สัญญา

ข้อกำหนดการใช้งาน ปรับปรุงล่าสุด: 7 กุมภาพันธ์ 2563

 

สัญญาข้อกำหนดการใช้งานนี้ ("สัญญา" นี้) กำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้งานแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของ MARVEL Strike Force และ Avatar: Pandora Rising รวมถึงการอัปเดต การอัปเกรด และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในนั้น (แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือแต่ละรายการ รวมถึงการอัปเดต การอัปเกรด และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องหมายถึง "แอปฯ" และเรียกรวมว่า "แอปฯ") นำเสนอโดย Scopely, Inc. และบริษัทแม่ บริษัทย่อย ตัวแทน บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการ (เรียกรวมว่า "Scopely" "พวกเรา" หรือ "เรา") ตลอดจนบริการส่งข้อความ เพลง วิดีโอ ผู้พัฒนา โทรศัพท์มือถือ และบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่นำเสนอเป็นครั้งคราวโดย Scopely ซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปฯ (เรียกรวมว่า "Services")  Scopely ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และ Services มีแม่ข่ายอยู่ในสหรัฐอเมริกา

Scopely จัดหาแอปฯ และ Services สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล (ของครัวเรือนของคุณ) ซึ่งไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์  เมื่อใช้แอปฯ (ไม่ว่าคุณเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนในแอปฯ นั้นหรือไม่) หรือเข้าถึงและ/หรือใช้ Services ถือว่าคุณยอมรับและยินยอม (และยินยอมในนามของครัวเรือนของคุณ) ปฏิบัติตามสัญญานี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใน ("นโยบายความเป็นส่วนตัว")ตลอดจนจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด ("กฎหมายที่บังคับใช้")  หากคุณไม่ยินยอมในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญานี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณจะไม่สามารถเข้าชมแอปฯ และ/หรือเข้าถึงหรือใช้ Services ใด ๆ

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุถึงเกณฑ์บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่บังคับใช้ในสถานที่ที่คุณอยู่อาศัย หรือหากคุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ คุณต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการใช้แอปฯ และ/หรือเข้าถึงหรือใช้ Service ใด ๆ  เมื่อใช้แอปฯ และ/หรือเข้าถึงหรือใช้ Service ใด ๆ ถือเป็นการยืนยันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุถึงเกณฑ์บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่บังคับใช้ในสถานที่ที่คุณอยู่อาศัย หรือหากคุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ จะเป็นการยืนยันว่าคุณได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการทำสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว  หากคุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายที่จะทำสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการทำสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณจะไม่สามารถใช้แอปฯ และ/หรือเข้าถึง และ/หรือใช้ Service และ/หรือส่วนใด ๆ ของบริการนั้น

กรุณาอ่านสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากได้กำหนดสัญญาสำหรับการเข้าถึงและการใช้แอปฯ และ/หรือ Services ของคุณ (และของครัวเรือนของคุณ)  Scopely ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อตามดุลพินิจเด็ดขาดของเราแต่เพียงผู้เดียว และตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ และการแก้ไขดังกล่าวแต่ละครั้งจะมีผลเมื่อประกาศ  ด้วยเหตุนี้ กรุณาตรวจสอบว่าแอปฯ ทั้งหมดที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ  การแก้ไขสาระสำคัญทั้งหมดจะปรับใช้ในอนาคตเท่านั้น  การใช้แอปฯ และ/หรือ Services ต่อไปหลังมีการแก้ไขใด ๆ ในสัญญานี้และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (แล้วแต่กรณี) ถือว่าคุณยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามสัญญาฉบับแก้ไขและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (แล้วแต่กรณี)  ดังนั้น การตรวจสอบสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำจึงสำคัญ  คุณสามารถตรวจสอบว่าสัญญานี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการแก้ไขล่าสุดเมื่อใด โดยดูคำอธิบาย "ปรับปรุงล่าสุด" ที่ด้านบน  หากคุณไม่ยินยอมปฏิบัติตามสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด คุณต้องหยุดใช้แอปฯ และ Services โดยทันที  โปรดทราบว่า Scopely ไม่มีหน้าที่จัดเก็บสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับก่อนหน้านี้ไว้ถาวร  ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์และบันทึกสำเนาสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวแต่ละรายการไว้ทุกฉบับ

การเข้าถึงและการใช้ Services ส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณอาจต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับ Services ดังกล่าว นอกเหนือจากสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือเนื้อหา (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)  ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวขัดแย้งกับสัญญานี้ จะบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมแทนสัญญานี้

โปรดทราบว่าส่วน "สัญญาอนุญาโตตุลาการ" ด้านล่าง ("สัญญาอนุญาโตตุลาการ") ประกอบด้วยบทบัญญัติที่กำหนดให้ (1) มีข้อยกเว้นที่มีขอบเขตจำกัด (รวมถึงที่กฎหมายสั่งห้าม ซึ่งอาจรวมถึงจังหวัดของควิเบก) ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและ Scopely ภายใต้สัญญานี้ ให้ลงความเห็นชี้ขาดตามการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน และไม่ขึ้นศาล รวมทั้ง (2) คุณและ Scopely ละเว้นสิทธิ์ในการยื่นหรือเข้าร่วมการฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว  กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบสัญญาอนุญาโตตุลาการ  เมื่อใช้แอปฯ และ/หรือ Scopely รวมถึงยอมรับสัญญานี้ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ถือว่าคุณยินยอมปฏิบัติตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ  กรุณาอ่านอย่างถี่ถ้วน

การลงทะเบียนและการรักษาความปลอดภัย

การมีส่วนร่วมในแอปฯ และ Services ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ (และของครัวเรือนของคุณ) ทั้งสิ้น  ตามเงื่อนไขการใช้คุณสมบัติบางรายการของแอปฯ และ/หรือ Services คุณอาจต้องลงทะเบียนในแอปฯ และ/หรือ Services และ/หรือเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน  คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุถึงเกณฑ์บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่บังคับใช้ในสถานที่ที่คุณอยู่อาศัย หรือหากคุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ คุณต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง จึงจะลงทะเบียนได้  คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้แอปฯ และ Services ของคุณเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งคุณจะรักษาและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน  การไม่ปฏิบัติเช่นนั้นจะถือเป็นการละเมิดสัญญานี้ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณโดยทันที  คุณไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้ซึ่งเป็น (1) ชื่อบุคคลอื่นโดยมีเจตนาเพื่อปลอมเป็นบุคคลนั้น ๆ (2) ชื่อที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม (3) ชื่อที่บุคคลอื่นใช้อยู่แล้ว หรือ (4) ชื่อที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่เหมาะสมตามดุลพินิจของ Scopely แต่เพียงผู้เดียว  Scopely ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียน หรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลการติดต่อของคุณ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ

คุณต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับ และรับผิดชอบการใช้งานทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชีของคุณ  ดังนั้น จึงสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องไม่บอกกล่าวรหัสผ่านของคุณกับผู้อื่น  คุณยินยอมที่จะไม่ใช้บัญชี ชื่อผู้ใช้ อีเมล หรือรหัสผ่านของบุคคลอื่น และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณ ไม่ว่าในเมื่อใดก็ตาม คุณยินยอมที่จะไม่สร้างบัญชีโดยใช้วิธีอัตโนมัติหรือข้ออ้างที่เป็นเท็จ หรือใช้บัญชีของผู้ใช้ปลายทางอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการระงับหรือคำสั่งห้าม  คุณไม่สามารถขาย ถ่ายโอน หรืออนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงและ/หรือใช้บัญชีของคุณ  คุณยินยอมที่จะแจ้งให้ Scopely ทราบทันที หากคุณสงสัยว่ามีการใช้ หรือเข้าถึงบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่รับอนุญาต  Scopely ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ตามดุลพินิจของ Scopely แต่เพียงผู้เดียว  สำคัญว่าคุณจะต้องจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตัวเอง รวมทั้งคุณต้องระบุคำตอบของคำถามเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับบัญชีของคุณ หากคุณลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน และไม่ได้ระบุคำตอบของคำถามเพื่อรักษาความปลอดภัย คุณจะไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานบัญชี

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย กรุณาอย่าใช้ชื่อจริงของคุณเป็นชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือชื่อในฟอรัม  หากคุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ แก่สาธารณชน ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ/หรือการใช้แอปฯ คุณดำเนินการดังกล่าวโดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตัวเอง

การเข้าถึง

Scopely สามารถแก้ไข ระงับ และ/หรือยกเลิกแอปฯ และ/หรือ Services (และ/หรือคุณสมบัติใด ๆ ในนั้น) ได้ทุกเมื่อ รวมถึงเรียกเก็บ แก้ไข หรือละเว้นค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในการใช้แอปฯ และ/หรือ Services (และ/หรือคุณสมบัติใด ๆ ในนั้น) หรือเสนอโอกาสให้ผู้ใช้ปลายทางบางรายหรือทั้งหมดของแอปฯ และ/หรือ Services  นอกจากนี้ Scopely อาจตั้งข้อจำกัดในคุณสมบัติหรือบริการบางอย่างที่นำเสนอเกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ Services หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทุกส่วนของแอปฯ และ/หรือ Services ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดชอบต่อสิ่งใด ๆ  คุณรับทราบว่าบางครั้งแอปฯ และ/หรือ Services อาจเข้าถึงไม่ได้หรือใช้งานไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามอย่างไม่มีข้อจำกัด รวมถึง (1) การทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ (2) กระบวนการบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซมเป็นระยะ ซึ่ง Scopely อาจดำเนินการเป็นครั้งคราว หรือ (3) สาเหตุนอกเหนือการควบคุมของ Scopely หรือสาเหตุที่ Scopely คาดการณ์ไม่ได้อย่างสมเหตุสมผล

การยกเลิก

สัญญานี้ยังคงบังคับใช้และมีผลทั้งหมดขณะที่คุณใช้แอปฯ และ Services เว้นแต่ถูกยกเลิกโดย Scopely ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว  คุณสามารถยกเลิกบัญชีได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีคำธิบาย โดยส่งอีเมลไปที่ marvelstrikeforce@scopely.com  การลบแอปฯ จะไม่ยกเลิกบัญชี  Scopely ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการระงับ และ/หรือยกเลิกบัญชีของคุณและ/หรือการเข้าถึง Services ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือคำอธิบาย และไม่ต้องรับผิดชอบการยกเลิกดังกล่าว  ในกรณีที่บัญชีของคุณถูกระงับ Scopely อาจขอให้คุณทำการยืนยันตัวตนเพิ่มเติม เช่น โดยการตอบอีเมลหรือข้อความก่อนเปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้ง  แม้ว่าคุณหรือ Scopely จะยกเลิกบัญชีหรือการเข้าถึง Services ของคุณแล้ว สัญญานี้จะยังคงมีผลกับการใช้แอปฯ และ/หรือ Services ในอดีตและในอนาคตของคุณ  สิทธิ์ใด ๆ ที่มีในบัญชีของคุณจะสิ้นสุดเมื่อคุณเสียชีวิต

เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

แอปฯ และ Services ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี  Scopely ไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีผ่านทางแอปฯ และ/หรือ Services

ค่าธรรมเนียม

คุณรับทราบว่า Scopely สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับส่วนใด ๆ ของแอปฯ และ/หรือ Services  Scopely จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าสำหรับค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในจำนวนค่าธรรมเนียมนั้น  การใช้แอปฯ และ/หรือการเข้าถึงและ/หรือการใช้ Services ต่อไปหลังจากการแจ้งให้ทราบดังกล่าว จะถือว่ายินยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่แจ้งไว้  หากคุณไม่เห็นชอบกับค่าธรรมเนียมหรือจำนวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ คุณสามารถยกเลิกสัญญาโดยส่งอีเมลไปที่ marvelstrikeforce@scopely.com  หาก Scopely ระงับหรือยกเลิกบัญชีและ/หรือการเข้าถึง Services ของคุณ เนื่องจากคุณได้ละเมิดสัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณจะไม่มีสิทธิ์รับเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่ไม่ได้ใช้หรือการชำระเงินอื่น ๆ คืน

การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ในแอปฯ

คุณต้องมีอายุที่บรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลที่คุณอยู่อาศัยเป็นอย่างน้อย จึงจะซื้อสินค้าภายในแอปฯ และ/หรือ Services ได้  หากคุณเป็นผู้เยาว์ คุณต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองส่งข้อมูลการชำระเงิน และยืนยันการทำธุรกรรมในนามของคุณ  สำหรับการซื้อ หรือหากคุณได้รับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ผ่านหรือภายในแอปฯ และ/หรือ Service ("ผลิตภัณฑ์ในแอปฯ" แต่ละรายการ) คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัตรเครดิต และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน (เรียกรวมว่า "ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล") แก่หน่วยงานอิสระภายนอกที่ได้รับเลือก แต่ไม่ใช่ในเครือ Scopely ("ผู้ดำเนินการ")  เมื่อผู้ดำเนินการรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ส่งต่อ และ/หรือดำเนินการข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ และในบางกรณีดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ ความรับผิดชอบด้านการชำระเงินทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ในแอปฯ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน/บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ดำเนินการ  หากคุณดำเนินการซื้อภายในแอปฯ และ/หรือ Services แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ซื้อโดยใช้รูปแบบการชำระเงินที่ระบุกับผู้ดำเนินการ

Scopely ไม่รับประกัน และจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในแอปฯ ผ่านผู้ดำเนินการ ตามขอบเขตสูงสุดที่ระบุโดยกฎหมายที่บังคับใช้  Scopely จะไม่คืนเงิน ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อที่คุณดำเนินการภายในแอปฯ และ/หรือ Services ตามขอบเขตสูงสุดที่ระบุโดยกฎหมายที่บังคับใช้  คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับธุรกรรมบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งใช้ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมบางส่วนหรือทั้งหมด  ดังนั้น คุณยอมรับว่า Scopely ไม่มีหน้าที่ในการยอมรับคำร้องขอใด ๆ สำหรับการปฏิเสธการชำระเงิน ทั้งคุณรับทราบและยอมรับด้วยว่า Scopely อาจระงับและ/หรือยกเลิกบัญชี และ/หรือการเข้าถึงและ/หรือการใช้ Services หากคุณดำเนินการคำร้องขอใด ๆ ดังกล่าว  คุณต้องติดต่อผู้ดำเนินการพร้อมคำร้องขอการปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ  ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ คุณรับทราบและยอมรับว่า ในกรณีที่ผู้ดำเนินการพบการละเมิดข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ Scopely จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการละเมิดดังกล่าว ไม่ว่าในทางใด

Scopely จะไม่เก็บบันทึกข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือธุรกรรมอื่น ๆ ซึ่งทำผ่าน Services  ดังนั้น คุณควรเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดของคุณ  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ หรือเชื่อว่าเกิดข้อผิดพลาด หรือมีการทำธุรกรรมหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ใช้ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องติดต่อผู้ดำเนินการ

การซื้อหรือการแลกผลิตภัณฑ์ในแอปฯ อาจมีภาษีการขายในสหรัฐอเมริกา การซื้อหรือการแลกผลิตภัณฑ์ในแอปฯ อาจมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีการขายและการบริการในประเทศต่าง ๆ ภายนอกจากสหรัฐอเมริกา การขายและการแลกทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ในแอปฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงินเสมือน

คุณรับทราบว่าแอปฯ และ/หรือ Services อาจรวมถึงส่วนประกอบของเครดิต คะแนน หรือสกุลเงินสมมติ (เรียกรวมว่า "เงินเสมือน")  เงินเสมือนสามารถซื้อสินค้าในแอปฯ และ/หรือ Services และอาจให้เป็นรางวัลกับผู้ใช้ปลายทางฟรีเกี่ยวกับข้อเสนอส่งเสริมการขายภายในแอปฯ และ/หรือ Services  นอกจากนี้ คุณอาจมีโอกาสได้รับบัตรเล่นเกมที่นำไปใช้แลกเงินเสมือนได้  เงินเสมือนสามารถใช้เฉพาะในแอปฯ และ/หรือ Services เพื่อรับสิทธิ์เข้าถึง และสิทธิ์แบบจำกัดบางอย่างในการใช้ รายการของเสมือนจริง (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) สำหรับใช้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ Services  ไม่ว่าจะมีการใช้คำศัพท์เฉพาะทางใด ๆ เงินเสมือนทำหน้าที่เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบจำกัดซึ่งมีผลภายใต้สัญญานี้เท่านั้น และไม่สามารถแลกเป็นเงินหรือสิ่งที่มีค่าเป็นเงินจาก Scopely หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม  เงินเสมือนที่มอบโดย Scopely มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบจำกัดเท่านั้นสำหรับการใช้เงินเสมือนดังกล่าวเกี่ยวกับรายการของเสมือน  คุณอาจได้รับอนุญาตให้บริจาค (กล่าวคือให้ฟรี) เงินเสมือนบางส่วนแก่ผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปฯ และ/หรือ Services  อย่างไรก็ตาม เงินเสมือนและ/หรือรายการของเสมือนไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย บริจาค หรือโอนเป็นอย่างอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งที่มีค่าเป็นเงินในโลกความเป็นจริง  นอกจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบจำกัด ส่วนบุคคล เพิกถอนได้ ถ่ายโอนไม่ได้ อนุญาตสิทธิ์ย่อยไม่ได้สำหรับการใช้เงินเสมือนที่เกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ Services คุณยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการครอบครองในหรือต่อเงินเสมือนใด ๆ ดังกล่าว  เงินเสมือนแต่ละประเภทไม่เกี่ยวข้องกันและไม่สามารถแปลงเป็นเงินเสมือนอื่น ๆ  เงินเสมือนไม่สามารถถ่ายโอนระหว่างบัญชี รวมถึงบัญชีที่บุคคลเดียวกันเป็นเจ้าของ  หากคุณซื้อเงินเสมือนจากหรือใช้แพลตฟอร์มภายนอก (เช่น เครดิต Facebook) เกี่ยวกับแอปฯ และ/หรือ Services ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการให้บริการจากภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดการชำระเงิน และนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งรับทราบว่า Scopely ไม่ได้เป็นคู่สัญญาธุรกรรมใด ๆ ดังกล่าวคุณรับทราบและยอมรับว่าเงินเสมือนและรายการของเสมือนไม่ใช่การยื่นประมูลตามกฎหมายและไม่มีมูลค่าในโลกความจริง รวมทั้งรับทราบและยอมรับว่า Scopely หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด ๆ ไม่มีข้อผูกพันในการแลกเปลี่ยนเงินเสมือนหรือรายการของเสมือนของคุณกับสิ่งที่มีมูลค่า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินจริง และหากบัญชีของคุณมีการยกเลิก ระงับ หรือแก้ไขเป็นอย่างอื่นโดยมีหรือไม่มีเหตุผลใดก็ตาม หรือสิทธิ์ในการเข้าถึง Services ของคุณถูกระงับโดยมีหรือไม่มีเหตุผลใดก็ตาม เงินเสมือน รายการของเสมือน และบัญชีของคุณจะไม่มีมูลค่าในโลกความเป็นจริง

Scopely ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิ์การเข้าถึงหรือใช้เงินเสมือนหรือรายการของเสมือน ตามที่อธิบายไว้ในส่วน "การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ในแอปฯ" ข้างต้น และ/หรืออาจจำหน่ายเงินเสมือนหรือรายการของเสมือนโดยไม่เรียกเก็บเงิน ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว  เช่น Scopely อาจให้เงินเสมือนจำนวนหนึ่งและ/หรือรายการของเสมือนจำนวนหนึ่งกับแต่ละบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของการชิงโชคหรือการส่งเสริมการขาย  เงินเสมือนและรายการของเสมือนจะไม่หมดอายุ และจะไม่มีค่าธรรมเนียมหากไม่ใช้งาน ยกเว้นเปิดเผยไว้เป็นกรณีพิเศษ ณ เวลาที่ซื้อScopely ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงเงินเสมือนของคุณในบัญชีของคุณเอง หากหลังการตรวจสอบ Scopely พิจารณาแล้วว่าคุณใช้เงินเสมือนโดยสัมพันธ์กับกิจกรรมฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนสัญญานี้

