านผู้จัดหาบริการของบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จัดเตรียมโดยบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว หรือการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว) การวมบริการของบุคคลที่สามหรือลิงก์ใด ๆ ไปยังบริการดังกล่าว ไว้ใน FoxNext Services ไม่ถือเป็นการอนุมัติหรือการสนับสนุนบริการของบุคคลภายนอก FoxNext ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ในด้านเนื้อหาหรือการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใด ๆ นอกเหนือจากแอปฯ นี้ รวมทั้งในกรณีที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นจะดำเนินการโดย FoxNext Affiliate พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทอื่นใดที่เชื่อมโยงกับแอปฯ นี้ ก็ตาม โดยการใช้ FoxNext Services คุณรับทราบและตกลงว่า FoxNext ไม่มีความรับผิดชอบและจะไม่รับผิดสำหรับเนื้อหาหรือวัตถุอื่น ๆ ที่อยู่ในหรือมอบโดยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนอกเหนือจากแอปฯ นี้ คุณเข้าถึงบริการของบุุคคลที่สาม โดยเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ความขัดแย้งระหว่างสมาชิก

คุณมีความรับผิดชอบเพียงผู้เดียวสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ใช้อื่น ๆ ของแอปฯ และ FoxNext Services ผู้จัดหาบริการขอบุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่นใดที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ใน ผ่าน หรือในทางที่เชื่อมโยงกับ FoxNext Services FoxNext สงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการมีส่วนร่วมในความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างคุณและบุคคลดังกล่าว

ความเป็นส่วนตัว (อัปเดต)

การใช้บริการ FoxNext อยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราซึ่งได้รวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้โดยการอ้างอิงนี้

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

FOXNEXT SERVICES นำเสนอในรูปแบบ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่" และ FOXNEXT ไม่รับประกันหรือสัญญาผลที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ จากการใช้งาน หรือความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของ FOXNEXT SERVICES ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง FOXNEXT ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถด้านการค้า ความสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ โดยปริยาย และการรับประกันโดยปริยายสำหรับระยะเวลาการดำเนินการหรือระยะเวลาการติดต่อ โดยไม่จำกัดกฎเกณฑ์ทั่วไปของสิ่งที่กล่าวข้างต้น FoxNext ไม่รับประกันว่าการใช้งาน FOXNEXT SERVICES ของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว ปลอดภัย หรือไร้ข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่องใน FOXNEXT SERVICES จะถูกแก้ไข ว่า FOXNEXT SERVICES หรือเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บจะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่อันตรายอื่น ๆ หรือว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับใน ผ่าน หรือในทางที่เชื่อมโยงกับ FOXNEXT SERVICES หรือบริการของบุคคลที่สาม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผ่านเนื้อหาผู้ใช้ หรือโฆษณาของบุคคลภายนอก) จะถูกต้อง น่าเชื่อถือ ถูกเวลา หรือสมบูรณ์ ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม FOXNEXT จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ (รวมแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญหายของข้อมูล การเสียหายของทรัพย์สิน การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการเสียชีวิต) ซึ่งเป็นผลของการใช้ FOXNEXT SERVICES ปัญหา หรือความผิดพลาดทางเทคนิคในด้านการใช้งาน FOXNEXT SERVICES การเข้าร่วมงานอีเว้นท์หนึ่งใดของ FOXNEXT เนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้มาในทางที่เชื่อมโยงกับ FOXNEXT SERVICES เนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ โฆษณาของบุคคลภายนอกใด ๆ หรือบริการของบุคคลภายนอกที่ถ่ายทอดใน ผ่าน หรือในทางที่เชื่อมโยงกับ FOXNEXT SERVICES หรือการปฏิบัติของผู้ใช้ใด ๆ ของ FOXNEXT SERVICES แม้ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม การใช้เนื้อหาผู้ใช้ โฆษณาของบุคคลภายนอก บริการของบุคคลภายนอก และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอกใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเพียงผู้เดียวและโดยเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้งาน FOXNEXT SERVICES และข้อมูลใด ๆ ที่ถ่ายทอดหรือได้รับในทางที่เชื่อมโยงกับบริการดังกล่าว อาจไม่ปลอดภัย และอาจได้รับการสกัดกั้นโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับความรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษา ซ่อมแซม หรือแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ หรือการกู้คืน หรือการสร้างใหม่ของข้อมูลที่สูญหายซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการใช้งาน FOXNEXT SERVICES ของคุณ