รายการของเสมือน

แอปฯ และ/หรือ Services อาจมีรายการของเสมือนหลากหลาย ("รายการของเสมือน") ซึ่งเป็นวัตถุดิจิทัล เช่น พลังงาน ตัวเอก สิ่งก่อสร้าง แหล่งรายการสิ่งของ ฯลฯ ที่ผู้ใช้ปลายทางสามารถได้รับและใช้ในแอปฯ และ/หรือ Services  โปรดทราบว่ารายการของเสมือนไม่ใช่ทรัพย์ และคุณไม่สามารถถือเป็นสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในรายการของเสมือน  เมื่อคุณซื้อหรือได้รับรายการของเสมือนใด ๆ ในแอปฯ และ/หรือ Service Scopely จะมอบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการใช้รายการของเสมือนในแอปฯ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ซึ่งไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์  Scopely อาจอาจขายรายการของเสมือนในแอปฯ และ/หรือผ่านทาง Services  รายการของเสมือนสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเสมือน ตามดุลพินิจเด็ดขาดของ Scopely แต่เพียงผู้เดียว  โปรดทราบว่ารายการของเสมือนบางอย่างไม่มีจำหน่าย  รายการของเสมือนบางอย่างได้รับผ่านการเล่นเกมเท่านั้น (เช่น โดยการทำภารกิจสำเร็จ ใช้คะแนนบางส่วน หรือเงินในเกม ฯลฯ) หรือผ่านข้อเสนอส่งเสริมการขายบางรายการ  Scopely ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม แก้ไข ลบ ระงับ และรื้อรายการของเสมือนในแอปฯ และ/หรือ Services รวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือความยากในการได้รับรายการของเสมือนได้ทุกเมื่อ ตามดุลพินิจเด็ดขาดของเราแต่เพียงผู้เดียว  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อประสิทธิภาพ คุณสมบัติการใช้งาน และ/หรือลักษณะทั่วไปของรายการของเสมือน  ส่งผลให้ความปรารถนาในรายการของเสมือนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป  เมื่อซื้อใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์รายการของเสมือน ถือว่าคุณรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และยินยอมว่าจะไม่อ้างสิทธิ์ข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อ Scopely ตามมูลค่าจริงหรือที่ล่วงรู้ หรือมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของรายการของเสมือน  รายการของเสมือนบางอย่างสามารถซื้อขายกับผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปฯ  อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้ทำการขายหรือการถ่ายโอนรายการของเสมือน เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งที่มีค่าเป็นเงินในโลกความเป็นจริง  รายการของเสมือนที่ได้รับผ่านตลาดซื้อขายในเกมจะคืนไม่ได้ ไม่มีมูลค่าในโลกความเป็นจริง รวมถึงไม่สามารถแลกและ/หรือชำระคืนเป็นเงินหรือสิ่งที่มีค่าเป็นเงินจาก Scopely

ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้านเนื้อหาแบบจำกัด

แอปฯ และ Services ประกอบด้วยข้อมูล ข้อความ ไฟล์ รูปภาพ วิดีโอ เสียง ผลงานดนตรี ผลงานประพันธ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า โลโก้ การออกแบบ และสาระสำคัญหรือเนื้อหาอื่น ๆ (เรียกรวมว่า "เนื้อหา") ซึ่ง Scopely เป็นเจ้าของ ผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้มอบหมาย ("เนื้อหาของ Scopely") รวมถึงเนื้อหาที่จัดทำโดยผู้ใช้ปลายทางหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ  เนื้อหาที่มีอยู่ในแอปฯ และ/หรือ Services ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และกฎหมายที่บังคับใช้อื่น ๆ รวมทั้งระหว่างคุณกับ Scopely เฉพาะ Scopely ผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้มอบหมายเป็นเจ้าของและสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาของ Scopely  ในที่นี้ Scopely อนุญาตให้คุณใช้สิทธิ์แบบจำกัด ส่วนบุคคล เพิกถอนได้ อนุญาตสิทธิ์ย่อยไม่ได้ ถ่ายโอนไม่ได้ ไม่มีสิทธิ์ขาดในการเข้าถึงและแสดง หรือดำเนินการเนื้อหาของ Scopely (ยกเว้นรหัสซอฟต์แวร์ใด ๆ) เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับการใช้งานแอปฯ และ/หรือ Services ของคุณ ซึ่ง Scopely มีเจตนาที่จะใช้เนื้อหาของ Scopely ดังกล่าว  คุณไม่สามารถคัดลอก ดาวน์โหลด สตรีม เก็บภาพ ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ ถอดรหัส วิศวกรรมย้อนกลับ จัดเก็บ อัปโหลด แก้ไข แปล เผยแพร่ ออกอากาศ ส่งต่อ ส่งต่อซ้ำ แจกจ่าย ดำเนินการ แสดง จำหน่าย ร่างหรือลิงก์ที่กำหนดเป็นพิเศษ ทำให้มีอยู่ หรือใช้เนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปฯ และ/หรือ Services ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้  คุณไม่สามารถใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า หรือเครื่องหมายบริการของ Scopely ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง

ห้ามมิให้สร้างผลงานหรือสาระสำคัญ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบตัวอักษร ไอคอน ปุ่มลิงก์ ภาพพื้นหลัง ธีมเดสก์ท็อป ไปรษณียบัตรออนไลน์ การตัดต่อ การผสมและวิดีโอที่คล้ายกัน บัตรอวยพร รวมทั้งสินค้าที่ไม่มีใบอนุญาต) ที่ได้มาจากหรืออิงจากเนื้อหาของ Scopely โดยเด็ดขาด ยกเว้นตามที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดยการอนุญาตที่จำกัดซึ่งระบุไว้ข้างต้น  ข้อห้ามนี้มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าผลงานหรือสาระสำคัญดังกล่าวจะนำไปขาย เจรจาต่อรอง หรือมอบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตาม  นอกจากนี้ คุณไม่สามารถใช้โดยตรงหรือผ่านการใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต บริการทางเว็บไซต์ หรือวิธีการอื่น ๆ ไม่สามารถลบ เปลี่ยนแปลง หลบเลี่ยง หลีกเลี่ยง ปิดบัง ก้าวก่าย หรือหลีกหลบลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศการครอบครอง คำอธิบาย สัญลักษณ์ หรือฉลากอื่น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ทำเครื่องหมายไว้ในเนื้อหาที่มีอยู่ในแอปฯ Services หรือกลไกการบริหารสิทธิ์ทางดิจิทัล อุปกรณ์ หรือการคุ้มครองเนื้อหาอื่น ๆ การควบคุมการคัดลอก หรือมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มีอยู่ในแอปฯ และ/หรือ Services รวมทั้งกลไกการกรองทางภูมิศาสตร์  ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ และยกเว้นตามความจำเป็นเพื่ออ้างอิงถึง Scopely ผลิตภัณฑ์และบริการของ Scopely ด้านความสามารถในการบรรยายเท่านั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากการใช้เนื้อหาของ Scopely ในลักษณะใดก็ตาม

ห้าม "เลียนแบบ" เนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปฯ และ/หรือ Services ในเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Scopely  คุณไม่สามารถใช้แอปฯ และ/หรือ Services เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือตามที่สัญญาห้ามไว้  คุณไม่สามารถใช้แอปฯ และ/หรือ Services ในลักษณะใดที่อาจทำให้เสียหาย ปิดใช้งาน ใช้งานหนักเกินไป หรือทำให้แอปฯ และ/หรือ Services ขัดข้อง หรือรบกวนการใช้งานและความพอใจเกี่ยวกับแอปฯ และ/หรือ Services ของบุคคลอื่น  อย่าพยายามเข้าถึงแอปฯ และ/หรือ Services ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านการเจาะข้อมูล การเจาะรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด ๆ  Scopely ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเข้าถึงแอปฯ และ/หรือ Services หรือส่วนใด ๆ ของคุณได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือประกาศล่วงหน้า  สิทธิ์ทั้งหมดที่คุณไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้ สงวนไว้สำหรับ Scopely และผู้ออกใบอนุญาตของ Scopely

ข้อจำกัดในการใช้งาน Services

คุณเข้าใจว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณโพสต์ อัปโหลด ส่ง อีเมล หรือทำให้มีอยู่ในแอปฯ หรือใช้อยู่ ผ่านหรือเกี่ยวกับ Services (เรียกรวมว่า "เนื้อหาผู้ใช้")  นอกจากนี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่มีความคาดหวังใด ๆ ด้านความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความลับด้านเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ  ดังนั้น กรุณาเลือกเนื้อหาผู้ใช้อย่างรอบคอบ

คุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งเป็นผลจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้  คุณยินยอมที่จะไม่ (และไม่ช่วยเหลือผู้อื่นในการ) ใช้แอปฯ และ/หรือ Services เพื่อ

 • โพสต์ เชื่อมโยง อัปโหลด หรือส่งต่อ หรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย คุกคาม ล่วงละเมิด หยาบคาย ลามก เกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง อนาจารหรือรวมถึงภาพเปลือยที่ไม่พึงปรารถนา รุนแรงเกินไป ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น การเผยแพร่ สัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ละเมิด เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด หมิ่นประมาท กล่าวร้าย แสดงความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิบัติ
 • โพสต์ เชื่อมโยง หรือส่งต่อสิ่งใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ หรือสิทธิ์การครอบครองอื่น ๆ
 • ข่มขู่หรือทำร้ายผู้อื่น
 • เอาเปรียบหรือทำให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตกอยู่ในอันตราย
 • ขัดขวางหรือรบกวน Services หรือขั้นตอนการเล่นเกมหรือการสนทนาในแอปฯ ตามปกติ ใช้ภาษาที่เหยียดหยามหรือ "ตะคอก" มากเกินไป สแปมผู้ใช้ปลายทางรายอื่น หรือใช้วิธีการใด ๆ ที่เป็นอันตรายเพื่อรบกวนผู้ใช้ปลายทางรายอื่นหรือพนักงานของ Scopely
 • มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฉ้อโกงหรือพยายามฉ้อโกง หลอกลวงหรือโกงผู้อื่นจากรายการสิ่งของใด ๆ ที่ได้รับผ่านการเล่นเกมที่ได้รับอนุญาต
 • ใช้หรือหาประโยชน์จากข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือข้อด้อยในการออกแบบเพื่อให้สามารถเข้าถึง Services โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมเหนือผู้เล่นอื่น ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 • ใช้หลายบัญชี กระทำด้วยตนเอง ใช้บอต เขียนสคริปต์ หรือกระบวนการอื่น ๆ เพื่อสะสมหรือ "สร้าง" รายการของเสมือน
 • ปลอมตัวหรือพยายามปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือปลอมตัวหรือบิดเบือนความเกี่ยวข้องของคุณกับ Scopely บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ ผู้ออกใบอนุญาต และ/หรือบุคคลอื่น บริษัท และ/หรือกลุ่ม
 • สร้างตัวตนผู้ส่งหรือที่มาของข้อความที่เป็นเท็จ ปลอมแปลงหัวเรื่อง หรือเปลี่ยนตัวระบุอื่น ๆ เพื่อปกปิดที่มาของเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งผ่านทาง Services
 • แนะนำหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไวรัส บอต เวิร์ม หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ไฟล์หรือโปรแกรมซึ่งขัดการใช้งาน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร หรืออนุญาตการใช้งานหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตของคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • พยายามถอดรหัส แปลกลับ รื้อ หรือวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยแอปฯ และ/หรือ Services ใด ๆ
 • เข้าไปเกี่ยวข้อง ทำลาย ปิดใช้งาน ขัดขวาง ทำให้บกพร่อง สร้างภาระที่เลยเถิด หรือมีการเข้าถึง Services ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของ Scopely เครือข่าย หรือบัญชีต่าง ๆ
 • ปิดบัง ลบ ปิดใช้งาน บล็อก ปิดบังโฆษณาหรือส่วนอื่น ๆ ของ Services
 • ลบหรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่จัดทำโดยหรือเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ ของแอปฯ และ/หรือ Services
 • ใช้เทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติใด ๆ เช่น สคริปต์ สไปเดอร์ ผู้อ่านออฟไลน์ หรือบอตเพื่อรวบรวมหรือเผยแพร่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน อีเมล หรือข้อมูลอื่นจากแอปฯ และ/หรือ Services หรือเพื่อหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ความปลอดภัยที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปฯ และ/หรือ Services
 • ส่งหรือเป็นต้นเหตุในการส่ง (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ข้อความที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมาก หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ทุกประเภทผ่าน Services รวมถึง "จดหมายขยะ" "สแปม" และ "จดหมายลูกโซ่" หากคุณทำเช่นนั้น คุณรับทราบว่าคุณจะก่อความเสียหายอย่างยิ่งต่อ Scopely แต่การวัดปริมาณของความเสียหายนั้นอาจเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง  ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตตามการประมาณที่สมเหตุสมผลสำหรับความเสียหายดังกล่าว คุณยินยอมที่จะจ่ายให้ Scopely 50 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้รับจริงหรือผู้รับที่คุณตั้งใจส่งการติดต่อสื่อสารดังกล่าวถึงในแต่ละราย
 • เรียกร้อง รวบรวม หรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือที่ผิดกฎหมาย
 • ประกาศ อัปโหลด หรือส่งต่อรูปภาพหรือวิดีโอของบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโฆษณาหรือการเรียกร้องเพื่อธุรกิจ การขาย การแข่งขัน การชิงโชค การสร้าง การนำไปสร้างใหม่ หรือการเผยแพร่หรือโฆษณาส่วนใด ๆ ของ Scopely Content หรือการสร้างธุรกิจโดยการใช้ Scopely Content) โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Scopely ล่วงหน้า
 • ใช้เทคโนโลยีหรือวิธีอื่น ๆ เพื่อเข้าถึง บันทึก ร่าง ขจัด หรือเชื่อมไปยังแอปฯ และ/หรือ Services ใด ๆ (รวมถึงเนื้อหา) ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยสัญญานี้ (รวมถึงโดยการลบ ปิด เลี่ยง หรือหลีกเลี่ยงกลไกป้องกันเนื้อหาหรือควบคุมการเข้าถึงใด ๆ ที่มีไว้เพื่อปกป้องการดาวน์โหลด สตรีม บันทึกภาพ เชื่อมโยง ร่าง นำไปผลิตใหม่ เข้าถึง หรือเผยแพร่ Scopely Content โดยไม่ได้รับอนุญาต)
 • เข้าถึงแอปฯ และ/หรือ Services (รวมถึงเนื้อหา) ผ่านวิธีการอัตโนมัติใด ๆ รวมถึง "หุ่นยนต์" หรือ "สไปเดอร์" หรือ "ผู้อ่านออฟไลน์" (นอกเหนือจากการค้นหาที่ดำเนินการเป็นรายบุคคลในโปรแกรมค้นหาที่สาธารณชนเข้าถึงได้เพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว และเท่าที่จำเป็นเท่านั้นสำหรับการสร้างดัชนีการค้นหาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ไม่ใช่แคชหรือหน่วยเก็บถาวรของแอปฯ และ/หรือ Services และไม่รวมโปรแกรมค้นหาหรือดัชนีเหล่านั้นที่จัด ส่งเสริม หรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ละเมิดหรือไม่ได้รับอนุญาตเป็นหลัก)
 • พยายามหลีกเลี่ยง ปิดใช้งาน หรือขัดขวางคุณสมบัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของแอปฯ และ/หรือ Services หรือคุณสมบัติที่ป้องกัน หรือจำกัดการใช้ หรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ หรือบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้แอปฯ และ/หรือ Services หรือเนื้อหาในที่นี้
 • ใช้แอปฯ และ/หรือ Services เพื่อโฆษณาหรือส่งเสริมบริการของบุคคลภายนอกโดยเฉพาะบริการที่มีการแข่งขัน
 • ทำสิ่งใดก็ตามที่อาจเกี่ยวข้องหรือส่งผลเสียต่อ Scopely
 • ใช้แอปฯ และ/หรือ Services ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายใด ๆ และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด
 • พยายาม อำนวยความสะดวก ชักชวน ช่วยเหลือและยุยง หรือส่งเสริมให้ผู้อื่นทำสิ่งใด ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น

Scopely สงวนสิทธิ์ แต่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือหน้าที่ใด ๆ ในการลบเนื้อหาผู้ใช้ที่ละเมิดสัญญานี้ ตามการตัดสินใจของ Scopely หรือเนื่องด้วยเหตุผลอื่นใด ตามดุลพินิจของ Scopely แต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ  คุณรับทราบว่า Scopely สงวนสิทธิ์ในการสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมตามดุลพินิจของ Scopely แต่เพียงผู้เดียวกับผู้ที่ละเมิดสัญญานี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ปลายทางและ/หรือการรายงานเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว การดำเนินการ หรือกิจกรรมต่อหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมาย

คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า Scopely อาจเข้าถึง รักษา หรือเปิดเผยข้อมูลที่คุณให้ไว้กับแอปฯ และ/หรือ Services รวมถึงเนื้อหาผู้ใช้และข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีของคุณ รวมถึงเมื่อ Scopely เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการเข้าถึง การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ (1) คุ้มครอง บังคับใช้ หรือปกป้องสิทธิตามกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของ Scopely หรือพนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้าง (รวมถึงการบังคับใช้สัญญานี้หรือสัญญาอื่น ๆ ของเรา) (2) คุ้มครองความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ปลายทางเกี่ยวกับแอปฯ และ/หรือ Services หรือสมาชิกสาธารณะรวมถึงในสถานการณ์เร่งด่วน (3) ป้องกันการฉ้อโกงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง (4) ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือ (5) ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานสาธารณะและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  หาก Scopely ขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทำการขาย หรือโอนสินทรัพย์ หรือเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ หรือโอนธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน Scopely อาจมอบหมายสัญญานี้กับคุณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์และใบอนุญาตทั้งหมดในการใช้เนื้อหาผู้ใช้ รวมทั้งข้อมูลที่คุณให้ไว้เกี่ยวกับการใช้แอปฯ และ/หรือ Services ของคุณ  สิทธิตามกฎหมายและตามสัญญาของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากการมอบหมายดังกล่าว  

Scopely สงวนสิทธิ์ในการจำกัดพื้นที่จัดเก็บสำหรับเนื้อหาผู้ใช้งาน  คุณยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดในการสำรองข้อมูลสำเนาเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ และ Scopely ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการสูญหายของเนื้อหาผู้ใช้ของคุณเนื่องด้วยเนื้อหาถูกลบโดย Scopely หรือด้วยเหตุผลอื่นใด

คุณเข้าใจและตกลงว่าเมื่อคุณใช้แอปฯ และ/หรือ Services การใช้นี้สามารถและอาจเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจหาการโกง หรือโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและเป็นอันตราย  ในบริบทนี้ เราอาจเข้าถึง เก็บรวบรวม ตรวจสอบ และ/หรือบันทึกภาพหน้าจอในการเล่นเกมจากระยะไกล ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของฮาร์ดแวร์ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับแอปฯ และ/หรือ Services ลายเซ็น โปรไฟล์ หรือชื่อ โปรแกรม ไฟล์ หรือกระบวนการที่รู้จักของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นอันตราย ซึ่งช่วยให้สามารถหรืออำนวยความสะดวกในการโกง ผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรม หรือการเจาะข้อมูลของแอปฯ และ/หรือ Services  หากตรวจพบโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นอันตราย แอปฯ และ/หรือ Services ยังสามารถสื่อสารกับ Scopely เกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้ปลายทางและระบุข้อมูลด้วย รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นอันตรายซึ่งใช้งานอยู่

เนื้อหาผู้ใช้ในฟอรัมหรือกระดานข้อความ

แอปฯ และ/หรือ Services บางอย่างอาจเสนอความสามารถแก่ผู้ใช้ปลายทางในการโพสต์ข้อความบนกระดานข้อความและฟอรัม (เรียกรวมว่า "ฟอรัม") ซึ่งอาจเปิดเผยต่อสาธารณะทั่วไป สมาชิกทั้งหมดของแอปฯ และ/หรือ Services หรือเลือกกลุ่มสมาชิกไปยังกลุ่มฟอรัมที่เฉพาะเจาะจง  คุณรับทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ประกาศในฟอรัมเป็นเนื้อหาผู้ใช้ และในการประกาศลงในฟอรัม คุณยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับด้านเนื้อหาผู้ใช้ซึ่งกล่าวไว้ข้างต้น และกฎเกณฑ์อื่นใดที่บังคับใช้กับฟอรัมดังกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง  Scopely สงวนสิทธิ์ แต่ปฏิเสธหน้าที่หรือความรับผิดชอบใด ๆ ในการป้องกันไม่ให้คุณประกาศเนื้อหาผู้ใช้ลงในฟอรัมใด ๆ และในการจำกัดหรือลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณจากฟอรัมหนึ่งใด หรือปฏิเสธที่จะรวมเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในฟอรัมหนึ่งใด ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เมื่อใดก็ตาม ตามดุลพินิจของ Scopely แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ

คุณรับทราบว่าข้อความที่โพสต์ในฟอรัมดังกล่าวเป็นสาธารณะ และ Scopely ไม่สามารถรับประกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยผ่านฟอรัม คุณทำการเปิดเผยดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของคุณเองโดยไม่คาดหวังถึงความเป็นส่วนตัว  Scopely ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ประกาศลงในฟอรัม และจะไม่รับผิดชอบการตัดสินใจใด ๆ ที่ทำเนื่องด้วยข้อมูลดังกล่าว

กรรมสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ

Scopely ไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์ อัปโหลด ส่งอีเมล ส่งต่อ หรือทำให้มีอยู่ (เรียกรวมว่า "ส่ง") ใน ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ Services ยกเว้นที่เกี่ยวกับการส่งที่ไม่พึงประสงค์ของคุณตามที่ระบุไว้ใน "การส่งที่ไม่พึงประสงค์" ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวต้องไม่รวมเนื้อหาของ Scopely  โดยการโพสต์หรือการส่งเนื้อหาผู้ใช้ใน ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ Services คุณยินยอมให้ Scopely และผู้ได้รับอนุญาต ผู้รับมอบ และผู้ใช้ปลายทางที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทั่วโลก อย่างต่อเนื่อง เพิกถอนไม่ได้ ไม่พิเศษเฉพาะ ชำระเต็มจำนวนและไม่มีค่าลิขสิทธิ์ โอนสิทธิ์ย่อยได้อย่างอิสระ ถ่ายโอนได้ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) (รวมถึงการสละสิทธิ์ทางศีลธรรมใด ๆ ที่คุณอาจมี) และการอนุญาตให้ใช้ เปลี่ยนแปลง ตัดตอน ดัดแปลง เผยแพร่ แปล สร้างผลงานและการรวบรวมที่มาจากเนื้อหา ปฏิบัติในที่สาธารณะ แสดงต่อสาธารณชน ผลิตซ้ำ โอนสิทธิ์ย่อย รวมทั้งเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว รวมถึงชื่อ เสียง ความคล้ายคลึง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาพถ่ายและตัวตนจำลอง) และข้อมูลอื่นที่สามารถระบุตัวบุคคลตามขอบเขตที่ข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ในเนื้อหาผู้ใช้ทุกเมื่อในทุกรูปแบบ และใน ผ่านรูปแบบสื่อที่รู้จักในตอนนี้หรือคิดค้นหลังจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งเสริมการขาย การตลาด การค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์หรือเชิงพาณิชย์  นอกจากนี้ Scopely ยังมีอิสระในการใช้ความคิด แนวคิด ความรู้ หรือเทคนิคที่มีอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนา การผลิต การตลาด และการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงพาณิชย์ รวมถึงแอปฯ และ Services  ในการใช้งานเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว Scopely ไม่จำเป็นต้องทำการแจ้งหรืออ้างอิงใด ๆ ถึงคุณ และการใช้งานดังกล่าวจะทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการขออนุญาตจาก หรือชำระเงินให้กับคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด  คุณได้ทำการอนุญาตทั้งหมดในการดำเนินการเอกสารใด ๆ หรือกระทำสิ่งใด ๆ ที่ Scopely ถือว่าเหมาะสมเพื่อการยืนยันสิทธิ์ที่คุณยินยอมให้กับ Scopely ในสัญญานี้ ให้กับ Scopely ณ ที่นี้

คุณเป็นตัวแทนและรับประกันว่าต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการใช้แอปฯ และ Services (1) คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่งใน ผ่าน หรือเกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ Services หรือมีสิทธิ์อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ และ (2) การส่งเนื้อหาผู้ใช้โดยคุณใน ผ่าน หรือเกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ Services รวมทั้งบริการของบุคคลภายนอก (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ไม่ละเมิด [สิทธิ] ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ ทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา และ/หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ  คุณยินยอมที่จะชำระค่าลิขสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม และเงินอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งค้างชำระบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ด้วยเหตุผลในการใช้ตามบทสัญญานี้เกี่ยวกับเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่งใน หรือผ่านแอปฯ Services และ/หรือบริการของบุคคลภายนอก

หากคุณลบเนื้อหาผู้ใช้จากแอปฯ และ/หรือ Services สิทธิ์ของ Scopely ในเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวจะสิ้นสุดหลังจากระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่จำเป็นเพื่อให้การลบมีผลโดยสมบูรณ์  อย่างไรก็ตาม เนื้อหาผู้ใช้อาจเก็บรักษาไว้ในสำเนาสำรองข้อมูลของแอปฯ และ/หรือ Services ของ Scopely ซึ่งไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  การลบบัญชีจะไม่ลบประวัติการสนทนา  นอกเหนือจากนี้ ตามขอบเขตที่ Scopely ได้ใช้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณก่อนที่คุณทำการลบเนื้อหา Scopely จะยังคงสงวนสิทธิ์ที่จะทำการใช้ที่ทำไปแล้วแม้ว่าหลังจากที่คุณลบเนื้อหาผู้ใช้แล้วก็ตาม  คุณรับทราบว่า (1) การลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณออกจากแอปฯ และ/หรือ Services จะไม่มีผล และ Scopely จะไม่รับผิดชอบต่อการลบเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวโดยบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ระบุไว้หรือมีการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวก่อนที่คุณลบออกจากแอปฯ และ Services และ (2) การยกเลิกบัญชีหรือการใช้แอปฯ และ Services ของคุณจะไม่ส่งผลให้มีการลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในทันทีหรือโดยอัตโนมัติตามสัญญานี้

การลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์

Scopely เคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องการให้ผู้ใช้ปลายทางของเราทำเช่นเดียวกัน  Scopely มีนโยบายที่อนุญาตให้ทำการยกเลิกในสถานการณ์ที่เหมาะสม ผู้สมัครหรือผู้มีบัญชีของ Services ซึ่งทำการละเมิดลิขสิทธิ์  Scopely ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือปิดการเข้าถึงในการถ่ายโอนเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใน Services ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือเชื่อมโยงกับ Service ใด ๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณต้องส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการละเมิดที่กล่าวอ้างให้กับตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ที่กำหนดไว้ของ Scopely (ระบุไว้ด้านล่าง) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้ (ก) ข้อมูลระบุผลงานลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือหากหนังสือแจ้งหนึ่งฉบับครอบคลุมถึงผลงานลิขสิทธิ์หลายชิ้น กรุณาระบุรายชื่อผลงานดังกล่าว (ข) ข้อมูลระบุเนื้อหาและข้อมูลการละเมิดที่กล่าวอ้าง ซึ่งเพียงพอต่อการค้นหาเนื้อหาใน Service ที่เฉพาะเจาะจง (เช่น URL ของเนื้อหาการละเมิดที่กล่าวอ้าง) (ค) ข้อมูลที่เพียงพอต่อการติดต่อคุณ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ง) ถ้อยความที่คุณระบุว่าคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้ที่ตกเป็นข้อพิพาทอยู่นี้ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ (จ) ถ้อยความที่คุณระบุว่าข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของคุณถูกต้อง ถ้อยความของคุณที่กล่าวภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ ว่าคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่กล่าวหาว่ามีการละเมิดหรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามเจ้าของ และ (ฉ) ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ  กรุณาส่งประกาศ DMCA ให้กับตัวแทน DMCA ตามที่อยู่ต่อไปนี้ หรือส่งอีเมล (ในหัวข้อ "การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ DMCA") DMCA Agent, Scopely, Inc., 3530 Hayden Ave., Culver City, CA 90232, USA

หากคุณโพสต์เนื้อหาลงใน Service ใด ๆ ที่มีการลบออกเนื่องจากการแจ้งลบเนื้อหาของ DMCA โดยเจ้าของลิขสิทธิ์

หากคุณโพสต์เนื้อหาลงใน Service ใด ๆ ที่ Scopely ลบออกเนื่องจากการแจ้งการละเมิดที่กล่าวอ้างจากเจ้าของลิขสิทธิ์ Scopely จะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมทันทีเพื่อแจ้งคุณว่าเนื้อหาถูกลบออกหรือปิดใช้งาน  การแจ้งนี้อาจเป็นการประกาศทั่วไปเกี่ยวกับ Services หรือเป็นการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงที่อยู่ดังกล่าวที่คุณให้ไว้กับ Scopely (ถ้ามี)  คุณอาจยื่นการแจ้งเตือนโต้แย้งเพื่อตอบสนองต่อการแจ้งดังกล่าว โดยการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงสาระสำคัญทั้งหมดดังต่อไปนี้ (1) ข้อมูลระบุเนื้อหาลบหรือมีการปิดใช้งานการเข้าถึงและตำแหน่งใน Services ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเนื้อหาปรากฏก่อนถูกลบหรือมีการปิดใช้งานการเข้าถึง (2) ถ้อยความของคุณ ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ ว่าคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเนื้อหาถูกลบหรือปิดใช้งาน อันเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการระบุเนื้อหาที่ถูกลบหรือปิดการใช้งานไม่ถูกต้อง (3) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และถ้อยความระบุว่าคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลชั้นต้นสำหรับเขตอำนาจศาลซึ่งที่อยู่ของคุณตั้งอยู่ หรือหากที่อยู่ของคุณอยู่ภายนอกสหรัฐฯ สำหรับเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งอาจพบ Scopely และคุณจะยอมรับบริการของกระบวนการจากบุคคลที่แจ้งให้ลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว และ (4) ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

โปรดทราบว่า ภายใต้ 17 U.S.C. §512(f) บุคคลใดเจตนาแถลงข้อความเป็นเท็จในการแจ้งเตือนการละเมิดสิทธิ์หรือการแจ้งเตือนโต้แย้งใด ๆ อาจต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ตามกฎหมาย

การเปิดเผยเนื้อหาผู้ใช้ของผู้ใช้อื่นให้กับคุณ

คุณเข้าใจว่า Scopely ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาผู้ใช้ที่ประกาศโดยผู้ใช้ปลายทางผ่าน Services ดังนั้น คุณเข้าใจว่าอาจมีการเปิดเผยเนื้อหาผู้ใช้ที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ถูกต้อง หรือไม่น่าพอใจในทางอื่นกับคุณ  Scopely ไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ สำหรับเนื้อหาประเภทนี้  หากคุณรับรู้ถึงการใช้ Services ในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการละเมิด "ข้อจำกัดในการใช้งาน Services" กรุณารายงานไปยัง Scopely ที่ marvelstrikeforce@scopely.com ทันที  Scopely ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ ในการเฝ้าตรวจ Services สำหรับเนื้อหาหรือการปฏิบัติของผู้ใช้ปลายทางที่ไม่เหมาะสม  หากในเมื่อใดก็ตาม Scopely เลือกที่จะเฝ้าตรวจ Services ตามดุลพินิจของ Scopely แต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม Scopely ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาอื่น ๆ นอกจาก Scopely Content ไม่มีหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนหรือลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใด ๆ และไม่มีความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติของผู้ใช้ปลายทางใด ๆ ทั้งสิ้น