ข้อจำกัดการรับผิด

ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง FoxNext และ Marvel Entertainment, LLC และบริษัทในเครือ จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ สำหรับค่าความเสียหายทางอ้อม ค่าความเสียหายสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าความเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าความเสียหายพิเศษหรือค่าสินไหมทดแทน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สูญเสียกำไรเนื่องมาจากการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งาน FoxNext Services ของคุณ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใด ๆ ที่ขัดแย้งซึ่งได้กล่าวมาข้างต้น ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบของ FoxNext ต่อคุณสำหรับเหตุใด ๆ ก็ตาม และโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม จะกำจัดให้เท่ากับจำนวนที่คุณชำระให้กับ FOXNEXT สำหรับ FOXNEXT SERVICES ระหว่างระยะเวลาการใช้งาน FOXNEXT SERVICES ของคุณ (ถ้ามี)

คุณรับทราบและตกลงว่าความเสียหายใด ๆ ที่คุณได้รับเนื่องจากการกระทำหรือการละเลยของ FOXNEXT หรือจากการใช้งานแอปฯ หรือ FOXNEXT SERVICES ของคุณ ไม่ถือเป็นความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ และไม่เพียงพอให้คุณมีสิทธิในการขอคำสั่งศาลหรือการบรรเทาที่เที่ยงธรรมอื่น ๆ ซึ่งจำกัดความพร้อมใช้งาน หรือความสามารถของบุคคลอื่นใดในการเข้าถึงส่วนใด ๆ ของ แอปฯ หรือ FOXNEXT SERVICES

ข้อจำกัดในส่วนนี้มีผลบังคับใช้แม้ว่าความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้นจะเกิดจากสัญญา การละเมิด การละเลย ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือเนื่องด้วยเหตุอื่นใด แม้ว่า FOXNEXT จะได้รับทราบถึงความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแล้วก็ตาม

เขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกา

FoxNext ให้บริการ FoxNext Services ในสหรัฐอเมริกา FoxNext ไม่รับรองว่า FoxNext Content หรือ FoxNext Services เหมาะสม (หรือในบางกรณี พร้อมใช้งาน) สำหรับการใช้งานในสถานที่อื่น ๆ หากคุณใช้งานแอปฯ หรือ FoxNext Services จากเขตอำนาจอื่นนอกเหนือจากสหรัฐฯ คุณตกลงว่าคุณกระทำเช่นนั้นด้วยความมุ่งมั่นของตนเอง และคุณมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปฯ หรือ FoxNext Services ของคุณ

ผลิตภัณฑ์แอปฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์แอปฯ เสมือนบางรายการไม่มีจำหน่ายทั่วโลกหรือทั่วประเทศ และ FoxNext ไม่ทำการรับรองใด ๆ ว่าคุณจะสามารถรับผลิตภัณฑ์แอปฯ ใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์แอปฯ เสมือนใด ๆ ในเขตอำนาจเฉพาะใด แม้จะภายในหรือภายนอกสหรัฐฯ ก็ตาม

การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ FoxNext Services อยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดด้านการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ อีกด้วย ต้องไม่ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ดังกล่าวจาก FoxNext Services หรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ การดาวน์โหลดหรือใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

สัญญาการอนุญาโตตุลาการ

(1) ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง FoxNext รวมถึง FoxNext Affiliates ตัวแทน ลูกจ้าง ผู้ที่เคยได้รับผลประโยชน์ ผู้ที่อาจได้รับผลประโยชน์ในอนาคต และผู้โอนสิทธิ์ และคุณ ตกลงว่าข้อพิพาทใด ๆ (ตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนนี้) ระหว่างคุณและ FoxNext เกี่ยวกับด้านใดก็ตามของความสัมพันธ์ของคุณกับ FoxNext จะทำการระงับโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ผูกพัน เป็นความลับ ส่วนบุคคล และยุติธรรม และไม่ใช่ในศาล คุณแต่ละบุคคลและ FoxNext ตกลงที่จะสละสิทธิฟ้องร้องในศาล คำว่า “ข้อพิพาท” จะมีความหมายในนัยที่กว้างขวางที่สุดที่เป็นไปได้เพื่อการนำไปบังคับใช้ และจะรวมถึงข้อพิพาท การเรียกร้อง การเรียกสิทธิ์ พิจารณา ประเด็นฟ้อง หรือข้อโต้เถียงใด ๆ ระหว่างคุณ FoxNext ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ระเบียบข้อบังคับ กฎข้อบังคับ กฎหมาย การละเมิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหลอกลวง การแถลงที่ไม่เป็นจริง การจูงใจที่หลอกลวง การละเลย หรือการละเมิดโดยเจตนาอื่นใด) หรือทฤษฎีทางกฎหมายหรือด้านความเสมอภาคอื่นใด คำว่า “ข้อพิพาท” รวมถึงโดยเฉพาะ แต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมดระหว่างคุณและ FoxNext ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้แต่อย่างใด ส่วนอื่น ๆ ของสัญญาข้อตกลงการใช้งานนี้ (รวมถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาให้โดย FoxNext ข้อพิพาทด้านการเรียกเก็บเงินใด ๆ และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ข้อความ หรือการสื่อสารอื่นใดที่แต่ละฝ่ายได้รับจากอีกฝ่าย ข้อยกเว้นของสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้รวมถึง (1) แต่ละบุคคลและ FoxNext สงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องในศาลคดีมโนสาเร่ และ (2) แต่ละบุคคลและ FoxNext สามารถฟ้องคดีในศาลต่ออีกฝ่ายเพื่อไม่อนุญาตการละเมิดหรือการใช้ในทางที่ผิดอื่น ๆ ของทรัพย์สินทางปัญญา ข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อยกเว้นเหล่านี้จะต้องได้รับการตัดสินโดยศาลซึ่งมีการดำเนินการดังกล่าว ข้อพิพาทอื่น ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยพลการจะต้องได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ แต่ละบุคคลและ FoxNext ตกลงที่จะสละสิทธิ์ความสามารถในการเป็นตัวแทน ในการฟ้องคดีหรือการฟ้องอย่างอื่นใด ผู้อื่นใดนอกจากตัวเองและ FoxNext (ดูย่อหน้าที่ 9 ด้านล่าง) กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ไม่มีผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน และมีการจำกัดอำนาจศาลในการตรวจสอบคำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ อย่างไรก็ตาม อนุญาโตตุลาการสามารถตัดสินเป็นรายกรณี ความเสียหายและการบรรเทาความเสียหายเช่นเดียวกับศาล (รวมถึงคำสั่งห้ามหรือแสดงสิทธิเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือความเสียหายตามกฎหมาย)

(2) สัญญานี้ถือเป็นหลักฐานของธุรกรรมในการพาณิชย์ระหว่างรัฐ และ ดังนั้น จึงอยู่ภายใต้บังคับในการตีความและการบังคับใช้ของกฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) 9 U.S.C. §§ 1-16 สัญญาการอนุญาโตตุลาการนี้จะมีผลใช้ต่อไปหลังจากสัญญานี้ถูกยกเลิกแล้ว

(3) การอนุญาโตตุลาการใด ๆ ระหว่างคุณและ FoxNext จะดำเนินการโดย Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (“JAMS”) ตามกฎเกณฑ์และขั้นตอนของ JAMS Streamlined Arbitration Rules & Procedures ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (“JAMS Rules”) ตามที่ปรับใช้ด้วยสัญญานี้เพื่อการอนุญาโตตุลาการ การดำเนินการอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินโดยอนุญาโตตุลาการเดียวที่เป็นกลาง และหากคุณและ FoxNext ไม่สามารถตกลงว่าใครควรเป็นอนุญาโตตุลาการเดียวนั้น จะต้องทำการเลือกอนุญาโตตุลาการตาม JAMS Rules โดยให้คุณและ FoxNext มีส่วนร่วมตามกฎของที่ 12 ของ JAMS Rule คุณสามารถเข้าถึง JAMS Rules ได้ที่เว็บไซต์ http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำในการอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภค (The Consumer Arbitration Minimum Standards) ได้ที่ https://www.jamsadr.com/consumer-minimum-standards/ อนุญาโตตุลาการอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงในสัญญานี้