ลิงก์และบริการของบุคคลภายนอก

แอปฯ และ/หรือ Services อาจให้บริการ หรือบุคคลภายนอกอาจให้บริการ เชื่อมโยงไปยังหรือป้อนข้อมูลจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน การโฆษณา ทรัพยากร หรือบริการอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดยบุคคลภายนอก ("บริการของบุคคลภายนอก")  ยกเว้นที่เราระบุไว้เป็นประการอื่นอย่างชัดแจ้งในแอปฯ และ/หรือ Services เราไม่ได้เป็นพันธมิตรหรือเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใด ๆ หรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังหรือเชื่อมโยงจากแอปฯ และ/หรือ Services ใด ๆ  เมื่อคุณติดต่อกับผู้จัดหาบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ ถือว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ไม่ใช่กับ Scopely  หากคุณเลือกที่จะใช้บริการของบุคคลภายนอกและแบ่งปันข้อมูลกับบริการนั้น ผู้จัดหาบริการของบุคคลภายนอกนั้นอาจใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณในบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว  Scopely ส่งเสริมให้คุณไม่มอบข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนกับหรือผ่านบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ นอกเหนือจากคุณรู้จักและรู้สึกสบายใจกับบุคคลนั้น ๆ  นอกเหนือจากนี้ ผู้จัดหาบริการของบุคคลภายนอกอาจใช้บริการของบุคคลอื่นในการให้บริการแอปฯ หรือบริการบางส่วนแก่คุณ เช่น บริการด้านเทคโนโลยี การพัฒนา หรือการชำระเงินต่าง ๆ  Scopely ปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับบริการของบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลดังกล่าว)  การรวมบริการของบุคคลภายนอกหรือลิงก์ใด ๆ ไปยังบริการดังกล่าว ไว้ใน Services ไม่ถือเป็นการอนุมัติหรือการสนับสนุนบริการของบุคคลภายนอก  Scopely จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือวิธีปฏิบัติของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ นอกเหนือจากแอปฯ และ Services แม้ว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะมีลิงก์ไปยังแอปฯ และ/หรือ Services และแม้ว่าจะดำเนินการโดยพันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทอื่นที่เชื่อมต่อกับแอปฯ และ/หรือ Services ใด ๆ  เมื่อใช้แอปฯ และ/หรือ Services ใด ๆ ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับว่า Scopely จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณสำหรับเนื้อหาหรือสื่ออื่นใดที่จัดขึ้นและให้บริการจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ นอกเหนือจากแอปฯ และ/หรือ Services  คุณยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์และทรัพยากรของบุคคลภายนอกของคุณ รวมถึงเนื้อหา ข้อมูล ไฟล์ข้อมูล การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสื่ออื่น ๆ ในหรือที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์และทรัพยากรเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่บังคับใช้กับเว็บไซต์และทรัพยากรดังกล่าว

ความขัดแย้งระหว่างสมาชิก

คุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการติดต่อสื่อสารของคุณกับผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ ของแอปฯ และ/หรือ Services ผู้ให้บริการของบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใดที่คุณติดต่อ ติดต่อผ่าน หรือเกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ Services ใด ๆ  Scopely สงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการมีส่วนร่วมในความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างคุณและบุคคลดังกล่าว

ความเป็นส่วนตัว

การใช้แอปฯ และ/หรือ Services นั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้จากการอ้างอิงนี้

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กฎหมายของเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงจังหวัดของควิเบก อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันหรือข้อจำกัดความรับผิด หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ การยกเว้นหรือข้อจำกัดด้านล่างบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่บังคับใช้กับคุณและคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม แอปฯ และ/หรือ Services นั้นให้บริการ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีให้" และ Scopely ไม่รับประกันหรือรับรองผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงจากการใช้งานแอปฯ และ/หรือ Services และ/หรือความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของ Services  ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ Scopely ขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชัดแจ้งต่อการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ Services ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยในด้านการค้าขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หัวข้อ การไม่ละเมิดสิทธิ์ และการรับประกันโดยนัยสำหรับแนวทางการปฏิบัติงานหรือแนวทางการจัดการ  Scopely ไม่รับประกันว่าการใช้งานแอปฯ และ/หรือ Services ของคุณจะไม่ถูกขัดจังหวะ ตรงตามระยะเวลา ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องดังกล่าวกับแอปฯ และ/หรือ Services จะได้รับการแก้ไข รวมทั้ง Services หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีให้บริการจะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับผ่านบริการหรือผ่านการเชื่อมต่อกับ Services หรือบริการของบุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผ่านเนื้อหาผู้ใช้หรือโฆษณาของบุคคลภายนอก) จะถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรงตามระยะเวลา หรือสมบูรณ์ โดยไม่มีการจำกัดกฎเกณฑ์ทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดชอบข้างต้น  ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Scopely จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียข้อมูล ความเสียหายของทรัพย์สิน การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนบุคคล) จากการใช้แอปฯ และ/หรือ Services ปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคในการเชื่อมต่อกับการใช้แอปฯ และ/หรือ Services การเข้าร่วมกิจกรรมของ Scopely การดาวน์โหลดหรือการได้รับสื่อใด ๆ จากการเชื่อมต่อแอปฯ และ/หรือ Services เนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ โฆษณาของบุคคลภายนอก หรือบริการของบุคคลภายนอกที่ส่งผ่านทางออนไลน์หรือผ่านการเชื่อมต่อกับแอปฯ และ/หรือ Services หรือการดำเนินการของผู้ใช้ปลายทางใด ๆ ของแอปฯ และ/หรือ Services ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออฟไลน์  การใช้เนื้อหาผู้ใช้ โฆษณาของบุคคลภายนอก บริการของบุคคลภายนอก และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอกใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเพียงผู้เดียวและโดยเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้งานแอปฯ และ Services ของคุณ รวมทั้งข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือรับจากการเชื่อมต่อนั้นอาจไม่ปลอดภัย และอาจถูกแทรกแซงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ คุณยอมรับความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบำรุงรักษา ซ่อม หรือแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ หรือการกู้คืน หรือการจัดโครงสร้างใหม่ของข้อมูลที่สูญหายซึ่งมีการกำหนดโดยการใช้แอปฯ และ/หรือ Services ของคุณ

ข้อจำกัดการรับผิด

กฎหมายของเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงจังหวัดของควิเบก ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความรับผิดหรือความเสียหายบางประการ  หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อจำกัดด้านล่างบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่บังคับใช้กับคุณและคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ Scopely และผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดหาและผู้ให้บริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน และผู้รับมอบหมายของบริษัทและผู้มีส่วนร่วมดังกล่าว ("บริษัท Scopely") จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ สำหรับความเสียหายใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง เชิงลงโทษ โดยบังเอิญ เป็นพิเศษหรือเกี่ยวกับการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไรอันเนื่องมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้แอปฯ และ/หรือ Services  ไม่มีส่วนใดของบริษัท Scopely ที่ต้องรับผิดชอบต่อการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อการส่งผ่าน หรือข้อมูล หรือสื่อใด ๆ หรือข้อมูลที่ส่งหรือรับ หรือข้อมูลที่ไม่ได้ส่งหรือรับ  นิติบุคคลใด ๆ ของ Scopely ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาหรือการดำเนินการของฝ่ายอื่นใดที่คุกคาม หมิ่นประมาท อนาจาร ไม่พึงปรารถนาหรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลอื่น  ในการปฏิบัติหรือการดำเนินการใด ๆ กับบริษัท Scopely ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือการใช้งาน หรือความสามารถในการใช้บริการใด ๆ ของแอปฯ และ/หรือ Services ไม่ว่าในทางสัญญา การละเมิด การรับประกันหรือสิ่งอื่นใด ความเสียหายที่คุณอาจได้รับนั้นจะจำกัดอยู่ที่ 100.00 ดอลลาร์สหรัฐ  คุณสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องตามมูลความแห่งคดีใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อนิติบุคคลใด ๆ ของ Scopely ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการเข้าถึงแอปฯ และ/หรือ Services ใด ๆ หนึ่งปีหลังจากการเรียกร้องหรือมูลความแห่งคดีเกิดขึ้น

รัฐหรือเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตการละเว้นตามกฎหมายหรือการรับประกันโดยนัย หรือข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับประเภทความเสียหายบางประการ ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ข้อจำกัดและการยกเว้นที่มีผลบังคับใช้ในส่วนนี้อาจไม่มีผลกับคุณ ในภายหลัง ความรับผิดจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินขั้นต่ำสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

คุณยอมรับและตกลงว่าความเสียหายใด ๆ ที่คุณได้รับนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นของ Scopely หรือการเข้าถึงของคุณไปยังและ/หรือการใช้แอปฯ และ/หรือ Services ใด ๆ นั้นไม่สามารถแก้ไขได้ และไม่เพียงพอที่จะให้สิทธิ์แก่คุณในการได้รับการชดเชยหรือหรือการบรรเทาผลกระทบอื่น ๆ อย่างจำกัด ความพร้อมใช้งานของหรือความสามารถของบุคคลใด ๆ ในการเข้าถึงและ/หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปฯ และ/หรือ Services

ข้อจำกัดในส่วนนี้มีผลบังคับใช้แม้ว่าความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้นจะเกิดจากสัญญา การละเมิด การละเลย ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือเนื่องด้วยเหตุอื่นใด แม้ว่า Scopely จะได้รับทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ตาม

เขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกา

Scopely ให้บริการแอปฯ และ Services ในสหรัฐอเมริกา  Scopely ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าแอปฯ เนื้อหาของ Scopely และ/หรือ Services นั้นเหมาะสม (หรือมีให้ในบางกรณี) สำหรับใช้ในสถานที่อื่น ๆ  หากคุณใช้แอปฯ และ/หรือ Services จากเขตอำนาจศาลอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา ถือว่าคุณยอมรับว่าคุณทำเช่นนั้นด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปฯ และ/หรือ Services

ผลิตภัณฑ์แอปฯ บางอย่างไม่สามารถใช้ได้ทั่วโลกหรือทั่วประเทศ และ Scopely ไม่ให้การรับรองว่าคุณจะสามารถรับผลิตภัณฑ์แอปฯ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ทั้งภายในหรือภายนอกสหรัฐอเมริกา

การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ Services อยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดด้านการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และแคนาดา อีกด้วย  ต้องไม่ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ดังกล่าวจาก Services หรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ หรือแคนาดา  การดาวน์โหลดหรือใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

สัญญาอนุญาโตตุลาการ

กฎหมายของเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงจังหวัดของควิเบก ไม่อนุญาตให้มีการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อกำหนดการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่บังคับใช้กับคุณและคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

(1) ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Scopely และตัวแทน ลูกจ้าง ผู้ที่เคยได้รับผลประโยชน์ ผู้ที่อาจได้รับผลประโยชน์ในอนาคต และผู้โอนสิทธิ์ และคุณ ตกลงว่าข้อพิพาทใด ๆ (ตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนนี้) ระหว่างคุณและ Scopely เกี่ยวกับด้านใดก็ตามของความสัมพันธ์ของคุณกับ Scopely จะทำการระงับโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ผูกพัน เป็นความลับ ส่วนบุคคล และยุติธรรม และไม่ใช่ในศาล  คุณแต่ละบุคคลและ Scopely ตกลงที่จะสละสิทธิ์ฟ้องร้องในศาล  คำว่า "ข้อพิพาท" จะมีความหมายในนัยที่กว้างที่สุดที่เป็นไปได้เพื่อการนำไปบังคับใช้ และจะรวมถึงข้อพิพาท การเรียกร้อง การเรียกสิทธิ์ พิจารณา ประเด็นฟ้อง หรือข้อโต้เถียงใด ๆ ระหว่างคุณ Scopely ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ระเบียบข้อบังคับ กฎข้อบังคับ กฎหมาย การละเมิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหลอกลวง การแถลงที่ไม่เป็นความจริง การจูงใจที่หลอกลวง การละเลย หรือการละเมิดโดยเจตนาอื่นใด) หรือทฤษฎีทางกฎหมายหรือด้านความเสมอภาคอื่นใด  คำว่า "ข้อพิพาท" รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเป็นพิเศษ การเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมดระหว่างคุณและ Scopely ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้แต่อย่างใด ส่วนอื่น ๆ ของสัญญานี้ (รวมถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาให้โดย Scopely ข้อพิพาทด้านการเรียกเก็บเงินใด ๆ และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ข้อความ หรือการสื่อสารอื่นใดที่แต่ละฝ่ายได้รับจากอีกฝ่าย  ข้อยกเว้นเฉพาะของสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้คือ (1) แต่ละบุคคลและ Scopely มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องในศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเล็กน้อยและ (2) แต่ละบุคคลและ Scopely สามารถยื่นฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งต่อศาล เพื่อสั่งห้ามการละเมิดสิทธิ์หรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด  ข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อยกเว้นเหล่านี้จะต้องได้รับการตัดสินโดยศาลซึ่งมีการดำเนินการดังกล่าว ข้อพิพาทอื่น ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยพลการจะต้องได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ  กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ไม่มีผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน และมีการจำกัดอำนาจศาลในการตรวจสอบคำตัดสินชี้ขาดของการอนุญาโตตุลาการ  อนุญาโตตุลาการจะต้องปฏิบัติตามสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้  อย่างไรก็ตาม อนุญาโตตุลาการสามารถตัดสินเป็นรายกรณี ความเสียหายและการบรรเทาความเสียหายเช่นเดียวกับศาล (รวมถึงคำสั่งห้ามหรือแสดงสิทธิเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือความเสียหายตามกฎหมาย)

(2) สัญญานี้ถือเป็นหลักฐานของธุรกรรมในการพาณิชย์ระหว่างรัฐ และดังนั้นจึงอยู่ภายใต้บังคับในการตีความและการบังคับใช้ของกฎหมายการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) 9 U.S.C. §§ 1-16  สัญญาการอนุญาโตตุลาการนี้จะมีผลใช้ต่อไปหลังจากสัญญานี้ถูกยกเลิกแล้ว

(3) การอนุญาโตตุลาการใด ๆ ระหว่างคุณและ Scopely จะดำเนินการโดย Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS") ตามกฎเกณฑ์และขั้นตอนของ JAMS Streamlined Arbitration Rules & Procedures ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ("JAMS Rules") ตามที่ปรับใช้ด้วยสัญญานี้เพื่อการอนุญาโตตุลาการ  การดำเนินการอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินโดยอนุญาโตตุลาการเดียวที่เป็นกลาง และหากคุณและ Scopely ไม่สามารถตกลงว่าใครควรเป็นอนุญาโตตุลาการเดียวนั้น จะต้องทำการเลือกอนุญาโตตุลาการตาม JAMS Rules โดยให้คุณและ Scopely มีส่วนร่วมตามกฎข้อที่ 12 ของ JAMS Rule  คุณสามารถเข้าถึง JAMS Rules ได้ที่เว็บไซต์ http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/  คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำในการอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้ใช้บริการได้ที่ https://www.jamsadr.com/consumer-minimum-standards/  อนุญาโตตุลาการมีภาระผูกพันตามข้อกำหนดของสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้

(4) หากคุณหรือ Scopely ต้องการทำการอนุญาโตตุลาการข้อร้องเรียนหนึ่งใด คุณหรือ Scopely ต้องทำการแจ้งข้อพิพาท ("การแจ้ง") เป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ไปยังอีกฝ่าย การแจ้งนี้ต้องมีรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลในการติดต่อของฝ่ายที่ทำการแจ้ง รายละเอียดข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจงซึ่งก่อให้เกิดข้อพิพาท Service ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้ง และการบรรเทาความเสียหายที่ร้องขอ  ต้องส่งการแจ้งของคุณให้กับ Scopely ทางไปรษณีย์ในหัวข้อ "คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับข้อพิพาท" ไปที่ Scopely, Inc. Attn: General Counsel, 3530 Hayden Ave., Culver City, CA 90232, USA  Scopely จะส่งการแจ้งใด ๆ ให้กับคุณตามข้อมูลการติดต่อที่เรามีสำหรับคุณหรือที่คุณได้ให้ไว้  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับได้รับการแจ้ง  ระหว่างช่วงเวลา 45 วันหลังจากที่เราหรือคุณทำการแจ้งไปยังอีกฝ่าย คุณหรือเราสามารถพยายามระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี

หากคุณหรือเราไม่สามารถระงับข้อพิพาทภายในระเวลา 45 วัน ทั้งเราหรือคุณสามารถเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการตาม JAMS Rules  คุณสามารถดูคำชี้แนะเพิ่มเติมสำหรับการขอให้เริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ที่ http://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMS_Arbitration_Demand.pdf  นอกเหนือจากการยื่นคำร้องขอสำหรับการอนุญาโตตุลาการกับ JAMS ตามกฎเกณฑ์และขั้นตอนของ JAMS คุณยังต้องส่งสำเนาคำร้องสำหรับการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวให้กับ Scopely ตามที่อยู่ข้างต้นที่คุณส่งการแจ้งข้อพิพาท

(5) คุณและ Scopely รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอนุญาโตตุลาการต่อไปนี้ (ก) คุณและ Scopely จะยื่นข้อเรียกร้องขอรับการชดเชยจากอีกฝ่ายเฉพาะในความสามารถส่วนตนเท่านั้น และไม่ยื่นฟ้องร้องในฐานะโจทก์หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มซึ่งมีเจตนาจะดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือแบบมีผู้แทนหรือผู้เรียกร้องหลากหลาย และอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจในการเอาการฟ้องร้องมาพิจารณารวมกัน (ข) Scopely จะชำระค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดโดย JAMS Consumer Arbitration Minimum Standards และในทางที่สองคล้องกับย่อหน้าที่ 6 ด้านล่าง (ค) อนุญาโตตุลาการสามารถชี้ขาดการบรรเทาความเสียหายประเภทใดก็ได้ที่อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (ง) แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของทนายของตน ยกเว้นได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในย่อหน้าที่ 8 ด้านล่าง

(6) JAMS จะคิดค่าธรรมเนียมในการยื่นขอและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการดำเนินการอนุญาโตตุลาการ  โดยทั่วไปแล้ว ผู้ร้องเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นขอเพื่อเริ่มการอนุญาโตตุลาการ แต่หากคุณต้องการจะเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อ Scopely คุณและ Scopely รับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • หากคุณต้องการเรียกร้องค่าชดเชยน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมค่าธรรมเนียมทนาย) Scopely จะชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นแทนคุณหรือชำระเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นที่คุณชำระคืนให้คุณ
 • หากคุณต้องการเรียกร้องค่าชดเชย 10,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นขอให้กับ JAMS แต่ Scopely จะชำระเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นขอดังกล่าวคืนให้คุณ หากคุณชนะการร้องเรียนทั้งหมดตามการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
 • Scopely และคุณตกลงว่า หากการร้องเรียนสำหรับการอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นสำหรับมูลค่ารวมน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมค่าธรรมเนียมทนาย) โดยทั่วไปแล้ว การร้องเรียนนั้นควรทำการตัดสินชี้ขาดผ่านการส่งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น โดยไม่มีการไต่สวนผ่านโทรศัพท์หรือเป็นส่วนตัว Scopely จะไม่ทำการขอให้มีการไต่สวนสำหรับการร้องเรียนใด ๆ ที่มีมูลค่ารวมน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ  ข้อกำหนดนี้จะไม่บังคับใช้โดยอนุญาโตตุลาการเมื่อขัดแย้งกับสิทธิในการไต่สวนผ่านโทรศัพท์หรือเป็นส่วนตัวที่คุณมีตามกฎ JAMS Rules ในเขตที่อยู่ของคุณ
 • Scopely และคุณตกลงว่า หากข้อร้องเรียนสำหรับการอนุญาโตตุลาการมีมูลค่ารวม 10,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินในทางและสถานที่ที่สอดคล้องกับ JAMS Rules

(7) ในด้านวิธีการดำเนินการอนุญาโตตุลาการ แต่ละบุคคลและ Scopely จะร่วมมืออย่างบริสุทธิ์ใจในการแลกเปลี่ยนเอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นตาม JAMS Rules และอนุญาโตตุลาการต้องออกหนังสือคำชี้ขาดที่มีคำอธิบายอย่างเหมาะสมเพื่ออธิบายคำวินิจฉัยและข้อสรุปของตน

(8) แต่ละบุคคลและ Scopely อาจต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทนายระหว่างการอนุญาโตตุลาการ  แต่ละฝ่ายตกลงที่จะจ่ายค่าทนายของตนเอง เว้นแต่ว่าข้อเรียกร้องจะอนุญาตให้คู่ความซึ่งชนะคดีได้รับค่าทนาย และในกรณีเช่นนี้ ค่าธรรมเนียมที่ได้รับต้องกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้  นอกจากสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจเรียกร้องส่วนรับคืนค่าทนายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณชนะคดีในการอนุญาโตตุลาการ และหาก Scopely ล้มเหลวในการเสนอข้อเสนอการชำระบัญชีให้กับคุณก่อนการอนุญาโตตุลาการ หรือจำนวนเงินที่คุณชนะเป็นอย่างน้อย 25% มากกว่าข้อเสนอการชำระบัญชีสูงสุดของ Scopely แล้ว Scopely จะจ่ายค่าทนายตามสมควรแก่คุณ นอกเหนือจากจำนวนเงินที่อนุญาโตตุลาการตัดสิน  หาก Scopely ชนะการอนุญาโตตุลาการ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าทนายของคุณเอง  นอกจากนี้ หากอนุญาโตตุลาการพบว่าคู่สัญญาที่แพ้คดีได้เรียกร้องหรืออ้างการป้องกันอย่างฉ้อฉลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่อยู่ในข้อพิพาทตามคำร้องของผู้ชนะ อนุญาโตตุลาการต้องสั่งให้ฝ่ายที่แพ้คดีชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาโตตุลาของทั้งสองฝ่าย และอาจสั่งให้ฝ่ายที่แพ้คดีชำระค่าทนายที่สมเหตุสมผลของคู่สัญญาฝ่ายที่ชนะ เว้นแต่การตัดสินให้ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเรื่องต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้