(4) หากคุณหรือ FoxNext ต้องการทำการอนุญาโตตุลาการข้อร้องเรียนหนึ่งใด คุณหรือ FoxNext ต้องทำการแจ้งข้อพิพาท (“การแจ้ง”) เป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ไปยังอีกฝ่าย การแจ้งนี้ต้องมีรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลในการติดต่อของฝ่ายที่ทำการแจ้ง รายละเอียดข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจงซึ่งก่อให้เกิดข้อพิพาท FoxNext Service ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้ง และการบรรเทาความเสียหายที่ร้องขอ การแจ้งของคุณไปยัง FoxNext ต้องส่งทางไปรษณีย์ไปยัง Arbitration Notice of Dispute, 2121 Avenue of the Stars, 7th Floor, Los Angeles, California, 90067 FoxNext จะส่งการแจ้งใด ๆ ให้กับคุณตามข้อมูลการติดต่อที่เรามีสำหรับคุณหรือที่คุณได้ให้ไว้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับได้รับการแจ้ง ระหว่างช่วงเวลา 45 วันหลังจากที่เราหรือคุณทำการแจ้งไปยังอีกฝ่าย คุณหรือเราสามารถพยายามการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี

หากคุณหรือเราไม่สามารถระงับข้อพิพาทภายในระเวลา 45 วัน ทั้งเราหรือคุณสามารถเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการตาม JAMS Rules คุณสามารถดูคำชี้แนะเพิ่มเติมด้านการขอให้เริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ที่ http://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMS_Arbitration_Demand.pdf นอกเหนือจากการยื่นคำร้องขอสำหรับการอนุญาโตตุลาการกับ JAMS ตามกฎเกณฑ์และขั้นตอนของ JAMS คุณยังต้องส่งสำเนาคำร้องสำหรับการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวให้กับ FoxNext ตามที่อยู่ข้างต้นที่คุณส่งการแจ้งข้อพิพาท

(5) คุณและ FoxNext รับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอนุญาโตตุลาการต่อไปนี้ (ก) คุณและ FOXNEXTจะยื่นข้อเรียกร้องขอรับการชดเชยจากอีกฝ่ายเฉพาะในความสามารถส่วนตนเท่านั้น และไม่ยื่นฟ้องร้องในฐานะโจทก์หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มซึ่งมีเจตนาจะดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือแบบมีผู้แทนหรือผู้เรียกร้องหลากหลาย และอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจในการเอาการฟ้องร้องมาพิจารณารวมกัน (ข) FoxNext จะชำระค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดโดย JAMS Consumer Arbitration Minimum Standards และในทางที่สองคล้องกับย่อหน้าที่ 6 ด้านล่าง (ค) อนุญาโตตุลาการสามารถชี้ขาดการบรรเทาความเสียหายประเภทใดก็ได้ที่อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (ง) แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของทนายของตน ยกเว้นตามที่กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในย่อหน้าที่ 8 ด้านล่าง

(6) JAMS จะคิดค่าธรรมเนียมในการยื่นขอและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการดำเนินการอนุญาโตตุลาการ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ร้องเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นขอเพื่อเริ่มการอนุญาโตตุลาการ แต่หากคุณต้องการจะเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อ FoxNext คุณและ FoxNext รับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 1. หากคุณต้องการเรียกร้องค่าชดเชยน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์ (รวมค่าธรรมเนียมทนาย) FoxNext จะชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นแทนคุณหรือชำระเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นที่คุณชำระคืนให้คุณ
 2. หากคุณต้องการเรียกร้องค่าชดเชย 10,000 ดอลลาร์หรือมากกว่า คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นขอให้กับ JAMS แต่ FoxNext จะชำระเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นขอดังกล่าวคืนให้คุณหากคุณชนะการร้องเรียนทั้งหมดตามการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
 3. FoxNext และคุณตกลงว่า หากการร้องเรียนสำหรับการอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นสำหรับมูลค่ารวมน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์ (รวมค่าธรรมเนียมทนาย) โดยทั่วไปแล้ว การร้องเรียนนั้นควรทำการตัดสินชี้ขาดผ่านการส่งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น โดยไม่มีการการไต่สวนผ่านโทรศัพท์หรือเป็นส่วนตัว FoxNext จะไม่ทำการขอให้มีการไต่สวนสำหรับการร้องเรียนใด ๆ ที่มีมูลค่ารวมน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์ ข้อกำหนดนี้จะไม่บังคับใช้โดยอนุญาโตตุลาการเมื่อขัดแย้งกับสิทธิในการไต่สวนผ่านโทรศัพท์หรือเป็นส่วนตัวที่คุณมีตามกฎเกณฑ์ JAMS Rules ในเขตที่อยู่ของคุณ
 4. FoxNext และคุณตกลงว่า หากข้อร้องเรียนสำหรับการอนุญาโตตุลาการมีมูลค่ารวม 10,000 ดอลลาร์หรือมากกว่า การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินในทางและสถานที่ที่สอดคล้องกับ JAMS Rules

(7) ในด้านวิธีการดำเนินการอนุญาโตตุลาการ แต่ละบุคคลและ FoxNext จะร่วมมืออย่างบริสุทธิ์ใจในการแลกเปลี่ยนเอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นตาม JAMS Rules และอนุญาโตตุลาการต้องออกหนังสือคำชี้ขาดที่มีคำอธิบายอย่างเหมาะสมเพื่ออธิบายคำวินิจฉัยและข้อสรุปของตน

(8) แต่ละบุคคลและ FoxNext อาจต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทนายระหว่างการอนุญาโตตุลาการ แต่ละฝ่ายตกลงที่จะจ่ายค่าทนายของตนเอง เว้นแต่ว่าข้อเรียกร้องจะอนุญาตให้คู่ความซึ่งชนะคดีได้รับค่าทนาย และในกรณีเช่นนี้ ค่าธรรมเนียมที่ได้รับต้องกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากสิทธิใด ๆ ที่คุณอาจเรียกร้องส่วนรับคืนค่าทนายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณชนะคดีในการอนุญาโตตุลาการ และหาก FoxNext ล้มเหลวในการเสนอข้อเสนอการชำระบัญชีให้กับคุณก่อนการอนุญาโตตุลาการ หรือจำนวนเงินที่คุณชนะเป็นอย่างน้อย 25% มากกว่าข้อเสนอการชำระบัญชีสูงสุดของ FoxNext แล้ว FoxNext จะจ่ายค่าทนายตามสมควรแก่คุณ นอกเหนือจากจำนวนเงินที่อนุญาโตตุลาการตัดสิน หาก FoxNext ชนะการอนุญาโตตุลาการ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าทนายของคุณเอง นอกจากนี้ หากอนุญาโตตุลาการพบว่าคู่สัญญาที่แพ้คดีได้เรียกร้องหรืออ้างการป้องกันอย่างฉ้อฉลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่อยู่ในข้อพิพาทตามคำร้องของผู้ชนะ อนุญาโตตุลาการต้องสั่งให้ฝ่ายที่แพ้คดีชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาโตตุลาการของทั้งสองฝ่าย และอาจสั่งให้ฝ่ายที่แพ้คดีชำระค่าทนายที่สมเหตุสมผลของคู่สัญญาฝ่ายที่ชนะ เว้นแต่การตัดสินให้ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเรื่องต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้

(9) อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินมอบการคุ้มครองหรือการลงโทษตามกฎหมายเฉพาะในส่วนของบุคคลที่แสวงหาการบรรเทาทุกข์ และเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้การบรรเทาทุกข์ที่ได้รับการคุ้มครองตามการเรียกร้องของแต่ละบุคคล อนุญาโตตุลาการอาจไม่สั่งให้ FoxNext ชำระเงินใด ๆ ให้หรือดำเนินการใด ๆ กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากคุณ ยกเว้นกรณีที่ FoxNext ยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งหลังจากเลือกอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้อนุญาโตตุลาการสามารถมอบหมายคำสั่งดังกล่าวได้ นอกจากนี้ หาก FoxNext เห็นด้วยอย่างชัดแจ้ง อนุญาโตตุลาการอาจไม่รวมข้อร้องเรียนของบุคคลอื่นกับคุณ และไม่อาจเป็นประธานในรูปแบบของตัวแทน ผู้เรียกร้องการดำเนินการหลายส่วน หรือการดำเนินการในนามกลุ่มบุคคล

(10) คุณและ FoxNext เห็นพ้องที่จะรักษาลักษณะที่เป็นความลับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และจะไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงของการอนุญาโตตุลาการ เอกสารใด ๆ ที่แลกเปลี่ยนอันเป็นส่วนหนึ่งของการไกล่เกลี่ยใด ๆ การดำเนินการตามการอนุญาโตตุลาการ การตัดสินของอนุญาโตตุลาการและการดำรงอยู่หรือจำนวนเงินตามคำตัดสินใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นเพื่อเตรียมหรือดำเนินการอนุญาโตตุลาการ (ในกรณีที่บุคคลใดมีความลับในข้อมูลที่เป็นความลับต้องดำเนินการเพื่อรักษาความลับของตนไว้) หรือยกเว้นเมื่อมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอรับการเยียวยาชั่วคราว ความท้าทายทางตุลาการต่อการตัดสินหรือการบังคับใช้ หรือเว้นแต่จะมีกฎหมายหรือคำสั่งศาลกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(11) ยกเว้นส่วนย่อย (ก) ในวรรค (5) (กล่าวคือ การสละสิทธิ์ความสามารถในการดำเนินการในนามของผู้เรียกร้องสิทธิ์หลายประการหรือชั้นประจักษ์พยาน) หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงการอนุญาโตตุลาการนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมายแล้ว ความสมดุลของข้อตกลงการอนุญาโตตุลาการนี้จะยังคงมีผล และมีการตีความตามข้อกำหนดของข้อตกลงราวกับว่าไม่มีบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีผลบังคับใช้ หรือผิดกฎหมาย แต่ถ้าข้อย่อย (ก) ในวรรค (5) มีการพบว่าไม่ถูกต้อง ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมาย สัญญาการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดนี้จะถือเป็นโมฆะ แต่ส่วนที่เหลือของสัญญานี้ รวมทั้งบทบัญญัติที่ควบคุมการดำเนินการกับ FoxNext จะต้องดำเนินต่อ การเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับ และการสละสิทธิ์ร่วมกันของเราในเรื่องสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนจะยังคงมีผลและใช้บังคับกับการเรียกร้องใด ๆ สำหรับเหตุผลนี้หรือด้วยเหตุใด ๆ ที่ดำเนินการในศาลแทนการอนุญาโตตุลาการ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ สัญญานี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก โดยไม่คำนึงถึงข้อบังคับเกี่ยวกับความขัดแย้งของกฎหมาย

ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทที่จะต้องได้รับการดำเนินการตามกระบวนการการอนุญาโตตุลาการ โดยสอดคล้องตามสัญญาการอนุญาโตตุลาการข้างต้นและในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายบังคับใช้ คุณและ FoxNext ตกลงที่จะยื่นเฉพาะต่อเขตอำนาจของศาลที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก เพื่อแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาหรือ FoxNext Services คุณทราบอยู่แล้วว่า การสละสิทธิ์ใด ๆ โดยสมัครใจหรือเจตนา คุณอาจต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะลูกขุนในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการร้องเรียนใด ๆ การฟ้องแย้ง การเรียกค่าเสียหาย หรือการเรียกร้องจากบุคคลที่สาม) ที่เกิดขึ้นจาก ภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้

คุณยอมรับว่าการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ แอปฯ หรือ FOXNEXT SERVICES ต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดเหตุดังกล่าว หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว สาเหตุของการกระทำดังกล่าวจะถูกตัดทอนอย่างสม่ำเสมอ

ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Marvel Entertainment, LLC และบริษัทในเครือ, FoxNext, FoxNext Affiliates, ผู้รับจ้างช่วงและพันธมิตรอื่น ๆ และพนักงาน ตัวแทน พันธมิตรและลูกจ้างของพันธมิตรดังกล่าว จากการสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้องสิทธิ์ หรือการเรียกร้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายที่สมเหตุสมผล ซึ่งชำระโดยบุคคลภายนอกใด ๆ เนื่องจาก หรือที่เกิดขึ้นเพราะ หรือเชื่อมโยงกับการใช้งาน แอปฯ หรือ FoxNext Services ในทางที่ผิดโดยคุณ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานบัญชีของคุณ ทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ) การละเมิดสัญญานี้โดยคุณ การละเมิดสิทธิผู้อื่นหรือลิขสิทธิ์เนื้อหาที่คุณถ่ายทอดผ่าน FoxNext Services โดยคุณ

เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอ

FoxNext จะไม่รับโดยเจตนา ผ่าน FoxNext Services หรือด้วยวิธีอื่น เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งไอเดียบล็อกจากคุณ บทความ บทละคร เนื้อเรื่อง เรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้ชื่นชอบ (fan fiction) ตัวละคร ภาพวาด ข้อมูล คำแนะนำ ข้อเสนอ ไอเดียหรือความคิดต่าง ๆ FoxNext ขอร้องให้คุณไม่ทำการส่งเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอแต่อย่างใด ความคล้ายคลึงใด ๆ ระหว่างเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอและองค์ประกอบใด ๆ ของผลงานสร้างสรรค์ใด ๆ ของ FoxNext หรือ FoxNext Affiliate ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพยนตร์ ซีรีส์ เรื่องราว ชื่อหรือความคิดจะถือเป็นความบังเอิญโดยสิ้นเชิง หากคุณทำการส่งเนื้อหาใด ๆ ไปยัง FoxNext ผ่าน FoxNext Services ซึ่งถือเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผ่านฟอรัมใด ๆ) อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่า (1) การส่งเนื้อหาที่ไม่ร้องขอโดยคุณไม่ได้เป็นการส่งที่เป็นลับหรือจะเก็บไว้เป็นความลับ และว่าการส่งดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ด้านสัญญาหรือผลประโยชน์แต่อย่างใดระหว่างคุณและ FoxNext (2) เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอใด ๆ ดังกล่าวและลิขสิทธิ์จะกลายเป็นทรัพย์สินของ FoxNext และมี FoxNext เป็นเจ้าของ (และไม่เป็นเนื้อหาผู้ใช้ที่ให้อนุญาตการใช้สิทธิแก่ FoxNext โดยคุณภายใต้ “กรรมสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ”) และอาจมีการนำไปใช้ ทำสำเนา อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง ดัดแปลง ถ่ายทอด เผยแพร่ ปฏิบัติในที่สาธารณะ จัดพิมพ์ แสดงหรือลบตามดุลพินิจของ FoxNext (3) คุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน เงิน หรือการประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งดังกล่าว และ (4) ในการส่งเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอ คุณสละสิทธิทั้งหมดในการเรียกร้อง FoxNext หรือ FoxNext Affiliates ในด้านที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอใด ๆ ที่ส่งโดยคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การละเมิดสัญญาโดยปริยาย หรือการละเมิดการรักษาความลับ

อื่น ๆ

ความล้มเหลวของ FoxNext ในการปฏิบัติหรือบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ของสัญญานี้จะไม่ทำการสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว ชื่อหัวข้อของแต่ละส่วนในสัญญานี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย เว้นแต่อื่นใดซึ่งระบุไว้อย่างชัดแจ้ง ณ ที่นี้ หากบทบัญญัติใดของสัญญานี้มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือบังคับใช้มิได้ บทบัญญัตินั้นถือว่าแยกออกจากสัญญานี้ได้ และไม่กระทบต่อความถูกต้อง และการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ

คุณยอมรับว่าประกาศใด ๆ ที่ FoxNext จะส่งให้คุณเนื่องมาจากอาจจำเป็นตามกฎหมายที่บังคับใช้จะมีผลเมื่อ FoxNext ส่งข้อความอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณที่มีในไฟล์กับ FoxNext หรือเผยแพร่ประกาศนั้นในหน้าข้อมูลของแอปฯ

คุณยอมรับว่าไม่มีการร่วมทุน หุ้นส่วนธุรกิจ การว่าจ้างหรือความสัมพันธ์กับบริษัทตัวแทนเกิดขึ้นระหว่างคุณและ FoxNext อันเป็นผลมาจากสัญญานี้หรือการใช้ FoxNext Services ของคุณ สัญญาฉบับตีพิมพ์ และประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาคดีหรือการปกครองที่อ้างอิงจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ถึงขอบเขตเดียวกันกับเอกสารและบันทึกธุรกิจอื่นที่ได้สร้างขึ้นในทีแรก และคงไว้ในรูปแบบตีพิมพ์

ไม่มีสิ่งใดในสัญญานี้ที่จำกัดสิทธิ์ของ FoxNext ในการปฏิบัติตามคำร้องของรัฐบาล ศาล และการบังคับใช้กฎหมาย หรือความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ FoxNext Services หรือข้อมูลที่เราจัดหามาให้หรือรวบรวมเกี่ยวกับการใช้นั้น

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับสัญญานี้ กรุณาติดต่อเราที่ foxnextgames.tou@fox.com

ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาข้อตกลงการใช้งานนี้และตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น