(9) อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินมอบการคุ้มครองหรือการลงโทษตามกฎหมายเฉพาะในส่วนของบุคคลที่แสวงหาการบรรเทาทุกข์ และเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้การบรรเทาทุกข์ที่ได้รับการคุ้มครองตามการเรียกร้องของแต่ละบุคคล  อนุญาโตตุลาการอาจไม่สั่งให้ Scopely ชำระเงินใด ๆ ให้หรือดำเนินการใด ๆ กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากคุณ ยกเว้นกรณีที่ Scopely ยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งหลังจากเลือกอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้อนุญาโตตุลาการสามารถมอบหมายคำสั่งดังกล่าวได้  นอกจากนี้ หาก Scopely เห็นด้วยอย่างชัดแจ้ง อนุญาโตตุลาการอาจไม่รวมข้อร้องเรียนของบุคคลอื่นกับคุณ และอาจไม่เป็นประธานในรูปแบบของตัวแทน ผู้เรียกร้องการดำเนินการหลายส่วน หรือการดำเนินการในนามกลุ่มบุคคล

(10) คุณและ Scopely ตกลงที่จะรักษาความลับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และจะไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงของการอนุญาโตตุลาการ เอกสารใด ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการไกล่เกลี่ย กระบวนการอนุญาโตตุลาการ การตัดสินของอนุญาโตตุลาการ และการมีอยู่หรือจำนวนค่าเสียหายใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นเพื่อเตรียมการหรือดำเนินการอนุญาโตตุลาการ (ในกรณีที่บุคคลใดก็ตามที่เป็นบุคคลที่รู้เห็นข้อมูลที่เป็นความลับ จะต้องดำเนินการเพื่อรักษาความลับนั้น) หรือยกเว้นตามที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับการยื่นคำร้องขอศาลสำหรับการรักษาชั่วคราว การพิจารณาคดีที่ท้าทายต่อค่าเสียหายหรือการบังคับใช้กฎหมาย หรือเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอื่นตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือคำสั่งศาล

(11) ยกเว้นส่วนย่อย (ก) ในวรรค (5) (กล่าวคือ การสละสิทธิ์ความสามารถในการดำเนินการในนามของผู้เรียกร้องสิทธิ์หลายประการหรือชั้นประจักษ์พยาน) หากส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมายแล้ว ความสมดุลของสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้จะยังคงมีผล และมีการตีความตามข้อกำหนดของสัญญาราวกับว่าไม่มีบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีผลบังคับใช้ หรือผิดกฎหมาย แต่ถ้าข้อย่อย (ก) ในวรรค (5) พบว่าไม่ถูกต้อง ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมาย สัญญาการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดนี้จะถือเป็นโมฆะ แต่ส่วนที่เหลือของสัญญานี้ รวมทั้งบทบัญญัติที่ควบคุมการดำเนินการกับ Scopely จะต้องดำเนินต่อ การเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับ และการสละสิทธิ์ร่วมกันของเราในเรื่องสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนจะยังคงมีผลและใช้บังคับกับการเรียกร้องใด ๆ สำหรับเหตุผลนี้หรือด้วยเหตุใด ๆ ที่ดำเนินการในศาลแทนการอนุญาโตตุลาการ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญานี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของกฎหมาย ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้และอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ (ซึ่งอาจรวมถึงจังหวัดของควิเบก)

ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทที่จะต้องแก้ไขผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามสัญญาอนุญาโตตุลาการและตามขอบเขตสูงสุดซึ่งอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ คุณและ Scopely ตกลงที่จะยื่นต่อเขตอำนาจของศาลเฉพาะซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์ก เพื่อแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญา แอปฯ และ/หรือ Services  ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณสละสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมี อย่างรู้เท่าทัน โดยสมัครใจและเจตนา ในการขอพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการร้องเรียนใด ๆ การฟ้องแย้ง การเรียกค่าเสียหาย หรือการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก) ที่เกิดขึ้นจาก ภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้

คุณยอมรับว่าสาเหตุการกระทำใด ๆ ที่คุณอาจมีขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ แอปฯ หรือ Services จะต้องได้รับการยอมรับภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากสาเหตุการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นที่กฎหมายสั่งห้ามหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว สาเหตุของการกระทำดังกล่าวจะถูกละเว้นอย่างถาวร

 

ค่าสินไหมทดแทน

คุณยินยอมที่จะชดใช้และดูแลไม่ให้บริษัท Scopely ได้รับความเสียหายจากและต่อการสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้อง ความต้องการ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญานี้ของคุณ หรือเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปฯ และ/หรือ Services ในทางที่ผิดของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม) การละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของผู้อื่นหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งผ่าน Services  นอกจากนี้ คุณยินยอมที่จะปลดปล่อยและละเว้นบริษัท Scopely จากการเรียกร้องใด ๆ ที่มีอยู่และในอนาคตทั้งหมดที่คุณมีหรืออาจมี ที่ทราบหรือไม่ทราบ เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานแอปฯ และ/หรือ Services ใด ๆ

เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอ

Scopely จะไม่รับโดยเจตนา ผ่านแอปฯ และ/หรือ Services ใด ๆ หรือด้วยวิธีอื่น เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งไอเดียบล็อกจากคุณ บทความ บทละคร เนื้อเรื่อง เรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้ชื่นชอบ (fan fiction) ตัวละคร ภาพวาด ข้อมูล คำแนะนำ ข้อเสนอ ไอเดียหรือความคิดต่าง ๆ Scopely ขอให้คุณไม่ส่งเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอแต่อย่างใด  ความคล้ายคลึงใด ๆ ระหว่างเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอและองค์ประกอบใด ๆ ของผลงานสร้างสรรค์ใด ๆ ของ Scopely ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพยนตร์ ซีรีส์ เรื่องราว ชื่อหรือความคิดจะถือเป็นความบังเอิญโดยสิ้นเชิง  หากคุณทำการส่งเนื้อหาใด ๆ ไปยัง Scopely ผ่านแอปฯ และ/หรือ Services ใด ๆ ซึ่งถือเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผ่านฟอรัมใด ๆ) อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่า (1) การส่งเนื้อหาที่ไม่ร้องขอโดยคุณ ไม่ได้เป็นการส่งที่เป็นลับหรือจะเก็บไว้เป็นความลับ และว่าการส่งดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ด้านสัญญาหรือผลประโยชน์แต่อย่างใดระหว่างคุณและ Scopely (2) เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอใด ๆ ดังกล่าวและสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญาจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Scopely เพียงผู้เดียว และมี Scopely เพียงผู้เดียวเป็นเจ้าของ (และไม่เป็นเนื้อหาผู้ใช้ที่ให้อนุญาตการใช้สิทธิ์แก่ Scopely โดยคุณภายใต้ "กรรมสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ") และอาจมีการนำไปใช้ ทำสำเนา อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วง ดัดแปลง ถ่ายทอด เผยแพร่ ปฏิบัติในที่สาธารณะ จัดพิมพ์ แสดงหรือลบตามดุลพินิจของ Scopely (3) คุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน เงิน หรือการประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งดังกล่าว และ (4) ในการส่งเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอ คุณสละสิทธิ์ทั้งหมดในการเรียกร้อง Scopely ในด้านที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอใด ๆ ที่ส่งโดยคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การละเมิดสัญญาโดยปริยาย หรือการละเมิดการรักษาความลับ

อื่น ๆ

ความล้มเหลวของ Scopely ในการปฏิบัติหรือบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ของสัญญานี้จะไม่ทำการสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว  ชื่อหัวข้อของแต่ละส่วนในสัญญานี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา  สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้  เว้นแต่อื่นใดซึ่งระบุไว้อย่างชัดแจ้ง ณ ที่นี้ หากบทบัญญัติใดของสัญญานี้มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือบังคับใช้มิได้ บทบัญญัตินั้นถือว่าแยกออกจากสัญญานี้ได้ และไม่กระทบต่อความถูกต้อง และการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ  สัญญานี้ พร้อมกับสัญญาและถ้อยความทั้งหมดที่อ้างถึงในที่นี้และรวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิง เป็นสัญญาทั้งหมดระหว่างคุณและ Scopely ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ตลอดจนใช้แทนสัญญาหรือความเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือเกิดขึ้นในขณะนั้นทั้งหมดระหว่างคุณและ Scopely ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

คุณยอมรับว่าประกาศใด ๆ ที่ Scopely จะส่งให้คุณเนื่องมาจากอาจจำเป็นตามกฎหมายที่บังคับใช้จะมีผลเมื่อ Scopely ส่งข้อความอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณที่มีในไฟล์กับ Scopely หรือเผยแพร่ประกาศนั้นในหน้าข้อมูลของแอปฯ และ/หรือ Services

คุณยอมรับว่าไม่มีการร่วมทุน หุ้นส่วนธุรกิจ การว่าจ้างหรือความสัมพันธ์กับบริษัทตัวแทนที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและ Scopely อันเป็นผลมาจากสัญญานี้หรือการใช้แอปฯ และ/หรือ Services ใด ๆ ของคุณ  สัญญาฉบับตีพิมพ์ และประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาคดีหรือการปกครองที่อ้างอิงจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ถึงขอบเขตเดียวกันกับเอกสารและบันทึกธุรกิจอื่นที่ได้สร้างขึ้นในทีแรก และคงไว้ในรูปแบบตีพิมพ์

ไม่มีสิ่งใดในสัญญานี้ที่จำกัดสิทธิ์ของ Scopely ในการปฏิบัติตามคำร้องของรัฐบาล ศาล และการบังคับใช้กฎหมาย หรือความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปฯ และ/หรือ Services หรือข้อมูลที่เราจัดหามาให้หรือรวบรวมเกี่ยวกับการใช้นั้น

กรุณาติดต่อเราที่ marvelstrikeforce@scopely.com หากมีคำถามเกี่ยวกับสัญญานี้

ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาข้อกำหนดการใช้งานนี้และตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว